Vesnická stavební kultura mezi středověkem a novověkem

Title: Vesnická stavební kultura mezi středověkem a novověkem
Variant title:
  • Die ländliche Baukultur zwischen Mittelalter und Neuzeit
Author: Frolec, Václav
Source document: Archaeologia historica. 1987, vol. 12, iss. [1], pp. 47-83
Extent
47-83
Type: Article
Language
Summary language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

References
[1] Bachman A., 1929: Dach w słowiańskiem budownictwie ludowem. Lvov.

[2] Bátky Z., 1937: Ragfa és szarufa. A Néprajzi múzeum Értesítöje 29, 340—345.

[3] Bedal K., 1970: Ofen und Herd im Bauernhaus Nordostbayerns. München.

[4] Bünker J. R., 1895: Das Bauernhaus in der Heanzerei (Westungarn). Mittheilungen der Anthropologischen Gesellschaft in Wien 25, 97—98.

[5] Burszta J., 1954: Zagadnienie "nawsia" w osadnictwie wiejskim. Lud 41, 439—498.

[6] Burszta J., 1957: Dawne budownictwo "na sochy" w Wielkopolsce i jego zanik. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej 5, 519—550.

[7] Dell J., 1894: Architektonisches auf den Reliefs der Matres aus Carnuntum. Mittheilungen der Anthropologischen Gesellschaft in Wien 24, 251—253.

[8] Dobiáš F., 1892: Chalupy moravských Kopaničářů. Časopis Vlasteneckého muzejního spolku olomouckého 9, 59—65.

[9] Dopsch A., 1923: Grundlagen der europäischen Kulturentwicklung, 2. Vídeň.

[10] Dostál, B., 1975: Břeclav-Pohansko. Velkomoravský velmožský dvorec. Brno.

[11] Faber A., 1957: Entwicklungstufen der häuslichen Heitzung. Mnichov.

[12] Filip F., 1949: Pravěké Československo. Praha.

[13] Flajšhans V., 1926: Klaret a jeho družina, 1. Praha.

[14] Frolec V., 1968: Historické pozadí vývoje lidového stavitelství v moravsko-panonské oblasti. ČL 55, 285—307.

[15] Frolec V., 1970: Kulturní společenství a interetnické vztahy v lidovém stavitelství v Podunají. Praha.

[16] Frolec V., 1971: Směry a metody v evropském bádání o lidovém stavitelství. Národopisný věstník československý 5—6, č. 2, 141—173.

[17] Frolec V., 1974: Lidová architektura na Moravě a ve Slezsku. Brno.

[18] Frolec V., 1974a: Pokus o etnografickou interpretaci archeologických výzkumů středověké zemědělské usedlosti. AH 1, 49—52.

[19] Frolec V., 1975: K otázce vztahů mezi archeologickými a etnografickými doklady vesnického obydlí. AR 27, 342—345.

[20] Frolec V., 1976: Základní problémy klasifikace lidového domu. Národopisné aktuality 13, 171—177.

[21] Frolec V., 1976a: Etnická teorie a interetnické vztahy při studiu lidového stavitelství. SN 24, 223—231.

[22] Frolec V., 1980: Krevní knihy jako pramen etnografického studia. In: SPFFBU C 27, 315—325.

[23] Frolec V., 1982: K interpretaci geneze trojdílného komorového domu. AH 7, 67—77.

[24] Frolec V., 1983: Ke genezi a počátkům historického vývoje lidového domu v oblasti moravsko-slovenského pomezí. ZSNM 77, Etnografia 24, 87—119.

[25] Frolec V., 1984: Prostá krása. Deset kapitol o lidové kultuře v Čechách a na Moravě. Praha.

[26] Frolec V.—Botík J., 1983: Súčasný stav výskumu ľudového domu v československých Karpatech. In: ZSNM 77, Etnografia 24, 49—72.

[27] Frolec V.—Vařeka J., 1983: Lidová architektura. Encyklopedie. Praha.

[28] Füzes E., 1984: A gabona tárolása a magyar parasztgazdaságokban. Budapešť.

[29] Gajek J., 1954: Metoda retrogresywna w etnografii polskiej. Lud 41, č. 1, 242—256.

[30] Goš V.—Karel J.—Novák J., 1974: Zaniklé středověké sídliště v Rýmařově. ČS1M, série B, 23, 110—120.

[31] Guyan W. U., 1952: Einige Karten zur Verbreitung des Grubenhauses in Mitteleuropa im ersten nachchristlichen Jahrtausend und einige Hinweise auf das archäologische Problem der völkerwanderungszeitlichen Hausformen in der Schweiz. In: Jahrbuch der Schweizerischen Gesellschaft für Geschichte 42.

