Principy společensky přínosného muzea na příkladu Galerie Středočeského kraje v Kutné Hoře

Title: Principy společensky přínosného muzea na příkladu Galerie Středočeského kraje v Kutné Hoře
Variant title:
  • Principles of a socially beneficial museum on the example of the Gallery of the Central Bohemian Region, Kutná Hora
Author: Pinnoy, Věra
Source document: Museologica Brunensia. 2017, vol. 6, iss. 2, pp. 68-79
Extent
68-79
  • ISSN
    1805-4722 (print)
    2464-5362 (online)
Type: Article
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Text se zabývá myšlenkou společensky prospěšného muzea a jeho vlivu na současnou muzejní praxi. Poukazuje na rozdíl mezi tradičním a společensky odpovědným muzeem a popisuje aplikaci společensky odpovědného přístupu do konkrétní muzejní praxe Galerie Středočeského kraje v Kutné Hoře. Hlavní pozornost je věnována činnosti Lektorského centra GASK jako jedné ze stěžejních pozic uskutečňování inkluzivního přístupu a společenského poslání galerie, zejména potom třem projektům – „Místo v depozitáři“, „Věznice: místo pro umění“ a „Umění spojení“, zaměřeným na spolupráci s místní komunitou a vyloučenými skupinami.
This article discusses the idea of a socially beneficial museum and its influence on the current museum practice. It points out the difference between traditional museums and socially responsible museums, and describes the application of a socially responsible approach in the museum practice of the Gallery of the Central Bohemian Region in Kutná Hora (GASK). The main focus is on the activities of the gallery's Lecture Centre as one of the key elements in the employment of the inclusive approach and social agenda of the gallery and, in particular, on three projects: Place in a Depositary, Prison: A Place for Art and The Art of Connection, based on the collaboration with the local community and socially deprived groups.
References
[1] BERGMANOVÁ, Marie. Sbírka 1 2 3 (Stopy historie v akvizicích). Kutná Hora: Galerie Středočeského kraje, 2010. 301 s. Katalog výstavy. ISBN 978-80-7056-161-4.

[2] DODD, Jocelyn. The socially purposeful museum. Museologica Brunensia, 2015, č. 2, s. 28–32. ISSN 1805-4722.

[3] DODD, Jocelyn a Richard SANDELL. Including museums: perspectives on museums, galleries and social inclusion [online]. Leicester: University of Leicester, Department of Museum Studies, 2001 [cit. 2017-05-05]. Dostupný z www: https://www2.le.ac.uk/departments/museumstudies/rcmg/projects/small-museums-and-socialinclusion/Including%20museums.pdf.

[4] DRURY, Richard. Stavy mysli – Za obrazem (Stavy mysli). Kutná Hora: GASK – Galerie Středočeského kraje, 2014. 207 s. Katalog výstavy. ISBN 978-80-7056-166-9.

[5] JAGOŠOVÁ, Lucie. Muzea a sociální inkluze: Muzea a bariéry. In Muzea a sociálně znevýhodnění: Sborník ze semináře 19.–20. 6. 2013. Hodonín: Masarykovo muzeum v Hodoníně, 2014, s. 20–34. ISBN 987-80-87375-08-2.

[6] JAGOŠOVÁ, Lucie, Vladimír JŮVA a Lenka MRÁZOVÁ. Muzejní pedagogika: Metodologické a didaktické aspekty muzejní edukace. 1. vyd. Brno: Paido, 2010. 298 s. ISBN 978-80-7315207-9.

[7] JANES, Robert R. Museums in The troubled world [online]. Oxon, 2009, s. 94 [cit. 2017-04-02]. Dostupný z www:http://s3-euw1-ap-pe-ws4-cwsdocuments.ri-prod.s3.amazonaws.com/9781138906372/2._Its_a_Jungle_in_Here.pdf. ISBN 0-203-87745.

[8] KESNER, Ladislav. Marketing a managment muzeí a památek. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2005. 304 s. ISBN 80-247-1104-4.

[9] MAREŠ, Petr a Tomáš SIROVÁTKA. Sociální vyloučení (exkluze) a sociální začleňováni (inkluze) – koncepty, diskurz, agenda [online]. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2008, s. 271–294 [cit. 2017-05-02]. Dostupný z www: http://www.inkluzivniskola.cz/sites/default/files/uploaded/Socialni_vylouceni_exkluze_a_socialni_zaclenovani_inkluze.pdf.

[10] MÜLLEROVÁ, Magdalena, Ondřej KAŠPÁREK a Věra FRAJTOVÁ. Umělci pro společnost: Příklady kulturních projektů v oblasti sociální inkluze. 1. vyd. Praha: Česká kancelář programu Culture nákladem Institutu umění – Divadelního ústavu, 2010. 88 s. ISBN 978-80-7008-249-2.

[11] Museum studies: RCMG. In University of Leicester [online]. [cit. 2017-03-22]. Dostupný z www: http://www2.le.ac.uk/departments/museumstudies/rcmg.

[12] PINNOY, Věra. Galerie Středočeského kraje jako společensky prospěšná instituce. Brno: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Ústav archeologie a muzeologie, 2017. 74 s. Bakalářská diplomová práce. Vedoucí práce Mgr. Lucie Jagošová, DiS.

[13] STEJSKALOVÁ, Tereza. Spolupráce vyloučených. A2, 2012, č. 10 [online]. [cit. 2017-05-02]. Dostupný z www: http://www.advojka.cz/archiv/2012/10/spoluprace-vyloucenych.

[14] ŠEBOROVÁ, Silvie. Kde je místo pro umění? Arttalk Magazine, 2012 [online]. [cit. 2017-04-10]. Dostupný z www: http://artalk.cz/2012/04/10/kde-je-misto-pro-umeni/.

[15] Věznice: Místo pro umění. Praha: Centrum současného umění DOX a Brno: Moravská galerie v Brně, 2011. 96 s. Katalog výstavy. ISBN 978- 80-87446-11-9 (DOX), ISBN 978- 80-7027-242-8(MG).

[16] WALKER, Alan a Carol WALKER. Britain Divided: The Growth of Social Exclusion in the 1980s and 1990s. London: Child Poverty Action Group, 1997. 308 s. ISBN 0-946744-91-6.