Říkovice u Litomyšle a koncentrace osídlení ve středověku

Title: Říkovice u Litomyšle a koncentrace osídlení ve středověku
Variant title:
  • The village of Říkovice by the town of Litomyšl and medieval concentration of settlement
Author: Charvát, Petr
Source document: Archaeologia historica. 1982, vol. 7, iss. [1], pp. 225-228
Extent
225-228
Type: Article
Language
Summary language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

References
[1] CDB: Friedrich et al.: Codex dlplomaticus et epistolaris regni Bohemiae, Pragae 1904 sqq.

[2] CDM: Codex diplomaticus et epistolaris Moraviae vol. VII edd. P. Chlumecký—J. Chytil, Brunae 1858.

[3] Goš, Vl., 1977: Slovanská keramika 10.—13. století na severní Moravě, Vlastivědný věstník moravský 29/3, 291—303.

[4] Graus, F., 1957: Dějiny venkovského lidu v Čechách v době předhusitské II, Praha.

[5] Nejedlý, Zd., 1903: Dějiny města Litomyšle, Litomyšl.

[6] Nekuda, Vl., 1964: Z dílen středověkých hrnčířů na Moravě, katalog výstavy, Brno.

[7] Nekuda, Vl., 1975: Pfaffenschlag, Brno.

[8] Píč, J. L., 1909: Starožitnosti země České III/l: České země za doby knížecí, Praha.

[9] Pražák, J., 1959: Diplomatické poznámky k litomyšlské listině krále Vladislava I., in: Sborník příspěvků k dějinám Litomyšle a okolí, Pardubice, str. 9—32.

[10] Smetánka, Zd.—Škabrada, J., 1975: Třebonín na Čáslavsku v raném středověku, Archeologické rozhledy 27, 72—85.

[11] Šimák, J. V., 1938: České dějiny 1/5, Praha.

[12] Štěpánek, M., 1968: Strukturální změny středověkého osídlení I, Československý časopis historický 17, 457—488