Soubor štípané industrie časného a staršího eneolitu ze sídliště Rousínovec – Přední lány

Title: Soubor štípané industrie časného a staršího eneolitu ze sídliště Rousínovec – Přední lány
Variant title:
  • Collection of Early and Old Eneolithic chipped stone industry from the settlement of Rousínovec – Přední lány
Source document: Studia archaeologica Brunensia. 2018, vol. 23, iss. 1, pp. 39-64
Extent
39-64
  • ISSN
    1805-918X (print)
    2336-4505 (online)
Type: Article
Language
Summary language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Štípaná industrie časného a staršího eneolitu je dosud jen málo známa z publikovaných zdrojů. I šířeji, mezi štípanou industrií lengyelské kultury a štípanou industrií kultury se zvoncovitými poháry zůstává dosud značná publikační rezerva, ačkoli jednotlivosti jsou v posledních letech pozvolna publikovány a velký potenciál k dalšímu poznání skýtají některé dosud neanalyzované početné sběrové kolekce. Soubor získaný při záchranném archeologickém výzkumu roku 2006 je zvláště cenný s ohledem na distribuční a technologické informace, které poskytuje pro dosud skrovně objasněné okolnosti výroby a používání ŠI ve starším eneolitu.
For the time being, Early and Old Eneolithic chipped stone industry is little known from published sources. Also in a wider context, a considerable publishing gap still exists between chipped stone industry of the Lengyel Culture and of the Bell Beaker Culture, even though individual details have gradually been published in the past few years and some of the numerous still unanalysed surface collections offer a high potential for further knowledge. The assemblage acquired during an archaeological rescue excavation in 2006 is particularly valuable with regard to distributional and technological information which can elucidate in detail the still incompletely explained production and usage of chipped stone industry in the Early and Old Eneolithic.
Note
Studie byla podpořena specifickým výzkumem MUNI/A/0734/2017, Archeologická terénní prospekce, exkavace, dokumentace a muzejní prezentace VII.