Příspěvek k dějinám hradu Hukvaldy na severní Moravě

Variant title
Ein Beitrag zur Geschichte der Burg Hukvaldy in Nordmähren
Source document: Archaeologia historica. vol. 6, iss. [1], pp. 253-270
Extent
253-270
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Summary language
Document
References:
[1] Bolina, P., 1980: Hrad Templštejn, k. ú. Jamolice, okr. Znojmo a jeho vztah k chronologii hradů s plášťovou zdí na Moravě, ArchHist 5, 267-276.

[2] Československá vlastivěda 1968: III, Lidová kultura. Praha.

[3] Fiala, A. – Vallašek, A., 1973: Neznáma budova mýtnej stanice v Spišskom Podhradí, Vlastivědný časopis XXII/1, 40-41.

[4] Gabriel, F., 1979: Počátky hrnčířství v České Lípě, ArchHist 4, 257-265.

[5] Goš, V., 1980: Keramika doby husitské na severní Moravě, ArchHist 5, 369-374.

[6] Goš, V. – Karel, J. – Novák, J., 1974: Zaniklé středověké sídliště v Rýmařově, ČSM XXIII, série B, 110-120.

[7] Goš, V. – Karel, J. – Novák, J., 1975: Nadzemní objekt 14.–15. století v Rýmařově-hrádku, ČSM XXIV, série B, 97-105.

[8] Hrdlička, L., 1967: Středověká hrnčířská pec s keramickou klenbou v Bakově nad Jizerou, AR XIX, 510-521.

[9] Konečný, L. – Merta, J., 1980: Pokračování průzkumu středověkých opevnění kolem Nového hradu u Adamova, ArchHist 5, 305-319.

[10] Král, J., 1956: Nález středověké keramiky v Opavě, ČSM V, 11-25.

[11] Král, J., 1964: Středověké nálezy v Ostravě, ČSM XIII, 1-8.

[12] Líbal, D., 1965: Stavebně-historický průzkum hradu Hukvaldy, rukopis. Praha.

[13] Menclová, D., 1971: Hrad Hukvaldy. Frýdek-Místek.

[14] Michna, P., 1973: Nález pozdně středověké stavební oběti, Národopisné aktuality X, 37.

[15] Michna, P., 1980: Dvě sídlištní stavby z počátků lokačního Uničova (příspěvek do diskuze k otázce zemnic ve městech a vesnicích 13. stol.), VVM XXXII/2, 161-186.

[16] Nekuda, V. – Reichertová, K., 1968: Středověká keramika v Čechách a na Moravě. Brno.

[17] Novák, J. – Karel, J., 1974: Příspěvek k výzkumu počátků osídlení Rýmařovska (okr. Bruntál), VVM XXIV/2, 146-150.

[18] Novák, J. – Karel, J., 1977: Zpráva o archeologicko-historickém výzkumu počátků města Rýmařova a okolí 1969–1975. Rýmařov.

[19] Novotný, B., 1959: Hromadný nález ze 16. stol. v Brně, Fontes archeologicae moravie I. Brno.

[20] Škabrada, J. – Smetánka, Z., 1980: K datování středověkých vesnických staveb pomocí nálezů keramiky ve zdivu, ArchHist 5, 353-359.

[21] Špaček, L., 1963: Akustická nádoba z Ostrovského kláštera, ČNM CXXXII/3 137 až 142.

[22] Václavík, A., 1959: Výroční obyčeje a lidové umění. Praha.

[23] Žáček, R., 1980: Hukvaldy. Frýdek-Místek.