Záchranný archeologický výzkum na předhradí vraclavského hradiště

Title: Záchranný archeologický výzkum na předhradí vraclavského hradiště
Variant title
Rescue archaeological research in the Vraclav hillfort bailey
Die archäologische Rettungsgrabung auf der Vorburg des Wratzlauer Burgwalls
Author: Vích, David
Contributor
Urbanová, Kristýna (Illustrator)
Source document: Archaeologia historica. 2016, vol. 41, iss. 1, pp. 143-158
Extent
143-158
  • ISSN
    0231-5823 (print)
    2336-4386 (online)
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Abstract(s)
V roce 2014 proběhl záchranný archeologický výzkum na předhradí raně středověkého hradiště v k. ú. Vraclav (Pardubický kraj). Výzkum vyvolalo sesvahování stěny někdejšího lomu na opuku nad čp. 112 spojené se záborem plochy předhradí. Bylo prozkoumáno sedm objektů zahloubených do skalního podloží datovaných do 11.–12. století a splachová vrstva z mladšího úseku raného středověku.
Rescue archaeological research was conducted in 2014 in the bailey of an early-medieval hillfort in the Vraclav cadastral zone (Pardubice Region). The research was triggered by the slide of a wall of a former plaener quarry above house no. 112, connected with the development of the bailey area. Seven features sunken in rocky subsoil and dated to the 11th–12th centuries were investigated, as well as a sheet-wash layer from the later period of the early Middle Ages.
Summary language
Note
  • Kresebná dokumentace nemovitých objektů a situací D. Vích (nivelety v bpv); kresby všech movitých nálezů K. Urbanová.
  • Zeichendokumentation unbeweglicher Objekte und Situationen D. Vích (Gradienten im Baltischen Höhensystem); Zeichnungen aller beweglichen Funde K. Urbanová.
References
[1] BEKOVÁ, M., 1999: Slovanské pohřebiště ve Vraclavi, okr. Ústí nad Orlicí – Slawisches Gräberfeld in Vraclav, Kr. Ústí nad Orlicí, Studia Mediaevalia Pragensia IV, 67–74.

[2] BOHÁČOVÁ, I., 2001: Pražský hrad a jeho nejstarší opevňovací systémy. In: Pražský hrad a Malá Strana. Mediaevalia archaeologica 3 (Ježek, M.–Klápště, J., edd.), 179–301. Praha.

[3] BOHÁČOVÁ, I., 2003: Záchranný archeologický výzkum od r. 1988 – History of the archaeological excavations prior to 1988. In: Stará Boleslav. Přemyslovský hrad v raném středověku. Mediaevalia archaeologica 5 (Boháčová, I., ed.), 37–55. Praha.

[4] BOHÁČOVÁ, I., 2003a: Keramika – Ceramics. In: Stará Boleslav. Přemyslovský hrad v raném středověku. Mediaevalia archaeologica 5 (Boháčová, I., ed.), 393–454. Praha.

[5] BOHÁČOVÁ, I.–ČIHÁKOVÁ, J., 1994: Gegenwärtiger Stand des Entwicklungsschemas der Prager frühmittelalterlichen Keramik aus den ältesten Entwicklungsphasen der Prager Burg und ihrem Suburbium auf dem linken Moldau-Ufer. In: Tomková, K. a kol., Zum gegenwärtigen Stand des Studiums der frühmittelalterlichen Keramik in Mittelböhmen. In: Slawische Keramik in Mitteleuropa vom 8. bis 11. Jahrhundert. Internationale Tagungen in Mikulčice I. (Staňa, Č., ed.), 173–177. Brno.

[6] ČIHÁKOVÁ, J., 1984: Pražská keramika 12.–13. století, Archaeologica Pragensia 5, 257–262.

[7] ČIHÁKOVÁ, J., 1997: Sdělení o archeologickém a palynologickém výzkumu v Praze – Malé Straně (čp. 259/III) – Mitteilung über die archäologische und palynologische Untersuchung in Prag-Kleinseite (Nr. 259/III). In: Život v archeologii středověku. Sborník příspěvků věnovaných Miroslavu Richterovi a Zdeňku Smetánkovi, 120–129. Praha.

[8] ČTVERÁK, V.–LUTOVSKÝ, M.–SLABINA, M.–SMEJTEK, L., 2003: Encyklopedie hradišť v Čechách. Praha.

[9] DEMEK, J.–MACKOVČIN, P., edd., 2006: Hory a nížiny. Zeměpisný lexikon ČR. Brno.

[10] DRESLEROVÁ, G., 2015: Vraclav – archeozoologická analýza. Nepublikovaná zpráva ulož. v Regionálním muzeu ve Vysokém Mýtě.

[11] FROLÍK, J.–SIGL, J., 1995: Chrudimsko v raném středověku. Vývoj osídlení a jeho proměny. Hradec Králové.