[32] Habovštiak A., 1975: Stredoveké agrárne sídliská 10.—13. storočia na Slovensku. AR 27, 297—304.

[33] Habovštiak A., 1985: Stredoveká dedina na Slovensku. Bratislava.

[34] Hauer V., 1900: Názvosloví lidových staveb slezských. ČL 9, 99—104.

[35] Herout J., 1964: Zděné špýchárky v Písečném nad Dyjí. PP 24, 17—22.

[36] Horváth P., 1981: Historické pramene k dejinám ľudovej architektúry. In: Lidová stavební kultura v československých Karpatech a přilehlých územích. Ed. V. Frolec. Brno, 38—53.

[37] Horváth St., 1981: Vertikálne členenie ľudového domu na Slovensku. In: Lidová stavební kultura v československých Karpatech a přilehlých územích. Brno, 92—122.

[38] Hrubý V., 1961: Příspěvek k poznání velkomoravského obydlí. PA 52, č. 2, 488—495.

[39] Hruška J. F., 1895: Statek i chalupa na Chodsku. ČL 4, 206—213.

[40] Hurt R. a kol., 1970: Kyjovsko. Vlastivěda moravská. Brno.

[41] Childe V. G., 1929: The Danube in Prehistory. Oxford.

[42] Chotěbor P.—Smetánka Z., 1985: Panské dvory na české středověké vesnici. AH 10, 47—56.

[43] Chotek K., 1955: Pletené stavby na Slovensku. SN 2, 348—385.

[44] Chotek K., 1966: Význam národopisu ve spolupráci s ostatními vědami historickými. ČL 53, 271—293.

[45] Jankó J., 1904: Haus und Hof am Balaton. Ethnologische Mitteilungen aus Ungarn 6, 29—47.

[46] Jungbauer G., 1930: Sprachinselvolkskunde. Sudetendeutsche Zeitschrift für Volkskunde 3, 143—150, 196—204.

[47] Klápště J.—Smetánka Z., 1982: Archeologický výzkum české středověké vesnice v letech 1971—1981. AH 7, 11—31.

[48] Klápště J.—Smetánka Z., 1984: Platzdörfer in Böhmen. In: Siedlungsforschung. Archäologie-Geschichte-Geographie 2, 221—224.

[49] Kovačevičová S., 1967: Historickosť a typickosť ľudovej architektúry na Slovensku. SN 15, 417—453.

[50] Kovačevičová S., 1967a: Typy domov, národnosť, náboženstvo a zamestnanie v posledných dvoch storočiach na Slovensku. ČL 54, 99—105.

[51] Kovačevičová S., 1981: Stavebný materiál, technika, konštrukcia stien a krovu obydlia na Slovensku. In: Lidová stavební kultura v československých Karpatech a přilehlých územích. Brno, 61—79.

[52] Kramařík J., 1958: Krovy s hřebenovou vaznicí na českých venkovských stavbách. ČL 45, 18—25.

[53] Kramařík J., 1961: K otázce etnicity domových typů. Československá etnografie 9, 310—313.

[54] Kraskovská L., 1961: Slovanské sídliská v Pomoraví. PA 52, č. 2, 477—482.

[55] Kudrnáč J., 1966: Die slawischen eingetiefen Wohnstätten. In: Origine et début des Slaves, 6. Praha, 197—221.

[56] Kunz L., 1965: Historické zprávy o zemních silech v zóně mediteránního a eurosibiřského obilnářství. ČMM, vědy společenské 50, 143—182.

[57] Künzig J., 1956: Urheimat und Kolonistendorf. In: Jahrbuch für Volkskunde der Heimatvertriebenen 2, 103—140.

[58] Láznička Z., 1946: Typy venkovského osídlení na Moravě. Brno.

[59] Láznička Z., 1962: Příspěvek k sídelně-zeměpisné charakteristice moravsko-slezské zemědělské usedlosti na sklonku feudalismu. ČMM, vědy společenské 47, 77—94.

[60] Máčel O., 1954: Základní problematika urbanistické struktury vesnice v Čechách a na Moravě, 1. Brno.

[61] Máčel O., 1967: Die Problematik des Speichers als Formbildendes Element in der Entwicklung des Bauernhofes in Böhmen und Mähren. In: Bericht über die Tagung des Arbeitskreises für die deutsche Hausforschung. Münster/Westf., 222—226, 244—248.

[62] Máčel O., 1981: Vertikální růst domu na jihovýchodní Moravě. In: Lidová stavební kultura v československých Karpatech a přilehlých územích. Brno, 144—156.

[63] Máčel O.—Souček J., 1981: Vývoj stavebního materiálu a jeho formující funkce v lidovém stavitelství na moravské straně Karpat. In: Lidové stavitelství v československých Karpatech a přilehlých územích. Brno, 80—91.

