Příspěvek k sociální identifikaci středověkých obyvatel Chrudimi na příkladu hřbitova u kostela Nanebevzetí Panny Marie

Title: Příspěvek k sociální identifikaci středověkých obyvatel Chrudimi na příkladu hřbitova u kostela Nanebevzetí Panny Marie
Variant title:
  • A contribution to the social identification of the medieval inhabitants of Chrudim on the example of the graveyard by the Church of the Assumption of the Virgin Mary
  • Ein Beitrag zur sozialen Identifikation der mittelalterlichen Einwohner von Chrudim am Beispiel des Friedhofs an der Mariä Himmelfahrtskirche
Source document: Archaeologia historica. 2016, vol. 41, iss. 2, pp. 243-262
Extent
243-262
  • ISSN
    0231-5823 (print)
    2336-4386 (online)
Type: Article
Language
Summary language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Na základě záchranných archeologických výzkumů v letech 2004 až 2006 a 2014 je rekonstruován rozsah vrcholně středověkého hřbitova u farního chrámu Nanebevzetí Panny Marie v centru Chrudimi. Výzkum 56 hrobů dovoluje rekonstruovat pohřební zvyklosti i prostorový vývoj hřbitova s mnohonásobnými superpozicemi. Kombinace archeologických poznatků a historických údajů vymezuje velmi přesně dobu jeho užívání (14. až počátek 16. století) a umožňuje popsat jeho vztah k dalším vrcholně středověkým a raně novověkým hřbitovům v katastru Chrudimi.
The extent of a graveyard from the high Middle Ages by the parish Church of the Assumption of the Virgin Mary in the centre of Chrudim was reconstructed in relation to rescue archaeological research in 2004–2006 and 2014. The investigation of 56 graves enabled the reconstruction of burial rites and the spatial development of the graveyard with multiple suprapositions. The combination of archaeological information and historical data determined the period when the graveyard was in use (14th century – early 16th century) and made it possible to describe its connection with further high-medieval and early modern-age graveyards in the Chrudim cadastral zone.
Note
Článek vznikl jako součást projektu 14-36938G "Středověká populace v centru a na venkově. Archeologie, bioarcheologie a genetika na pohřebištích Pražského hradu, středních a východních Čech" podporovaného Grantovou agenturou ČR.
Der vorliegende Beitrag entstand als Teil des von der Förderagentur der Tschechischen Republik geförderten Projekts 14-36938G "Mittelalterliche Population im Zentrum und auf dem Land. Archäologie, Bioarchäologie und Genetik auf den Gräberfeldern der Prager Burg, in Mittel- und Ostböhmen".