Odraz dobovej meštianskej módy na košických nálezoch kachlíc z 15. – 16. storočia

Title: Odraz dobovej meštianskej módy na košických nálezoch kachlíc z 15. – 16. storočia
Variant title:
  • The reflection of period fashion of the burgher classes in the finds of tiles from Košice from the 15th–16th centuries
  • Ein Abbild der zeitgenössischen Mode des Bürgertums im 15.–16. Jahrhundert auf Kachelfunden aus Košice
Source document: Archaeologia historica. 2016, vol. 41, iss. 2, pp. 475-499
Extent
475-499
  • ISSN
    0231-5823 (print)
    2336-4386 (online)
Type: Article
Language
Summary language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Príspevok spracováva neveľký súbor kachlíc a foriem na kachlice z Košíc cez optiku dobovej módy, ktorá je na nich zobrazená. Žánrovej pestrosti motívov súboru kachľových výrobkov je nadradený hlavný predmet záujmu a tým sú odevy zobrazených postáv. Na určenie jednotlivých typov oblečenia a ich chronologické zaradenie vždy slúžil iba primárny prameň, teda samotný nález. Dôvodom je, samozrejme, aj to, že iba minimum nálezov má identifikovanú ikonografickú predlohu. To ale nebránilo procesu rozkrývania typologickej škály odevov, ktoré nám umožnili preklenúť časový rámec približne sto rokov, od polovice 15. do polovice 16. storočia. Aj keď kachlice predstavujú skôr okrajový prameň poznania pre skúmanie dobových foriem obliekania, dokázali poskytnúť pestrý a autentický doklad o neskorogotickej a ranorenesančnej móde.
This article presents a small series of tiles and moulds from Košice, from the perspective of period fashion depicted on them. The main subject of interest, the clothing of the represented figures, is supplemented with the genre variety of motifs on the tiles. In the past, only primary sources (finds) were used for the determination of the individual types of clothing and their chronological classification. One of the reasons is that only a small number of finds have iconographic models that can be identified. However, this did not obstruct the process of the disclosing of the typological spectrum of garments that enabled the focus on the period of approximately a hundred years, from the mid-15th century until the mid-16th century. Although tiles represent a marginal source of information for the study of the period forms of clothing, they provide rich and authentic evidence of the late-Gothic and early-renaissance fashion.
Note
Príspevok vznikol v rámci projektu 2/0030/15 vedeckej agentúry VEGA.
Der vorliegende Beitrag entstand im Rahmen des Projekts 2/0030/15 der Wissenschaftsagentur VEGA.
References
[1] BRAVERMANOVÁ, M., 2006: Pohřební oděv Jana Zhořeleckého z královské hrobky v katedrále sv. Víta na Pražském hradě – Begräbnisgewand von Jan Zhořelecký aus der königlichen Gruft im Sankt-Veits-Dom in der Prager Burg, AH 31, 403–412.

[2] BRAVERMANOVÁ, M.–KOBRLOVÁ, J.–SAMOHÝLOVÁ, A., 1994: Textilie z hrobu Anny Jagellonské z Colinova mauzolea v katedrále sv. Víta na Pražském hradě – Textilien aus der Grabstätte der Anna Jagellone aus Colin-Mausoleum im Sankt-Veits-Dom in der Prager Burg, AH 19, 437–461.

[3] Cranach the Elder, L., 1502: Portrait of Anna Cuspinian. Dostupné z: http://lucascranach.org/CH_SORW_1925-1a, cit. 17. 4. 2016.

[4] Cranach the Elder, L., 1525: Portrait of a Woman. Dostupné z: http://lucascranach.org/UK_NGL_291, cit. 17. 4. 2016.

[5] Cranach d. Ä., L., 1530: Lucretia. Dostupné z: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lucas_Cranach_d.%C3%84._-_Lucretia_%281530%29.jpg, cit. 22. 7. 2016.

[6] Cranach the Younger, L., 1543: Agnes von Hayn – Staatsgalerie Stuttgart. Dostupné z: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lucas_Cranach_%28II%29_-_Agnes_von_Hayn_-_Staatsgalerie_Stuttgart.jpg, cit. 21. 7. 2016.