[64] Machek V., 1957: Slavjanskaja kleť i jejo nazvanije. Voprosy jazykoznanija 6, 96—106.

[65] Machek V., 1971: Etymologický slovník jazyka českého. Praha.

[66] Mencl V., 1953: Měšťanský dům českého středověku. ZPP 13, 161—192.

[67] Mencl V., 1955: Pravěké tradice ve stavební tvorbě našeho lidu. ZPP 16, 82—89.

[68] Mencl V., 1980: Lidová architektura v Československu. Praha.

[69] Meringer R., 1894: Ueber Spuren römischer Dachcontructionen in Carnuntum. Mittheilungen der Anthropologischen Gesellschaft in Wien 24, 247—250.

[70] Mielke R., 1926: Die Entstehung und Ausbreitung des Strassendorfes. Zeitschrif für Ethnologie 58, 193—217.

[71] Mjartan J., 1960: Novšie príspevky k výskumu juhoslovenského domu. SN 8, 400—430.

[72] Mjartan J., 1963: Posledné sochové domy na južnom Slovensku. In: Ľudové staviteľstvo a bývanie na Slovensku. Bratislava, 39—140.

[73] Moryson F., 1977: Cesta do Čech. Vybral a přeložil A. Bejblík. Praha.

[74] Moszyński K., 1929: Kultura ludowa Słowian, 1. Krakov.

[75] Mruškovič Št., 1975: Stavebné tradície v ľudovej kultúre na Záhorí vo vzťahu k susedným etnickým oblastiam. ZSNM 69, Etnografia 16, 20—84.

[76] Nekuda V., 1961: První poznatky o středověkém vesnickém domu na jihozápadní Moravě. AR 13, 671—677.

[77] Nekuda V., 1971: Výsledky výzkumů zaniklých středověkých vesnic na Moravě. In: ZSV, 1. Uherské Hradiště, 71—88.

[78] Nekuda V., 1973: Raněstředověké typy objektů ve Mstěnicích. ČMM, vědy společenské 58, 77—96.

[79] Nekuda V., 1975: Pfaffenschlag. Zaniklá středověká ves u Slavonic. Brno.

[80] Nekuda V., 1981: Dvacet let archeologického výzkumu na lokalitě zaniklé středověké osady Mstěnice 1960—1980. VVM 33, 129—146.

[81] Nekuda V., 1982: Středověká vesnice na Moravě ve světle archeologických výzkumů zaniklých osad. AH 7, 33—66.

[82] Nekuda V., 1984: Vesnický středověký dům na Moravě. AH 9, 21—37.

[83] Niederle L., 1912: Starý selský dům na moravském Slovensku. Národopisný věstník českoslovanský 7, 97—113.

[84] Niederle L., 1913: Život starých Slovanů I, 2. Praha.

[85] Niederle L., 1918: Ves, obydlí a dvůr. In: Moravské Slovensko, 1. Praha, 41—96.

[86] Novotný B., 1971: Výzkum vesnického sídliště z pozdní doby hradištní u Přítluk (okres Břeclav). In: ZSV, 1. Uherské Hradiště, 117—153.

[87] Peškař I., 1961: Nové poznatky o obytných stavbách na moravských sídlištích z doby římské. PA 52, č. 2, 414—422.

[88] Pitterová A., 1965: Vývoj základních půdorysných typů tradičního domu na území ČSSR ve světle archeologických pramenů. ČL 52, 275—295.

[89] Pitterová A., 1968: Typy nejstarších slovanských sídlišť vesnického charakteru a jejich vývoj ve světle archeologických pramenů. ČL 55, 169—179.

[90] Pitterová A., 1970: Příspěvek k metodice komparatistické práce s archeologickým a etnografickým materiálem. ČL 57, 121—128.

[91] Pitterová A., 1971: Dům a sídliště zemědělského charakteru v 6.—15. století na území ČSSR. In: ZSV, 1. Uherské Hradiště, 11—13.

[92] Pitterová A., 1976: Jedna z nejstarších staroslovanských technik. ČL 63, 93—97.

[93] Plessingerová A., 1963: Vývoj topeniště, jeho využívání a význam ve slovenských obcích pod Javorníky. In: SbNM — A, 17, 149—236.

[94] Plessingerová A.—Vařeka J., 1983: Nejstarší známý ikonografický doklad žudra a rozbor lidových staveb na vyobrazení Vimperka z roku 1684. Časopis Národního muzea, řada historická 152, č. 3—4, 131—142.

[95] Podhorský V., 1966: Etnografie a archeologie. Národopisné aktuality 3, 1—11.

