Stredoveké feudálne sídla na Slovensku a ich hospodárske zázemie

Variant title
Mittelalterliche Feudalsitze in der Slowakei und ihr wirtschaftliches Hinterland
Source document: Archaeologia historica. 1985, vol. 10, iss. [1], pp. 241-254
Extent
241-254
Type: Article
Language
Slovak
License: Not specified license
Summary language
Document
References:
[1] Beňadik, B., 1964: Slovanské nálezy z výskumu valu na hradisku v Zemplíne. In: Štud. zvesti AÚ SAV, 14, Nitra, s. 151-160.

[2] Béreš, J., 1978: Šarišské Sokolovce. In: Významné slovanské náleziská na Slovensku. Bratislava, s. 205-207.

[3] Bialeková, D., 1977: Sporen von slawischen Fundplätzen in Pobedim (Typologie und Datierung), Sloven. Archeol. 25, s. 103-158.

[4] Böhm, J. – Mencl, V., 1931: Výzkum na hradě Nitranském, Pam. Archeol. 37, s. 64-79.

[5] Budaváry, V., 1936-1937: Archeologické výskumy na Slovensku v r. 1933-36, Čas. muz. slov. Spol. 28-29, s. 11-17.

[6] Dostál, B., 1975: Břeclav-Pohansko, velkomoravský velmožský dvorec. Brno.

[7] Fiala, A., 1977: Obytná veža Trenčianskeho hradu, Pamiatky a príroda č. 2, s. 13-15.

[8] Fiala, A. – Habovštiak, A. – Štefanovičová, T., 1975: Opevnené sídliská z 10.-13. storočia na Slovensku, Archeol. Rozhl. 27, s. 429-444.

[9] Fiala, A. – Vallašek, A., 1975: Informácia o výskume Spišského hradu, Archeol. Rozhl. 27, s. 444 až 446.

[10] Fiala, A. – Vallašek, A., 1977: Výskum Spišského hradu, Vlastived. Čas. 26, s. 8-15.

[11] Fialová, H. – Fiala, A., 1966: Hrady na Slovensku. Bratislava.

[12] Fügedi, A., 1977: Vár és társadalom a 13.–14. században. Budapest.

[13] Fügedi, A., 1982: O uhorskej šľachte slovenského pôvodu, Hist. Čas. 30, s. 395-403.

[14] Gerö, L., 1975: Várépítészetünk. Budapest.

[15] Habovštiak, A., 1966: К otázke datovania hradiska v Bíni, Sloven. Archeol. 14, s. 439-486.

[16] Habovštiak, A., 1971: Archeologický výskum stredovekého obdobia na Slovensku, Sloven. Archeol. 19, s. 603 až 617.

[17] Habovštiak, A., 1972: Stredoveké hrádky na Slovensku, Vlastived. Čas. 20, s. 2-8.

[18] Habovštiak, A., 1975: Hradisko z 9.–10. storočia v Tlmačoch, Sloven. Archeol. 23, s. 97-118.

[19] Habovštiak, A., 1978: Starý Tekov, okres Levice. In: Významné slovanské náleziská na Slovensku. Bratislava, s. 193-195.

[20] Habovštiak, A. – Juck, L., 1975: Starý Tekov v praveku a stredoveku. Vlastived. Čas. 23, s. 168-176.

[21] Hanuliak, V. – Pieta, K., 1976: Výskum v Podturni, AVANS 1975, Nitra, s. 102-103.

[22] Heckenast, G., 1970: Fejedelmi (királyi) szolgáló népek a korai Árpád-korban. Budapest.

[23] Hóman, B. – Szekfü, Gy., 1936: Magyar történet II. Budapest.

[24] Hrubec, I., 1971: Výskum zaniknutej dediny Dolný Poltár, Archeol. Rozhl. 23, s. 69-79, 125-126.

[25] Chropovský, B., 1964a: The Situation of Nitra in the Light of archeological Finds. In: Historica 8, s. 5-33.

[26] Chropovský, B., 1964b: Nitra au dèbut du moyen age. Acta archeol. Carpathica 6, s. 5-25.

[27] Chropovský, B., 1964c: Z najstarších dejín Nitry, Vlastivedný časopis 13, s. 114-119.

