K problematike interpretácie prózy Júliusa Barča-Ivana

Title: K problematike interpretácie prózy Júliusa Barča-Ivana
Variant title
On the problems of interpretation of Julius Barč-Ivan's prose
Source document: Slavica litteraria. 2016, vol. 19, iss. 1, pp. 81-88
Extent
81-88
  • ISSN
    1212-1509 (print)
    2336-4491 (online)
Type: Article
Language
Slovak
License: Not specified license
Rights access
embargoed access
Abstract(s)
V príspevku sa budeme zaoberať reflexiou vybraných motívov (umelca, kazateľa, premeny, cesty, úteku, kázania a jeho symbolov...) v umeleckom texte Júliusa Barča-Ivana, ktorý je spätý s kontextom východného Slovenska a ktorého formovala ideológia, ako aj spoločensko-politická situácia prvej ČSR. Vyberáme Barčovu-Ivanovu prózu, ktorá tematizuje „príbeh“ postavy podmienenej tienistými stránkami skutočnosti a v ktorej sa vybrané motívy prezentujú prostredníctvom umeleckých prostriedkov a postupov „z rozhrania“ expresionizmu a existencializmu. Barčove-Ivanove literárne diela plnia nielen estetickú funkciu, ale aj mimoestetické funkcie, keďže ťažia z ťažkej rodinnej alebo spoločensko-politickej, či sociálne podmienenej situácie, na tematizovanú situáciu sa v nich nazerá cez prizmu doby alebo kresťanskej a vitalistickej filozofie.
In this paper we consider about selected motifs (of artist, preacher, transformation, way, getaway, preaching and his symbols…) in the artistic text of Július Barč-Ivan, which is connected with the context of eastern Slovakia and which was formed by ideology, as well as socio-political situation of the first Czechoslovak Republic. We choose the Barč-Ivan's prose, which thematised the "story" of character conditional by dark sides of fact and in which selected motifs are presented through an artistic means and methods "from the interface" expressionism and existentialism. Barč-Ivan’s literary works fulfill not only an aesthetic function, but also other functions, since benefiting from a difficult family or socio-political, or socially conditioned situation, on the thematised situation is viewed through the prism of time, or vitalism and Christian philosophy.
References
[1] Albrecht Dürer: Knight, Death and Devil (1513). In: The British Museum [online]. Popis urobený 8. 1. 2015. Dostupné na internete: http://www.britishmuseum.org/explore/highlights/highlight_image.aspx?image=ps099783.jp-g&retpage=21360

[2] BARČ-IVAN, Július: Cesta myšlienky. 1. vyd. Bratislava: Tatran, 1971. 236 s.

[3] BECKER, Udo: Slovník symbolů. 2. vydanie. Praha: Portál, 2007. 352 s.

[4] ECO, Umberto a kol.: Interpretácia a nadinterpretácia. Bratislava: Archa, 1995. 146 s.

[5] JÚLIUS BARČ-IVAN. Prózy. Bratislava: Kalligram, 2010. 624 s.

[6] KOČANOVÁ-ROBERTS, Dagmar: O ideách v živote a o živote ideí. In: JÚLIUS BARČ-IVAN. PRÓZY. Bratislava: Kalligram, 2010, s. 591 – 611.

[7] Letters (26. december 1878, Petites Wasmes). In: Vincent Willem van Gogh [online]. [Popis urobený 9. 8. 2014] Dostupné na internete: http://www.vangoghpaints.net/letter_127/

[8] LURKER, Manfred: Slovník biblických obrazů a symbolů. 1. vyd. Praha: Vyšehrad, 1999. 368 s.

[9] Nový Zákon s komentármi a margináliami Jeruzalemskej Biblie. Trnava: Dobrá kniha, 2008. 514 + mapy + index.

[10] Portréty spisovateľov východoslovenského regiónu. ACTA FACULTATIS PHILOSOPHICAE UNI-VERSITATIS PREŠOVIENSIS. Slovník 7 (AFPh UP 426/ 460). 1. vyd. Eds. M. Germušková − M. Petríková. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, Grafotlač, s.r.o., 2013.

[11] RICOEUR, Paul: Teória interpretácie: diskurz a prebytok významu. Bratislava: Archa, 1997. 136 s.

[12] VANOVIČ, Július: Cesta samotárova. Esej o Júliusovi Barčovi-Ivanovi. Martin: Matica slovenská, 1994. 174 s.