Hmotná kultura středověké šlechty v archeologických pramenech na Moravě

Title: Hmotná kultura středověké šlechty v archeologických pramenech na Moravě
Variant title
Die materielle Kultur des mährischen Adels in archäologischen Quellen
Author: Unger, Josef
Source document: Archaeologia historica. 1985, vol. 10, iss. [1], pp. 323-329
Extent
323-329
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Summary language
References
[1] Belcredi, L., 1983: Zaniklé středověké osady na Drahanské vrchovině ve světle archeologických nálezů, VVM XXXV, 39-44.

[2] Belcredi, L. – Nekuda, V., 1983: Pokračování výzkumu na ZSO Bystřec u Jedovnic, okres Blansko, ČMM - vědy společenské LXVIII, 43-59.

[3] Bláha, J., 1970: Zjišťovací výzkum na hradě Šternberku a některé problémy keramiky vrcholného středověku na jihozápadní Moravě, Příloha VVM XXII/3, 5-36.

[4] Blekta, J., 1934: Smilovo hradisko a Starý Plumlov, Ročenka národopisného a prům. musea města Prostějova a Hané XI, 9-31.

[5] Blekta, J., 1936: Ježův hrad, Roč. nár. a prům. mus. města Prostějova a Hané XIII, 61-71.

[6] Blekta, J., 1937: Smilovo hradisko. (Doplněk k čl. z roč. XI. r. 1934), Roč. nár. a prům. mus. m. Prostějova a Hané XIV, 93-96.

[7] Burian, V., 1962: K typologii a datování lidové keramické plastiky (koníčka), Čs. etnografie X, 301-307.

[8] Burian, V., 1971: Výzkum hradu Tepence (obec Jívová) roku 1970 (okr. Olomouc), PV 1970, 65-68.

[9] Coufalík, J., 1975: Nálezy na hradě Cimburku u Koryčan (okr. Kroměříž), PV 1974, 68-69.

[10] Černá, E., 1977: Středověké sklo z hrádku "Kulatý kopec" u zaniklé vsi Koválov, AH 2, 161-165.

[11] Felgenhauer, S., 1974: Tönerne Spielzeugpferdchen des Mittelalters in Österreich, Jb. des oö. Musealvereines 119, 39-52.

[12] Fialová, V., 1956: Doklady husitské tradice v Přibicích nad Táborem, ČMM - spol. vědy XLI, 121-134.

[13] Fialová, V., 1959: Historie Kralic nad Oslavou ve světle archeologického výzkumu, Kralice, Brno, 11-47.

[14] Fialová, V., 1965: Pečetítko ze zaniklé tvrze Arnoltovice, VVM XVII, 131-141.

[15] Goš, V., 1981: Vodní tvrz v Jeseníku, ČSIM B 30, 227-245.

[16] Goš, V. – Novák, J. – Karel, J., 1975: Nadzemní objekt 14.-15. století v Rýmařově-Hrádku, ČSlM B, XXIV, 97-105.

[17] Grepl, E., 1975: Pět let výzkumů na hradě Starém Jičíně, Vlastivědný sborník okresu Nový Jičín 16, 19-25.

[18] Hasoň, Z., 1979: Archeologické nálezy z hradu Blanseku (okres Blansko), VVM XXXI, 177-181.

[19] Himmelová, Z., 1979: Nález dutého skla z Přibic (okr. Břeclav), AH 4, 283-285.

[20] Himmelová, Z., 1980: Mittelalterliche Hohlglas aus Konůvky (Bez. Vyškov), PV 1977, 97.

[21] Janošík, R., 1980: Povrchový sběr na zaniklé středověké vesnici Zubrůvka u Pulčína (okr. Vsetín), PV 1978, 59.

[22] Janssen, W., 1981: Essen und Trinken im frühen und hohen Mittelalter, Liber Castellorum. Festschr. J. G. U. Renaud, Zutphen, 324-334.

[23] Jelínková, D., 1977: Záchranný výzkum feudálního sídla v Mor. Třebové-Udánkách (okr. Svitavy), PV 1975, Brno, 87-88.

[24] Karasová, H. – Měřínský, Z., 1983: První sezóna záchranného výzkumu hradu Rokštejna (k. ú. Brtnice) v roce 1981 (okr. Jihlava), PV 1981, Brno, 51-53.

[25] Konečný, L., 1977: Dosavadní výsledky archeologického průzkumu hradu Obřan u Brna, AH 2, 229-237.

[26] Konečný, L. – Merta, J., 1980: Teplovzdušná topeniště na Moravě, Sb. Technického muzea v Brně 3, 121-127.

[27] Měřínský, Z., 1977: Nález středověké ostruhy v Moravské Nové Vsi (okr. Břeclav), PV 1975, Brno, 71.

[28] Měřínský, Z., 1981: Přehled dosavadního stavu výzkumu fortifikací 11. až počátku 16. století na Moravě a ve Slezsku (hradiska a hrady), AH 6, 147-191.

[29] Měřínský, Z., 1981a: Průzkum hradu Rokštýna, Brtnický zpravodaj, srpen 81.

[30] Měřínský, Z., v tisku: Záchranný archeologický výzkum na hradě Rokštejn, k. ú. Brtnice (okr. Jihlava), PV 1983.

[31] Meyer, W., 1982: Landwirtschaftsbetriebe auf mittelalterlichen Burgen, Adelige Sachkultur des Spätmittelalters. Veröffentlichungen des Instituts für mittelalterliche Realienkunde Österreichs 5, Wien, 377-386.

