Význam cisterciáckého řádu pro osídlení Čech

Variant title
Der Zisterzienserorden und die Besiedlung Böhmens
Source document: Archaeologia historica. 1985, vol. 10, iss. [1], pp. 415-421
Extent
415-421
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Summary language
Document
References:
[1] AČ: Archiv český I, II, ed. F. Palacký, Praha 1840 sq.

[2] Boháč, Z., 1972: Pozdní kolonizace levobřežního úseku středního Polabí, Historická geografie 8, 105-113.

[3] Boháč, Z., 1978: Dějiny osídlení středního Povltaví v době předhusitské, Praha.

[4] CDB: Praha 1904 sq.

[5] Čechura, J., 1981: K některým otázkám hospodářského a správního systému cisterciáckých klášterů, ČSČH 29, 228-257.

[6] Čechura, J., 1984: Dvě studie k sociálně ekonomickému vývoji klášterního velkostatku v předhusitských Čechách, rukopis.

[7] Čelakovský, J., 1916: Klášter sedlecký jeho statky a práva v době před válkami husitskými, Praha.

[8] Emler, J., 1868-1869: Něco o bernictví českém, PA 8, s. 26.

[9] Emler, J., 1884: Zlomek urbáře kláštera Hradišťského, Praha.

[10] Haas, T., 1959: Die Kolonisationstätigkeit des Zisterzienserklosters Ebrach. In: Fränkische Blätter für Geschichtsforschung und Heimatpflege, Beilage zum "Frankischen Tag" 6, s. 89-99.

[11] Charvátová, K., 1980: Hospodářství oseckého kláštera v první polovině 14. století, ČSČH 28, s. 239 až 258.

[12] Charvátová, K., 1984: Kolonizace oseckého kláštera ve 13. a 14. století, Folia historica Bohemica 6, s. 231 až 288.

[13] Johnsen, A. O., King, P., 1979: The Tax Book of the Cistercian Order. Oslo, Bergen, Tromso.

[14] Kadlec, J., 1949: Dějiny kláštera Svaté Koruny, České Budějovice.

[15] Klápště, J., 1978: Osek, o. Teplice, Bulletin záchranného oddělení AÚ ČSAV, Praha, s. 61.

[16] Kočka, V., 1930: Dějiny politického okresu kralovického I, Kralovice.

[17] Krausen, E., 1953: Die Kloster des Zisterzienser Ordens in Bayern, München-Passing.

[18] Kubíček, E., 1914: Správa klášterního velkostatku Svaté Koruny, Praha.

[19] Langhammer, R., 1936: Waldsassen Kloster und Stadt, Waldsassen.

[20] Lékai, L. J., 1977: The Cistercians, Ideals and Reality, Kent State University Press.

[21] Mon. Eg.: Monumenta Egrana, ed. J. Gradl, Eger 1886.

[22] Novotný, V., 1928: České dějiny I/3. Čechy královské za Přemysla I. a Václava I. Praha.

[23] Nový, R., 1965: Studie o předhusitských urbářích I, Sborník historický 13, 5-64.

[24] PDČ: Prameny dějin českých II, ed. J. Emler, Praha 1874.

[25] RBM: Regesta diplomatica nec non epistolaria Bohemiae et Moraviae II, IV, ed. J. Emler, Praha 1882 sq.

[26] RDP: Regesta decimarum papalium, ed. W. Tomek, Praha, 1874.

[27] Ribbe, W., 1980: Die Wirtschaftstätigkeit der Zisterzienser im Mittelalter. Agrarwirtschaft. In: Die Zisterzienser, Köln.

[28] Richter, M., 1982: Hradišťko u Davle městečko ostrovského kláštera, Praha.

[29] Schmidt, V., 1896: Beiträge zur Agrar und Kolonisationsgesc hichte der Deutschen in Südböhmen, MVGDB 34, 268 sq.

[30] Schwarz, E., 1931: Die Ortsnamen der Sudetenländer als Geschichtsquelle, München und Berlin.

[31] Sedláček, A., 1891: Hrady, zámky a tvrze české VIII, Praha.

[32] Šimák, J. V., 1917: Dějinné paměti okresu mnichovohradišťského, díl I, Mnichovo Hradiště.

[33] Šimák, J. V., 1938: České dějiny 15. Středověká kolonizace v zemích českých, Praha.

[34] Tadra, F., 1904: Listy kláštera zbraslavského, Praha.

[35] Trawkowski, S., 1959: Gospodarka wielikiej wlasnósci cysterskiej na dolnym Slasku v XIII wieku, Warszawa.

[36] UBH: Urkundenbuch des Cistercienserstiftes B. Maria V. zu Hohenfurt in Böhmen. Fontes rerum austriacarum XXIII, Wien.

[37] Žemlička, J., 1974: Osídlení Zbraslavska od 10. do poč. 15. staletí, PA 65, 419-465.