[7] Dürer, A., 1490: Barbara Dürer, geb. Holper (recto) / Felslandschaft mit Drache (verso), Nürnberg GNM, Inv. Nr. Gm 1160. Dostupné z: http://duererforschung.gnm.de/index.php?id=426&pic_ref=tif%2Fgm1160xrirvis_pyr_000_090&img_id=4168&pic_id=45014, cit. 20. 7. 2016.

[8] Dürer, A., 1498: Young Couple Threatened by Death; or, the Promenade, 1498. Dostupné z: http://www.backtoclassics.com/images/pics/albrechtdurer/albrechtdurer_young_couple_threatened_by_death_or_the_promenade.jpg, cit. 17. 4. 2016.

[9] Dürer, A., 1498a: Self-portrait at 26 I. Dostupné z: http://www.albrecht-durer.org/Self-Portrait-at-26-I.html, cit. 17. 4. 2016.

[10] Dürer, A., 1503/1504: The Jabach Altarpiece. Dostupné z: http://www.albrecht-durer.org/The-Jabach-Altarpiece.html, cit. 17. 4. 2016.

[11] FAJT, J., 2003: Skulptúra a tabuľové maliarstvo raného 16. storočia. Medzi dvorom a mestom. Maliarstvo na Spiši okolo roku 1500 a magnátska rodina Zápoľských. In: Dejiny slovenského výtvarného umenia. Gotika (Buran, D., ed.), 399–427. Bratislava.

[12] GEISBERG, M., von, 1909: Die Anfänge des deutschen Kupferstiches und der Meister E. S. Meister der Graphik. Band II. Leipzig.

[13] GERÁT, I., 2013: Legendary scenes: An essay on medieval pictorial hagiography. Bratislava.

[14] Holbein the Younger, H., 1527: Sir Thomas More. Dostupné z: http://collections.frick.org/view/objects/asitem/items$0040:100, cit. 17. 4. 2016.

[15] CHOVANEC, J., 1990: Odev na renesančných kachliciach z hradu Trebišov – Die Kleidung auf Renaissance-Kacheln aus der Burg Trebišov, AH 15, 385–396.

[16] CHOVANEC, J., 2005: Palatínska kachľová pec Imricha Perényiho. In: Gotické a renesančné kachlice v Karpatoch (Chovanec, J., ed.), 23–54, 257–259. Trebišov.

[17] CHOVANEC, J., 2005a: Grafiky nemeckých majstrov ako predlohy k renesančným kachliciam. In: Experimentálna archeológia a popularizácia archeologického bádania v múzejnej a školskej praxi. Referáty z konferencie (Kotorová-Jenčová, M., red.), 271– 284. Hanušovce nad Topľou.

[18] KÓNYOVÁ, A.–KÓNYA, P., 2010: Kalvínska reformácia a Reformovaná cirkev na východnom Slovensku v 16.–18. storočí. Prešov.

[19] KOVAČEVIČOVÁ, S., 1987: Človek tvorca, pracovné motívy Slovenska vo vyobrazeniach z 9.–18. storočia. Bratislava.

[20] KUČERA, M.–KOSTICKÝ, B., 1990: Slovensko v obrazoch. Bratislava.

[21] KYBALOVÁ, L., 1996: Dějiny odívání. Renesance (15. a 16. století). Praha.

[22] KYBALOVÁ, L., 2001: Dějiny odívání. Středověk. Praha.

[23] LOSKOTOVÁ, I.–MENOUŠKOVÁ, D.–PAVLÍK, Č.–VITANOVSKÝ, M., 2008: Krása, která hřeje. Výběrový katalog gotických a renesančních kachlů Moravy a Slezska – Schönheit, die wärmt. Gotische und renessainzeitliche kacheln aus Mähren und Schlesien (Menoušková, D.–Měřinský, Z., edd.). Uherské Hradiště.