[32] Meyer, W., 1984: Frühe Adelsburgen zwischen Alpen und Rhein, Nachrichten des Schweizerischen Burgenvereins, 70-79.

[33] Michna, P., 1965: Gotický kachel ze sbírek Podhoráckého muzea v Tišnově, VVM XVII, 249-251.

[34] Michna, P., 1973-1974: Eine Steinofen-Luftheizung in der Bischofsburg Melice bei Vyškov in Mähren, SPFFBU E 18-19, 211-216.

[35] Michna, P., 1974: Archeologické nálezy z výzkumu hradu Meli č na Vyškovsku, VVM XXVI, 61-78.

[36] Michna, P., 1981: Gotická kachlová kamna z hradu Melic na Vyškovsku. Pokus o rekonstrukci, AH 6, 333-358.

[37] Michna, P., 1982: Přehled archeologických výzkumů na Moravě a ve Slezsku za rok 1981, VVM XXXIV, 376-383.

[38] Nekuda, V., 1972: Středověká ves Mstěnice, VVM XXIV, 12-45.

[39] Nekuda, V., 1973: Zum Stand der Wüstungsforschung in Mähren (ČSSR), ZAM 1, 31-57.

[40] Nekuda, V., 1975: Pfaffenschlag, Brno.

[41] Nekuda, V. – Reichertová, K., 1968: Středověká keramika v Čechách a na Moravě, Brno.

[42] Nekuda, V. – Unger, J., 1981: Hrádky a tvrze na Moravě, Brno.

[43] Novák, J. – Karel, J., 1972: Rýmařov-Hrádek (okr. Bruntál), PV 1971, 103-105.

[44] Novotný, B., 1970: Nálezy ze zaniklého hradu Tepence (okr. Olomouc), PV 1968, Brno, 63-64.

[45] Novotný, B., 1972: Výzkum vesnického sídliště z pozdní doby hradištní u Přítluk (okres Břeclav), Zaniklé středověké vesnice v ČSSR 1, Uh. Hradiště, 117-153.

[46] Novotný, B., 1976: Záchranný výzkum zaniklého středověkého dvorce a chat u Šakvic (o. Břeclav), AH 1, 61-88.

[47] Novotný, B., 1979: Význam podkov, ostruh a udidel z hradiska Vysoká Zahrada – castrum Strachotín u Dolních Věstonic na Moravě, AH 4, 287-294.

[48] Procházka, A., 1934: Starobylé kachle, Vlastivědný sborník okresu vyškovského 17.

[49] Staňa, Č., 1971: Zaniklá středověká osada u Pohořelic (okr. Břeclav), PV 1969, Brno, 35-36.

[50] Šaurová, D., 1972: Systematický výzkum zaniklé středověké vesnice Konůvky na Slavkovsku, Zaniklé středověké vesnice v ČSSR 1, Uh. Hradiště, 169-183.

[51] Šaurová, D., 1976: Středověký hrádek Kepkov na Slavkovsku, AR XXVIII, 64.

[52] Šaurová, D., 1977: Zaniklý hrádek Kepkov ve Zdánickém lese (k. ú. Nížkovice-Heršpice, okr. Vyškov), AH 2, 167-172.

[53] Šaurová, D., 1980: Pokračování výzkumu zaniklé středověké vesnice Konůvky (okr. Vyškov), PV 1977, 93.

[54] Šaurová, D., 1981: Pokračování výzkumu hrádku Kepkova (kat. obec Nížkovice-Heršpice) ve Ždánickém lese (okr. Vyškov), PV 1979, Brno, 52-53.

[55] Timpel, W., 1982: Archäologische Untersuchungen zur materiellen Kultur in Hoch- und Spätmittelalterlichen Burgen Thüringens, Adelige Sachkultur des Spätmittelalters. Veröffentlichungen des Instituts f. Mittelalterliche Realienkunde Österreichs 5, Wien, 293-310.

[56] Unger, J., 1970: Keramické nálezy z hrádku u Popic (okr. Břeclav), Referáty z I. pracovní porady mladých archeologů. Příloha VVM XXII/3, 108-116.

[57] Unger, J., 1974: Archeologické nálezy z výzkumu hradu Melic na Vyškovsku (železné předměty), VVM XXVI, 194-201

[58] Unger, J., 1976: Problémy výzkumu opevněných sídel drobných feudálů na Moravě, AR XXVIII, 56-63.

[59] Unger, J., 1979: K lokalizaci johanitské komendy v Přibicích (okr. Břeclav), AH 4, 273-280.

[60] Unger, J., 1981: Hradištní a středověká osada u Šakvic, okr. Břeclav, AR XXXIII, 55-86.

[61] Unger, J. a kol., 1980: Pohořelice-Klášterka. Studie AÚ ČSAV v Brně, Praha.

[62] Unger, J. – Michna, P., 1980: Pece na pálení vápna ze zaniklé osady Teplany u Vranovic (okr. Břeclav), Sb. ze semináře Zkoumání výrobních objektů a technologií archeologickými metodami, Brno, 18-29.

[63] Velímský, T., 1978: Smilovo hradisko – příspěvek k problematice středověké kolonizace Drahanské vrchoviny, Mikulovská sympozia 78, 105-110.

[64] Zháněl, J., 1971: Biskupský hrad Melice, Část 3, Zprávy vlastivědného muzea ve Vyškově 73.