Využití EEG biofeedbacku při nápravě specifických poruch učení u dětí středního školního věku

Title: Využití EEG biofeedbacku při nápravě specifických poruch učení u dětí středního školního věku
Variant title:
  • The use of EEG biofeedback for treating specific learning difficulties in children of middle school age
Source document: Studia paedagogica. 2017, vol. 22, iss. 1, pp. [121]-133
Extent
[121]-133
  • ISSN
    1803-7437 (print)
    2336-4521 (online)
Type: Article
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
EEG biofeedback je terapeutická metoda založená na poskytování biologické z pětné vazby, která umožňuje harmonizaci mozkových vln. Pomocí snímání EEG dostávájí klienti okamžitou informaci o vlastní mozkové aktivitě, kterou se učí ovládat. Cílem studie bylo prozkoumat účinky EEG biofeedbacku u dětí se specifickými poruchami učení a ověřit vliv terapie na výkon pozornosti, schopnosti a dovednosti v oblasti čtení a psaní. Byl navržen experiment, ve kterém 10 dětí ve věku 8–11 let se specifickými poruchami učení podstoupilo 20 sezení na EEG biofeedbacku. Byly porovnány výkony těchto dětí v pretestu a posttestu. Výsledky ukázaly signifikantní zlepšení v zaměřené pozornosti, čtení, fonologickém uvědomování, zrakové diferenciaci a přepisu. Ve čtení slabik, diktátu a rozdělování pozornosti nebyla potvrzena statistická významnost zlepšení. Pozitivní změny vykazovala mozková aktivita ve smyslu snížení poměru pomalých a rychlých frekvencí mozkových vln.
EEG biofeedback is a therapeutic method based on providing biological feedback that enables brain wave harmonization. Using EEG recordings, clients receive immediate information about their brain activity which they can then learn to control. The objective of this study was to explore the effects of EEG biofeedback in children with learning difficulties and determine the effects of therapy on attention and reading and writing skills. To do so, an experiment was designed in which 10 children with learning difficulties aged 8–11 years undertook 20 sessions of EEG biofeedback. The results before and after the experiment were then compared. Participants showed significant improvements in focused attention, reading of coherent and incoherent texts, phonological awareness, visual differentiation, and transcription. No significant improvement was found for reading syllables, dictation, or distribution of attention. Brain activity showed positive changes through decreases in the ratio of slow and fast frequencies of brain waves.