[28] Chropovský, B., 1972: Príspevok к problematike cirkevnej architektúry a počiatkom kresťanstva na Slovensku. In: Monumentorum tutela 8, Bratislava, s. 173-208.

[29] Chropovský, B., 1974: Das frühmittelalterliche Nitrava. In: Vor- und Frühformen der europäischen Stadt in Mittelalter. Göttingen, s. 159—175.

[30] Janšák, Š., 1931: Staré osídlenie Slovenska. Sídliská na terasách pozdĺž riek. In: Sbor. muz. slov. Spol. 25, s. 7-67.

[31] Kliský, M., 1978: Zisťovací výskum na Mačacom zámku v Nitre-Chrenovej, AVANS 1977, Nitra, s. 121-127.

[32] Kučera, M., 1974: Slovensko po páde Veľkej Moravy. Bratislava.

[33] Kučera, M., 1984: Základné problémy rozvrstvenia poddaných na Slovensku do 14. storočia. In: Struktura feudální společnosti na území Československa a Polska d o přelomu 15. a 16. století. Praha, s. 191-212.

[34] Kuka, P., 1966: Pustý hrad. Banská Bystrica.

[35] Lederer, E., 1952: A tatárjárás Magyarországon és nemzetközi összefüggései, Századok 86 (č. 2), s. 327-363.

[36] Marsina, R., 1971: Codex diplomaticus et epistolaris Slovaciae I. Bratislava.

[37] Menclová, D., 1973: Príspevok k typológii hradov, zámkov a kaštieľov na Slovensku. In: Pisoň, Š.: Hrady, zámky a kaštiele na Slovensku. Bratislava, s. 399-446.

[38] Nešporová, T., 1974: Výsledky historickoarcheologického výskumu na Trenčianskom hrade, Vlastived. Čas. 23, s. 142-143.

[39] Nešporová, T., 1977: Historickoarcheologický výskum Trenčianskeho hradu – predběžné výsledky, AVANS 1976, Nitra, s. 193-195.

[40] Nešporová, T., 1978: Trenčín, okres Trenčín. In: Významné slovanské náleziská na Slovensku, Bratislava, s. 217-223.

[41] Paulíny, E., 1965: Západoslovenské výpožičky v staromaďarskej lexike. In: O počiatkoch sloven­ských dejín (Zborník materiálov), Bratislava, s. 190-204.

[42] Petrovský-Šichman, A., 1964: Predhistorické a včasnostredoveké osídlenie Slovenského Pravna. In: Slovenské Pravno a okolie. Banská Bystrica.

[43] Pisoň, Š., 1977: Hrady, zámky a kaštiele na Slovensku. Martin (II. vyd.).

[44] Plachá, V. – Hlavicová, J. – Keller, I., 1975: Predbežné výsledky archeologického výskumu Devína v roku 1974, AVANS 1974, Nitra, s. 82-84.

[45] Polla, B., 1962: Zisťovací historickoarcheologický výskum na bratríckom tábore na Zelenej hure v Hrabušiciach, Sloven. Archeol. 10, s. 253-279.

[46] Polla, B. – Slivka, M., 1980: Husiti, jiskrovci a bratríci na východnom Slovensku vo svetle archeologického bádania. In: Archaeol. hist. 5, Brno–Tábor, s. 69-103.

[47] Polla, B. – Slivka, M. – Vallašek, A., 1981: K problematike výskumu hrádkov a hradov na Slovensku. In: Archaeol. hist. 6. Brno-Košice, s. 361-405.

[48] Ratkoš, P., 1965: Podmanenie Slovenska Maďarmi. In: O počiatkoch slovenských dejín (Sborník materiálov), Bratislava, s. 141-178.

[49] Ratkoš, P., 1978: Naše sídliskové útvary v latinskej terminológii 9.–12. storočia. In: Archaeol. hist. 3, Brno-Nitra, s. 247-254.

[50] Ratkoš, P., 1984: Kontinuita slovenského osídlenia v 9.–11. storočí. In: Slovenský ľud po rozpade Veľkomoravskej ríše. Bratislava, s. 13-38.

[51] Remiášová, M., 1978: Nové slovanské lokality na horno m Ponitrí. In: Vlastived. Zbor. Horná Nitra 8. Martin, s. 73-87.

