Jevany-Dubina : revizní výzkum zaniklého středověkého sídliště na Černokostelecku

Title: Jevany-Dubina : revizní výzkum zaniklého středověkého sídliště na Černokostelecku
Variant title:
  • Jevany-Dubina : revisory research into a deserted medieval settlement in the Černý Kostelec region
  • Jevany-Dubina : Revisionsuntersuchung einer mittelalterlichen Siedlungswüstung in der Region Kostelec nad Černými lesy
Source document: Archaeologia historica. 2018, vol. 43, iss. 2, pp. 437-453
Extent
437-453
  • ISSN
    0231-5823 (print)
    2336-4386 (online)
Type: Article
Language
Summary language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Předkládaná studie shrnuje výsledky revizního geodetického zaměření, povrchových sběrů a geofyzikálního průzkumu sídliště v poloze Dubina, k. ú. Jevany, na Černokostelecku. Nově bylo dokumentováno několik drobnějších povrchových tvarů, například relikty pece v trojdílném domě, a také komunikační systémy, které provazovaly lokalitu s okolím. Keramika získaná povrchovými sběry umožnila posunout opuštění lokality do mladšího horizontu pustnutí na Černokostelecku (druhá polovina 14. století). Sídelní sociální interpretace lokality není jednoznačná. Mohlo se jednat o drobné sídliště složené ze dvou poddanských usedlostí, nebo o dvůr nápravníka. Zemědělský potenciál zázemí byl velmi nízký, lokalita navíc ležela na rozvodí a problém tak představovala absence vydatného a trvalého vodního zdroje.
This study sums up the results of a revisory geodetic survey, surface collections and a geophysical survey of a medieval settlement in Dubina, Jevany cadastral zone, in the Černý Kostelec region. Several small surface forms were newly identified, such as the remains of an oven in a three-section house, as well as communication systems connecting the place with its surroundings. The pottery acquired by surface collecting enabled the shifting of the period when the settlement was deserted into the younger desertion horizon in the region (second half of the 14th century). The social interpretation of the location is not clear. It might have been a small settlement consisting of two liege manors, or a homestead of a vassal. The farming potential of the hinterland was very low; in addition, the settlement was located on a watershed, and there was thus a problem with the absence of a permanent source of water.
Note
Tento výstup vznikl v rámci projektu "Kulturní techniky: materialita, medialita a imaginace", podprojektu "Středověká ves a její přírodní prostředí". Mezioborový výzkum zaniklých vsí v zázemí Prahy řešeného na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy z prostředků Specifického vysokoškolského výzkumu na rok 2018 (M. Janovský, J. Horák). Dále byl podpořen grantem GA ČR číslo 16-20763S "Krajina středověké Prahy / The Landscape of Medieval Prague" (T. Klír).
Der vorliegende Beitrag entstand im Rahmen des Projektes "Kulturtechniken: Materialität, Medialität und Imagination" und des Unterprojektes "Das Dorf des Mittelalters und seine natürliche Umgebung". Interdisziplinäre Untersuchung von Dorfwüstungen im Prager Hinterland, realisiert an der Philosophischen Fakultät der Karls-Universität mit Mitteln der Spezifischen Hochschuluntersuchung für das Jahr 2018 (M. Janovský, J. Horák). Ferner wurde er vom Förderprojekt GA ČR Nr 16-20763S "Die Landschaft im mittelalterlichen Prag / The Landscape of Medieval Prague" (T. Klír) gefördert.
References
[1] Císařský povinný otisk stabilního katastru 1 : 2 880 – Čechy, mapový list Jevany 1841. Dostupné z http://geoportal.cuzk.cz, cit. 3. 4. 2017.

[2] DEMEK, J.–MACKOVČIN, P., edd., 2014: Zeměpisný lexikon ČR. Hory a nížiny I. Brno.

[3] DURDÍK, T., 1971: Zaniklá středověká vesnice v katastru obce Vyžlovky – Die mittelalterliche Wüstung im Gemeindegrund der Gemeinde Vyžlovka, AR XXIII, 219–222.

[4] DURDÍK, T., 1972: Vyžlovka, o. Kolín, BZO 1969, 174–188.

[5] GARCÍA-RUIZ, J. M. et al., 2017: García-Ruiz, J. M.–Beguería, S.–Lana-Renault, N.–Nadal-Romero, E.– Cerdà, A., Ongoing and emerging questions in water erosion studies, Land Degradation & Development 28, 5–21. https://doi.org/10.1002/ldr.2641 | DOI 10.1002/ldr.2641

[6] JANOVSKÝ, M., 2017: Středověká ves a její přírodní prostředí. Modelové příklady (8.–15. století) – Medieval village and its natural environment. Model studies (8th–15th century). Rukopis diplomové práce, FF UK Praha.

[7] KLÁPŠTĚ, J., 1978: Středověké osídlení Černokostelecka – Die mittelalterliche Besiedlung im Raum von Kostelec nad Černými Lesy, PA LXIX, 423–475.