[12] GOŠ, V., 1977: Slovanská keramika 10.–13. století na severní Moravě, VVM XXIX, 291–303.

[13] HOŠEK, J.–ŠILHOVÁ, A., 2006: Metalograficko-restaurátorské průzkumy raně středověkých nožů – The metallographico-restoration survey of Early Medieval knives, AR LVIII, 59–75.

[14] HRDLIČKA, L., 1993: Poznámky ke chronologii pražské středověké keramiky – Bemerkungen zur Chronologie der Prager mittelalterlichen Keramik, AR XLV, 93–112.

[15] HRDLIČKA, L., 1997: K výpovědi stratigrafického vývoje Pražského hradu – Zur Aussagekraft der stratigraphischen Entwicklung der Prager Burg, AR XLIX, 649–662.

[16] JEŽEK, M.–SIGL, J.–VOKOLEK, V., 1998: Výzkum bývalého kostela sv. Václava ve Vraclavi, Zpravodaj muzea v Hradci Králové 24, 111–126.

[17] JEŽEK, M.–SOMMER, J., 2001: Bývalý kostel sv. Václava ve Vraclavi, PRP VIII, č. 2, 97–109.

[18] CHARVÁT, P., 1978: Slovanské osídlení Vraclavska do poloviny 13. století. Kandidátská disertace ulož. ve Státním okresním archivu Svitavy se sídlem v Litomyšli, sbírka vědeckých a literárních rukopisů, sign. R 196.

[19] NOVÁK, J., 2015: Vraclav 2 – úpravy terénu u čp. 112. Antrakologická a makrozbytková analýza. Nepublikovaná zpráva ulož. v Regionálním muzeu ve Vysokém Mýtě.

[20] PAVLŮ, I., 1971: Pražská keramika dvanáctého a třináctého století. Praehistorica IV. Praha.

[21] PÍČ, J. L., 1909: Starožitnosti země České. Díl III. Čechy za doby knížecí 1. Část archeologická. Praha.

[22] PROCHÁZKA, R.–PEŠKA, M., 2007: Základní rysy vývoje brněnské keramiky ve 12.–13./14. století, PV 48, 143–299.

[23] RICHTER, M., 1994: Hrnčířská pec ze Starého Mýta (k otázce počátků vrcholně středověké keramiky) – Töpferofen aus Staré Mýto (zur Frage der Anfänge der hochmittelalterlichen Keramik). In: Mediaevalia archaeologica Bohemica 1993. PA – Supplementum 2, 145–157. Praha.

[24] RICHTER, M.–VOKOLEK, V., 1995: Hradec Králové. Slovanské hradiště a počátky středověkého města. Hradec Králové – Praha.

[25] SKRUŽNÝ, L., 1962: Dějiny vraclavského hradiska, Zprávy Východočeského muzea v Pardubicích 1962, 8–13.

[26] SLÁMA, J., 1986: Střední Čechy v raném středověku. Praehistorica XI. Praha.

[27] SMETÁNKA, Z., 1973: Příspěvek k chronologické problematice pozdní doby hradištní – Ein Beitrag zur Problematik der Chronologie der späten Burgwallzeit, PA LXIV, 463–486.

[28] VÁLEK, B., 1964: Půdy východních Čech. Havlíčkův Brod.

[29] VÍCH, D., 2000: Raně středověké nálezy z Vraclavska, Zpravodaj muzea v Hradci Králové 26, 57–96.

[30] VÍCH, D., 2004: Středověké nálezy z povrchových sběrů na k. ú. Tisová (okr. Ústí nad Orlicí), Zpravodaj muzea v Hradci Králové 30, 212–225.

[31] VÍCH, D., 2008: Archeologický výzkum při přístavbě ZŠ ve Vraclavi – Early medieval finds obtained during the rescue archaeological excavation at Cerekvice nad Loučnou, Svitavy district, ASČ 12, 773–776.

[32] VÍCH, D., 2008a: Raně středověké nálezy získané při záchranném archeologickém výzkumu v Cerekvici nad Loučnou (okr. Svitavy) – Early medieval finds obtained during the rescue archaeological excavation at Cerekvice nad Loučnou, Svitavy district, ASČ 12, 693–699.

[33] VÍCH, D., 2010: Středověká studna ve Vraclavi – Medieval well in Vraclav, Eastern Bohemia, AR LXII, 348–358.

[34] VÍCH, D., 2012: Raně středověké archeologické nálezy z k. ú. Říkovice (okr. Svitavy) – Early medieval archaeological finds from cadastral territory of Říkovice (district of Svitavy), Archeologie východních Čech 1 (2011), 100–109.

[35] VOKOLEK, V., 1954: Vraclav, Nálezová zpráva č. j.2845/54 ulož. v archivu ARÚ AV ČR, Praha, v. v. i.

[36] VOKOLEK, V., 1996: Středověké nálezy z Vraclavi, Zpravodaj muzea v Hradci Králové 22, 71–77.