Institucionalizace české andragogiky a mezinárodní vědecký diskurz

Title: Institucionalizace české andragogiky a mezinárodní vědecký diskurz
Variant title:
  • Institutionalization of Czech andragogy and international scientific discourse
Source document: Studia paedagogica. 2017, vol. 22, iss. 1, pp. [37]-54
Extent
[37]-54
  • ISSN
    1803-7437 (print)
    2336-4521 (online)
Type: Article
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Vědy o výchově procházejí různými stadii svého vývoje a od předvědeckého stadia se nejen v českém prostředí institucionalizovaly a staly se pevnou součástí společenských věd. V případě andragogiky došlo v dikci institucionalizace vědní disciplíny k vymezení oboru, metod, obor budujících institucí a k ustanovení časopisů prezentujících výsledky zkoumání v oboru. Pro každý vědní obor je ale relevantní položit si otázku, jaký je vztah stavu poznání v národním kontextu k tomu mezinárodnímu. Článek si klade otázku, jak český andragogický diskurz proniká do anglicky komunikující odborné komunity, konkrétněji do anglicky psaného andragogického diskurzu. Pro získání odpovědi byla využita analýza textů v databázích organizujících záznamy anglicky psaných vědeckých publikací (EBSCO, ERIC, WOS) podle stanovených klíčových slov.
Educational sciences are currently in various development stages, and it is not only within the Czech context where they have institutionalized and become a stable part of social sciences discourse from the pre-scientific stage. What has taken place in the case of andragogy in the diction of the institutionalization of a scientific discipline has been the definition of the discipline, its methods, and discipline-establishing institutions as well as the establishment of journals presenting research outcomes of the discipline. However, it is relevant for each scientific discipline to ask the question of how the state of the art in the national context relates to that in the international context. This paper poses the question of how the Czech andragogical discourse has penetrated the English-speaking expert community, in particular English written andragogical discourse. To find the answer, the paper relies on an analysis of texts in record-organizing databases of English written scientific publications (EBSCO, ERIC, WOS) based on selected keywords.
Note
Článek vznikl v rámci řešení projektu GA ČR Vůdci a architekti věd o výchově a jejich pojetí vyučování na univerzitách GA16-24879S.