Dve spisovateľky Aspektu – z písania Etely Farkašovej a Jany Juráňovej

Title: Dve spisovateľky Aspektu – z písania Etely Farkašovej a Jany Juráňovej
Variant title:
  • Two women writers aspekt or from writings by Etela Farkašová and Jana Juráňová
Source document: Slavica litteraria. 2015, vol. 18, iss. 2, pp. [181]-191
Extent
[181]-191
  • ISSN
    1212-1509 (print)
    2336-4491 (online)
Type: Article
Language
License: Not specified license
Rights access
embargoed access
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Zámer kontaktu s najnovšou tvorbou dvoch prozaičiek feministickej literatúry smeruje k vyme-dzeniu ústredných poznávacích stratégií vyhranených autoriek, z ktorých Farkašová sa uzatvorila do látky, tematiky aj problému mravného a myšlienkového vyrovnania sa s rodinnou empíriou a s faktom bolesti, neporozumenia aj smrti. Juráňová má širšiu látkovú aj tematickú základňu, obmieňa historickú postavu a historické spoločenské reálie s literárnou postavou, hľadá hodnotiaci postoj ženskej postavy k anonymite mesta aj jej straty na vidieku, uprednostňuje samotu, osamelosť a dôstojnosť v činoch svojej ženskej literárnej postavy.
The intention of contacting with the latest work of the two women prose writers of the feminist literature leads towards the determination of central cognitive strategies of well-defined women authors of which Farkašová is closed into the subject, theme and the problem of copying with the family empiricism, the fact of pain, misunderstanding and death in morality and reasoning. Juráňová has broader subject and thematic bases, she substitutes a historic character and historic social reality for a literary character, looks for the evaluating attitude of a female character to the anonymity of the city and its loss in rural environment, prefers solitude, loneliness and dignity in the acts of her female literary character.
References
[1] HVOZDÍK, Stanislav: Psychologické pohl'ady na edukáciu a postmodernizmus. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2001. 343 s.

[2] SEDLÁK, Imrich a kolektív: Dejiny slovenskej literatúry II. Martin: Matica slovenská, Bratislava: Literárne informačné centrum, 2009.

[3] FARKAŠOVÁ, Etela: Po dlhom mlčaní. Bratislava: Aspekt 2001. 155 s.

[4] FARKAŠOVÁ, Etela: Stalo sa. Bratislava: Aspekt, 2005. 189 s.

[5] FARKAŠOVÁ, Etela: Na rube plátna. Bratislava: Vydavatel'stvo Spolku slovenských spisovatel'ov, 2014. 212 s.

[6] JURÁŇOVÁ, Jana: Orodovnice. Bratislava: Aspekt, 2006. 245 s.

[7] JURÁŇOVÁ, Jana: Žila som s Hviezdoslavom. Bratislava: Aspekt, 2013. 195 s.

[8] JURÁŇOVÁ, Jana: Nevybavené záležitosti. Bratislava: Aspekt, 2013. 148 s.