Genológia na križovatke

Title: Genológia na križovatke
Variant title:
  • Genology at a crossroad
Source document: Slavica litteraria. 2015, vol. 18, iss. 2, pp. [17]-23
Extent
[17]-23
  • ISSN
    1212-1509 (print)
    2336-4491 (online)
Type: Article
Language
License: Not specified license
Rights access
embargoed access
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Genológia vytvára podložie literárnovedného výskumu v jeho predmetoch venovaných histórii, teórii, kritike, komparatistike, areálu. Tradičný výklad problematiky druhov a žánrov sa otvoril synkretizmu, čím sa uvoľnili pôvodné schémy/morfológia jednotlivých žánrov. Výskum genológie a medziliterárnych kontaktov literatúr nadväzuje na problematiku teórie umeleckého textu a na autorskú realizáciu umeleckého textu, jeho poetológiu a literárnu estetiku. Literárna veda vo vzťahu ku genológii si všíma metodológiu literárnej histórie.
Genology creates the foundation of literary-scientific research in its subjects dealing with the history, theory, criticism, comparative literature, defined area. The traditional interpretation of genres was opened to syncretism, thereby releasing the original schemes / morphology of different genres. Research of genology and interliterary contacts follows the issue of the theory of artistic text and author's realization of the artistic text, its poetology and literary aesthetics. Literary studies in relation to genology is focused on methodology of literary history.
References
[1] BARTHES, Roland: Rozkoš z textu. Bratislava: Slovenský spisovatel', 1994.

[2] GOLEMA, Martin: K metodologickým dilemám súčasnej literárnej vedy. Filozofia 55, 2000, 1.

[3] HODROVÁ, Daniela a kol.: ... na okraji chaosu. Praha: TORST, 2005.

[4] KRAUSOVÁ, Nora: Poetika v časoch za a proti. Bratislava: Literárne informačné centrum, 1999.

[5] KRAUSOVÁ, Nora: Filozofická terapia literárnej vedy. Bratislava: Literárne informačné centrum, 2009.

[6] MARKOVIČ, Pavol: O pôvode literárnych druhov. Pokus o interdisciplinárny pohl'ad. In: Genologické a medziliterárne štúdie. Priesečníky umenia a vedy. (AFPh UP 188/270). Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2009.

[7] MIKO, František: Text a štýl. Bratislava: Smena, 1970.

[8] MIKO, František – ZAJAC, Peter: O zmysle literárnej vedy a o všeličom inom okolo nej. Romboid 20, 1985, 6, s. 26–36.

[9] PECHLIVANOS, Miltos: Dějiny literatury. In: Úvod do literární vědy. Praha: SPN, 1999.

[10] O interpretácii umeleckého textu 12. Zostavili Ján Kopál − Ivan Sulík. Nitra: Pedagogická fakulta, Ústav jazykovej a literárnej komunikácie, 1989.

[11] PETRŮ, Eduard: Úvod do studia literární vědy. Olomuc: Rubico, 2000.

[12] POSPÍŠIL, Ivo: Problémy humanitních věd a literární věda: velká krize a velká očekávání. In: Literární věda na prahu 21. století. Nauka o literaturze u progu XXI stulecia. Sborník z mezinárodní vědecké konference. Ed. Libor Martinek. Opava: Slezská univerzita, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Ústav bohemistiky a knihovnictví, 2000.

[13] POSPÍŠIL, Ivo: Historicita a žánrovost. In: Genologické a medziliterárne štúdie. Priesečníky umenia a vedy. (AFPh UP 188/270). Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2009.

[14] TREŠTÍK, Dušan: Anketa o predmete slovenských dejín. In: Proglas X., 2000, 3−4, s. 26.

[15] ZAJAC, Peter: Slovenská literatúra ako dobrodružstvo. In: Domino fórum 9, 2000, 36, s. 12 (7. 9. – 13. 9).

[16] Úvod do literární vědy. Usp. M. Pechlivanos − S. Rieger − W. Struck − M. Weitz. Přel. Miroslav Petříček. Praha: Herrmann a synové, 1999.