[24] MALER, H., 1519: Queen Anne of Hungary and Bohemia, 1519. Dostupné z: http://www.museothyssen.org/en/thyssen/ficha_obra/256, cit. 17. 4. 2016.

[25] Metercia 2008–2011 – Šugár, M., 2008–2011: Sv. Anna Samotretia (Metercia). In: Arslexicon – výtvarné umenie na Slovensku (Balážová, B.–Pomfyová, B., edd.). Dostupné z: http://www.arslexicon.sk/?registre&objekt=sv-anna-samotretia-metercia, cit. 14. 4. 2016.

[26] PROCHNENKO, I.–MOJZES, V.–ŽILENKO, M., 2012: Rezuľtaty issledovanija korolevskogo zamka ňalab v 2012 godu, Carpatica – Karpatyka 41, 202–249.

[27] RUSINA, I. a kol., 2009: Renesancia. Umenie medzi neskorou gotikou a barokom. Bratislava.

[28] RUSNÁK, R., 2009: Košice v stredoveku: na podklade archeologických výskumov. Rkp. dizertačnej práce na FF UKF v Nitre.

[29] RUSNÁK, R., 2013: Nálezy ranorenesančných foriem na kachlice z Košíc, Pamiatky a múzeá 62, č. 1, 335–353.

[30] RUSNÁK, R., 2014: Vývoj mestskej domovej parcely na príklade Mäsiarskej 57/A v Košiciach, SlArch LXII, 315–398.

[31] SENDEKOVÁ, E., 2013. Ženský odev 14.–16. storočia a zbierky Šarišského múzea, Pamiatky a múzeá 62, č. 1, 61–64.

[32] STOLOT, F., 1981: Baltazar Behem, Kodeks Behema 1505. In: Muzea Krakowa. Muzea Świata 57. Warsaw.

[33] STRAUSS, W., L., gen. ed., 1981: The Illustrated bartsch 9. Formely Volume 6 (Part 2). Early German Artists. Israhel Van Meckenem (Koreny, F., ed.). New York.

[34] SUCKALE, R., 2003: Maľby retabula hlavného oltára v Dóme sv. Alžbety v Košiciach. In: Dejiny slovenského výtvarného umenia. Gotika (Buran, D., ed.), 364–373. Bratislava.

[35] ŠIMČÍK, P., 2013: Záchranný archeologický výskum na obnove objektu Kováčska č. 37 v Košiciach, Východoslovenský pravek X., 225–229.

[36] ŠIMŠA, M., 2014: Knihy krejčovských střihů v českých zemích v 16. až 18. století. Strážnice.

[37] ŠKOVIERA, D., 2009: Renesančný humanizmus a mestá východného Slovenska. In: Rusina, I. a kol., Renesancia. Umenie medzi neskorou gotikou a barokom, Bratislava, 60–70. Bratislava.

[38] ŠUGÁR, M., 2003: Neskorogotické tabuľové maliarstvo v oblasti stredoslovenských banských miest. In: Dejiny slovenského výtvarného umenia. Gotika (Buran, D., ed.), 475–497. Bratislava.

[39] ZUBERCOVÁ, M., M., 1988: Tisícročie módy. Z dejín odievania na Slovensku. Martin.

[40] ZUBERCOVÁ, M., M., 1998a: Farba a vzor v neskorostredovekej móde. In: Kováč, D. a kol., Kronika Slovenska 1. Od najstarších čias do konca 19. storočia, 187. Bratislava.

[41] ZUBERCOVÁ, M., M., 1998b: Podoby renesančného odevu (1). In: Kováč, D. a kol., Kronika Slovenska 1. Od najstarších čias do konca 19. storočia, 229. Bratislava.

[42] ZUBERCOVÁ, M., M., 2001: Košeľa ako súčasť renesančného odevu, Pamiatky a múzeá 50, č. 4, 67–69.

[43] ZUBERCOVÁ, M., M.–HASALOVÁ, E.–ŠIDLÍKOVÁ, Z.–VANČO, M., 2014: Móda na Slovensku. Stručné dejiny odievania. Bratislava.