Archeológia a výrobné objekty v banských regiónoch Slovenska

Title: Archeológia a výrobné objekty v banských regiónoch Slovenska
Variant title
Produktionsobjekte in den Montanregionen der Slowakei und die Archäologie
Author: Labuda, Jozef
Source document: Archaeologia historica. 1985, vol. 10, iss. [1], pp. 197-202
Extent
197-202
Type: Article
Language
Slovak
License: Not specified license
Summary language
References
[1] Bialeková, D., 1978: Osídlenie oblastí so surovinovými zdrojmi na Slovensku v 9.-11. stor., AH 3, Brno, 11-17.

[2] Gindl, J., 1967: Zo starších dejín železiarstva na strednom Slovensku, Historický zborník kraja III.

[3] Gindl, J., 1975: Komorský dvor v Banskej Štiavnici, Krátke správy, ŠÚBA Banská Štiavnica.

[4] Javorský, F., 1978: Výskumy a prieskumy výskumnej expedície v okrese Spišská Nová Ves, AVANS za rok 1977, Nitra 1978, 103-120.

[5] Javorský, F., 1983: Výskumy a prieskumy Výskumnej expedície Spiš Archeologického ústavu SAV, AVANS za rok 1982, Nitra 1983, 99-124.

[6] Kučera, M., 1974: Slovensko po páde Veľkej Moravy. Bratislava.

[7] Kudrnáč, J., 1970: Nové poznatky o středověkých úpravnách zlaté rudy v Čechách, DVT, 1, 35-43, obr. 3-4.

[8] Labuda, J., 1981: Výsledky doterajšieho archeologického výskumu na Sitne, ŠZ AÚ SAV, Nitra, 113-123.

[9] Labuda, J., 1985: Archeologické výskumy na Starom meste a problematika najstaršieho osídlenia Banskej Štiavnice, Zborník SBM XII, v tlači.

[10] Lamoš, T., 1966: Topografia mesta Kremnice (v r. 1328-1430), Historické štúdie XI, 99-120.

[11] Liptáková, Z., 1973: Kamenné mlaty zo Španej Doliny, okr. B. Bystrica, AR XXV, 72-75.

[12] Polák, S., 1968: Príspevok k dejinám ťažby zlata na Slovensku I, Zborník SBM IV, 69-81.

[13] Polák, S., 1969: Príspevok k dejinám ťažby zlata na Slovensku II. Dunajské zlato – história doterajšej ťažby a prieskumu, Zborník SBM V, 175-200.

[14] Polla, B., 1958: K problematike vzniku Starého mesta a Banskej Štiavnice, SlA VI, 2, 445-477.

[15] Ratkoš, P., 1974: Vznik a začiatky banských miest na Slovensku, HŠ XIX, 33-58.

[16] Ruttkay, A., 1983: Problematika výroby a výskytu dekoratívnych kovových predmetov na území Slovenska, AH 8, 347-363.

[17] Schönweitzová, S., 1971: Komorský dvor v Banskej Štiavnici, VČ XX, 2, 92-93.

[18] Šedo, O., 1977: Stopy ťažby a spracúvania železnej rudy v chotári Varína, AVANS za rok 1976, Nitra 1977, 267.

[19] Točík, A., 1975: Prieskum zaniknutých banských diel v Slovinkách, AVANS za rok 1974, Nitra, 105-106.

[20] Tóthová, Š., 1981: Zisťovací archeologický výskum v Banskej Štiavnici, AVANS za 1980, Nitra, 312-314.

[21] Žebrak, P., 1983: Archeologický výskum na Sitne roku 1982, AVANS za rok 1982, Nitra, 265-267.