[8] KLÁPŠTĚ, J., 2016: Hospodaření s vodou ve středověké vsi Ve spáleném u Vyžlovky na Černokostelecku – Water management in the medieval village Ve spáleném near Vyžlovka in the Kostelec-nad-Černými-lesy region, AR LXVIII, 119–134.

[9] KLÍR, T., 2008: Osídlení zemědělsky marginálních půd v mladším středověku a raném novověku – Besiedlung und landwirtschaftliche Nutzung marginaler Böden im späten Mittelalter und der frühen Neuzeit – The settlements and agriculture of the margins in the later middle age and early new age. Dissertationes Archaeologicae Brunenses/Pragensesque 5. Praha.

[10] KOKOŠKOVÁ, L., 2000: Jevany, průzkumný hydrogeologický vrt J – 1. Rukopis uložený v archivu České geologické služby v Praze – Kostelní.

[11] KRENZLIN, A., 1952: Dorf, Feld und Wirtschaft im Gebiet der großen Täler und Platten östlich der Elbe. Forschungen zur deutschen Landeskunde 70. Remagen.

[12] KYPTA, J. a kol., 2012: Kypta, J.–Laval, F.–Neustupný, Z.–Šimůnek, R., Osamocený dvůr s opevněným sídlem v pozdním středověku: Rychvald u Dřevíče (okr. Rakovník) a jeho analogie – An isolated Late Middle Ages farmyard with a fortified residence: Rychvald near Dřevíč (Central Bohemia) and its analogies, AR LXIV, 549–570.

[13] KYPTA, J.–NACHTMANNOVÁ, A.–NEUSTUPNÝ, Z., 2016: Zaniklá středověká a raně novověká vesnice Janovice na Černokostelecku – Die mittelalterliche und frühneuzeitliche Dorfwüstung Janovice in der Umgebung von Kostelec nad Černými lesy, PSČ 30, č. 2, 52–58.

[14] MAUR, E., 2013: Pustnutí vsí na Plzeňsku za pozdně středověké agrární deprese – Dilapidation of villages in Pilsen region during the late medieval agrarian depression. In: Tenkrát na západě (Čech). Kapitoly z dějin kultury a každodennosti Plzně a Plzeňského kraje, 49–66. Plzeň.

[15] MONTGOMERY, D. R., 2007: Dirt. The Erosion of Civilization. Berkeley.

[16] OPLETAL, M., 1993: Geologická mapa ČR. List 13–31 (Říčany), 1 : 50 000. Český geologický ústav. Praha.

[17] PROCHÁZKOVÁ KORBOVÁ, L., 2011: Zaniklá středověká vesnice v poloze "Mořina" u Běštína – The Deserted Medieval Village in the "Mořina" Locality near Běštín, Studia Mediaevalia Pragensia 10/1, 25–89.

[18] PROCHÁZKOVÁ KORBOVÁ, L., 2011a: Zaniklá středověká vesnice Roudnička – "Mořina" pod Plešivcem (okr. Příbram) – Die mittelalterliche Dorfwüstung Roudnička – Lage "Mořina" pod Plešivcem (Bezirk Příbram), AH 36, 387–394.

[19] RBM: Regesta diplomatica nec non epistolaria Bohemiae et Moraviae VI. (Mendl, B., ed.). Praha 1928–1929.

[20] RBM: Regesta diplomatica nec non epistolaria Bohemiae et Moraviae VII. (Mendl B.–Linhartová, M., edd.). Praha 1954–1963.

[21] SMETÁNKA, Z., 1959: Středověká osada mezi Štíhlicemi a Kozojedy – Mittelalterliche Ansiedlung bei Kozojedy, AR XI, 683–691.

[22] SMETÁNKA, Z., 1961: Záchranný výzkum ve Štíhlicích u Českého Brodu – Rettungsforschung in Štíhlice bei Český Brod, AR XIII, 264–267.

[23] SMETÁNKA, Z.–KLÁPŠTĚ, J., 1981: Geodeticko-topografický průzkum zaniklých středověkých vsí na Černokostelecku – Geodetical-topographical survey of deserted medieval villages in the Kostelec-nad-Černými-lesy region, PA LXXII, 416–458.

[24] TENCER, T., 2017: Správa o geofyzikálnom prieskume. Brno.

[25] TOMÁŠEK, M., 1995: Půdní mapa ČR. List 13–31 (Říčany), 1 : 50 000. Český geologický ústav. Praha.

[26] VAŘEKA, P., 2010: Zaniklá středověká vesnice Vojkov na Černokostelecku – nedestruktivní výzkum, Acta Filozofické fakulty ZČU, č. 4, 137–171.

[27] ZÁDOROVÁ, T.–PENÍŽEK, V.–ŠEFRNA, L. et al. 2013: Identification of Neolithic to Modern erosionsedimentation phases using geochemical approach in a loess covered sub-catchment of South Moravia, Czech Republic, Geoderma 195–196, 56–69. | DOI 10.1016/j.geoderma.2012.11.012