Využitie komparatívneho prístupu vo vyučovaní literárnej vedy

Title: Využitie komparatívneho prístupu vo vyučovaní literárnej vedy
Variant title:
  • Employing the comparative approach in teaching literary research
Author: Suša, Ivan
Source document: Slavica litteraria. 2015, vol. 18, iss. 1, pp. [103]-113
Extent
[103]-113
  • ISSN
    1212-1509 (print)
    2336-4491 (online)
Type: Article
Language
License: Not specified license
Rights access
embargoed access
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Príspevok je jedným z výstupov riešiteľa projektu, zameraného na inovatívne kroky pre potreby vysokoškolského vzdelávania v 21. storočí. Jeho cieľom je zdôrazniť potrebu medzipredmetových vzťahov v rámci literárnovedných kontextov, najmä na osi teória literatúry – (genológia) – literárna komparatistika, s areálovými presahmi v rámci jednotlivých disciplín. Autor na základe konkrétnych textov z odporúčaných publikácií usúvzťažňuje základné postuláty porovnávacieho uvažovania v rámci vyučovania vybraných literárnovedných a translatologických predmetov, a to v kontex¬te tzv. spoločného základu pre študentov cudzích jazykov na vysokých školách filozofického, resp. humanitného zamerania.
This article is a partial result of scientific and pedagogical project of Ivan Šuša. The paper is focused on innovative aspects and requirements of science and teaching in the 21th century. The aim of this article is to underline the necessity of research of mutual relations among individual subjects, f. ex. in Literary Science – relations between Theory of Literature and Theory of Literary Comparatics and its intersections. The author analyses the concrete texts from publications destinated for students of universities, and concerned Literary Comparatics, inerliterary relations and Translatology in context of programs for students of foreign languages, literature and culture. Author also offers the innovative teaching forms and methods.
Note
Štúdia je súčasťou výstupov projektu – operačného programu Vzdelávanie: Inovatívne kroky pre potreby vysokoškolského vzdelávania v 21. storočí. Tvorba a inovácia medzifakultných ŠP vo svetových jazykoch na FHV a EF UMB, ITMS 26110230109. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť. Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.
References
[1] FRANEK, Ladislav: Poetika umeleckého prekladu. In: Preklad a tlmočenie 10. Nové výzvy, prístupy, priority a perspektívy. Ed. Vladimír Biloveský. Banská Bystrica: FHV UMB, 2012, s. 57.

[2] GÁFRIK, Róbert: Polemika medzi Ďurišinom a Popovičom. Slovak Review 13, 2004, č. 2, s. 156–161.

[3] GNISCI, Armando: Porovnávacia literatúra ako disciplína vzájomnosti. Prel. Pavol Koprda. Slovak Review 3, 1994, č. 3, s. 177.

[4] HARPÁŇ, Michal: S literárnou vedou a kritikou. Báčsky Petrovec: Kultúra, 2005.

[5] HARPÁŇ, Michal: Teória literatúry. 4. vyd. Bratislava: ESA, 2009.

[6] HARPÁŇ, Michal: Texty a kontexty. Slovenská literatúra a literatúra dolnozemských Slovákov. Bratislava: Literárne informačné centrum, 2004.

[7] HRABÁK, Josef: Poetika. Praha: Československý spisovatel, 1977.

[8] KOPRDA, Pavol: Hermeneutická hodnota slovenskej a českej teórie medziliterárnosti. In: Česká a slovenská slavistika na počátku 21. století. Eds. Ivo Pospíšil – Miloš Zelenka – Anna Zelenková. Brno: FF MU, 2005, s. 95–106.

[9] Kol. autorov: Kultúrne paralely a diverzity vo filológii. Banská Bystrica: FHV UMB, 2010.

[10] MANNA, Francesco: Lingua e Stile. Milano: Carlo Signorelli, 2003.

[11] POSPÍŠIL, Ivo: Literární genologie. Brno: Masarykova univerzita, 2014.

[12] POSPÍŠIL, Ivo: Literární věda a teritorialní studie. Nitra: FSŠ UKF, 2013.

[13] POSPÍŠIL, Ivo – ZELENKA, Miloš: Meziliterární společenství – meziliterárnost – meziliterární centrizmy – světová literatura (Ke koncepci Ďurišinova týmu). Opera Slavica 17, 1997, č. 7.

[14] POSPÍŠIL, Ivo – ZELENKA, Miloš: Metodologické kořeny a souvislosti koncepce Ďurišinova týmu. In: Dobrodružstvo bádania (O živote a diele Dionýza Ďurišina). Ed. Ján Koška. Bratislava: Ústav svetovej literatúry SAV, 2002, s. 75–89.

[15] ŠUŠA, Ivan: K teritoriálnym aspektom medziliterárnosti. In: Preklad a tlmočenie 11. Ed. Vladimír Biloveský. Banská Bystrica: FF UMB, 2014, s. 75–85.

[16] ŠUŠA, Ivan: K terminologickej diferenciácii v oblasti žánrovej klasifikácie (z aspektu česko-slovenskej teórie literatúry). In: Litteraria Humanitas. Problémy poetiky. Eds. Josef Dohnal – Danuše Kšicová – Ivo Pospíšil. Brno: FF MU, 2006, s. 37–384.

[17] ŠUŠA, Ivan: Komparatistické a prekladové aspekty v slovensko-talianskych medziliterárnych vzťahoch. Banská Bystrica: FHV UMB, 2011.

[18] VLAŠÍN, Štěpán: Slovník literární teorie. Praha: Československý spisovatel, 1977.

[19] ZELENKA, Miloš: Česká a slovenská literárna komparatistika 20. storočia. In: Třináct let po/Trinásť rokov po... Brněnské texty k slovakistice IX. Eds. Ivo Pospíšil – Miloš Zelenka – Anna Zelenková. Brno: FF MU, 2006, s. 260–272.

[20] ZELENKA, Miloš: Hermeneutická linie italské komparatistiky. Svět literatury 8, 1998, č. 15, s. 112.

[21] ŽEMBEROVÁ, Viera: Kultúra a súčasnosť alebo priestor na medziliterárne zbližovanie. In: Problémy slovakistiky v zrcadle areálové filologie. Ed. Ivo Pospíšil. Brno: FF MU, 2010, s. 55–64.