[52] Ruttkay, A., 1975: Waffen und Reiterausrüstung des 9. bis ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts in der Slowakei, I, Sloven. Archeol. 23, s. 119-216.

[53] Ruttkay, A., 1978a: Ducové. In: Významné slovanské náleziská na Slovensku. Bratislava, s. 63-71.

[54] Ruttkay, A., 1978b: Veľky Klíž-Klížske Hradište, okres Тороľčаnу. In: Významné slovanské náleziská na Slovensku, Bratislava, s. 236-237.

[55] Ruttkay, A., 1981a: Zaniknutý hrad na Michalovom vrchu medzi Klížskym Hradišťom a Kolačnom, okr. Тороľčапу. In: Archaeol. hist. 6. Brno–Košice, s. 407-427.

[56] Ruttkay, A., 1981b: Správa o výskume v Nitrianskej Blatnici v roku 1980, AVANS 1980, Nitra, s. 256 až 260.

[57] Ruttkay, A., 1981c: The Pos-Great Moravian Period and the Middle Ages. In: Archaeological Research in Slovakia, Nitra, s. 169-190.

[58] Slivka, M., 1978: Archeologický výskum šľachtickej kúrie vo Vajkovciach, okr. Košice-vidiek. In: Archaeol. Hist. 3, Brno–Nitra, s. 313-321.

[59] Slivka, M. – Olexa, L., 1977: Zrúcaniny Kapušianskeho hradu prehovorili, Krásy Slovenska 56, s. 224 až 226.

[60] Slivka, M. – Vallašek, A., 1982a: Terénny prieskum stredovekých fortifikačných objektov na východnom Slovensku, AVANS 1981, Nitra, s. 263-270.

[61] Slivka, M. – Vallašek, A., Hospodárske zázemie šľachtických sídiel v oblasti horného Zemplína. In: Archaeol. hist. 7, Brno, s. 289-310.

[62] Slivka, M. – Vallašek, A., 1983: Stredoveké šľachtické sídla v južnej časti Zemplína. In: Nové obzory 25, s. 145-190.

[63] Sopko, J., 1984: Otázky kultúrneho vplyvu a vzdelanosti v prvých storočiach uhorského štátu. In: Slovenský ľud po rozpade Veľkomoravskej ríše. Bratislava, s. 109-119.

[64] Súpis pamiatok na Slovensku 1967–1978, zv. I-IV. Bratislava.

[65] Štefanovičová, T., 1975: Bratislavský hrad v 9.-12. storočí. Bratislava.

[66] Štefanovičová, T. – Fiala, A., 1965: Stavebný vývoj Bratislavského hradu od 11. do 13. storočia. In: Zbor. Filoz. fak. UK, Historica 16, Bratislava, s. 77-110.

[67] Točík, A., 1952: Zisťovacie výskumy v Starom Tekove na Slovensku, Archeol. Rozhl. 4, s. 35-37.

[68] Točík, A., 1961: Stratigraphie auf der befestigten Ansiedlung in Malé Kosihy, Bez. Štúrovo. In: Komission für das Äneolithikum und die ältere Bronzezeit. Nitra.

[69] Točík, A., 1966: Archäologische Forschungen im slawischen Neutra (Nitra). Acta Congressus historiae Slavicae Salisburgensis in memoriam SS Cyrili et Methodii anno 1963 celebrati. Wiesbaden, s. 103-109.

[70] Točík, A., 1983: Predběžná správa o výskume hradného kopca v Nitre v rokoch 1930–1931, AVANS 1982, Nitra, s. 244-247.

[71] Vallašek, A., 1979: Niekoľko novších poznatkov z výskumu Spišského hradu, Pamiatky a príroda č. 1, s. 3-7.

[72] Vallašek, A. – Fiala, A., 1978: Spišský hrad. In: Významné slovanské náleziská na Slovensku//. Bratislava, s. 190-193.

[73] Vallašek, A. – Fiala, A., 1984: Spišský hrad. Národná kultúrna pamiatka. Košice.

[74] Varsik, B., 1965: K otázke staromaďarských zásahov na východnom Slovensku. In: O počiatkoch slovenských dejín (Zborník materiálov), Bratislava, s. 179-189.