[96] Preidel H., 1966: Slawische Altertumskunde des östlichen Mitteleuropas im 9. und 10. Jahrhundert, 3. Gräfelfing bei München.

[97] Pražák V., 1958: K problematice základních půdorysných typů lidových staveb v Československu. Československá etnografie 6, 219—236, 331—360.

[98] Pražák V., 1965: K problematice vzniku jizby a sině v čs. obydlí a jejich vztahů k staroslovanskému a franskému domu. ČL 52, 267—275.

[99] Pražák V., 1966: Vývojové epochy a stupně topenišť v českém a slovenském lidovém obydlí. ČL 53, 321—348.

[100] Procházka V., 1963: Česká poddanská nemovitost v pozemkových knihách 16. a 17. století. Praha.

[101] Rhamm K., 1910: Ethnographische Beiträge zur germanisch-slawischen Altertumskunde, II. Abt., II. Teil, 1. Buch. Die slawische Wohnung. Brunšvík.

[102] Ripka I., 1981: Terminológia ľudového obydlia. In: Lidová stavební kultura v československých Karpatech a přilehlých územích. Brno, 54—60.

[103] Ruttkay A., 1981: Stavebná kultúra dedinských sídlisk na Slovensku vo včasnom a vrcholnom stredoveku na základe archeologických výskumov. In: Lidová stavební kultura v československých Karpatech a přilehlých územích. Brno, 20—37.

[104] Říkovský Fr., 1939: Základy k sídelnímu zeměpisu Česko-Slovenska. Brno.

[105] Schier B., 1932: Hauslandschaften und Kulturbewegungen im östlichen Mitteleuropa. Liberec.

[106] Schlette F., 1958: Die ältesten Haus- und Siedlungsformen des Menschen auf Grund des steinzeitlichen Fundmaterials Europas und ethnologischer Vergleiche. In: Ethnographisch-archäologische Forschungen 5.

[107] Schepers J., 1954: Ofen und Kamin. In: Festschrift für Jost Trier. Meisenheim/Glan, 339—377.

[108] Skružný L., 1963: Příspěvek k třídění a chronologii otopných zařízení na území ČSSR. PA 54, č. 2, 234—265.

[109] Skružný L., 1980: Několik poznámek k otázce vývoje a funkce pece ve slovanských, středověkých a novověkých objektech a mimo ně. AH 5, 221—242.

[110] Smetánka Z., 1969: Průzkum zaniklé středověké osady Svídna u Slaného. AR 21, 618 až 625.

[111] Smetánka Z., 1971: Archeologický výzkum středověké vesnice v Čechách v letech 1965—1970 In: ZSV, 1. Uherské Hradiště, 11—18.

[112] Smetánka Z., 1985: K ikonografii středověké vesnice. AR 37, 319—333.

[113] Smetánka Z.—Klápště J., 1975: Archeologie a česká vesnice 10.—13. století. AR 27, 286—296.

[114] Snášil R., 1971: Záblacany (okres Uherské Hradiště). In: ZSV, 1. Uherské Hradiště, 89—115.

[115] Snášil R., 1975: Archeologie a vesnická sídliště 10.—13. století na Moravě. AR 27, 305—317.

[116] Staňa Č., 1960: Slovanské obytné objekty na hradišti Staré Zámky u Líšně. PA 51, č. 1, 240—293.

[117] Stránská D., 1963: Zvýšené stavby ve Valaské Belé a Čavoji. SN 11, 91—114.

[118] Stránská D., 1966: K otázce zvýšených staveb na Slovensku. SN 14, 65—122.

[119] Šaurová D., 1967: Zaniklá středověká osada Konůvky. VVM 19, 163—174.

[120] Škabrada J., 1974: Roubená valená klenba ve vývoji středověkých obytných staveb. In: Acta polytechnica — Práce ČVUT v Praze, 1, sv. I.

[121] Škabrada J., 1977: Význam domu čp. 22 z Živohoště pro poznání obytné místnosti pozdního středověku. In: Sborník vlastivědných prací z Podblanicka 18.

[122] Škabrada J., 1978: Sýpky domů v Pfaffenschlagu ve světle struktury vesnického domu jihočeské oblasti. AH 3, 355—369.

[123] Škabrada J., 1979: Nejstarší objekty, zjištěné stavebně historickým průzkumem Božkova a Bolevce. AH 4, 175—191.

[124] Škabrada J.—Smetánka Z., 1974: Architektura zemědělských usedlostí pozdního středověku v Čechách. AR 26, 236—270.

[125] Škabrada J.—Smetánka Z., 1974a: K metodice povrchového průzkumu raně středověké vesnice. PP, 297—306.

[126] Šmelhaus V., 1965: Ikonografie krajiny a života lidu. ČL 52, 352—359.

[127] Švecová S., 1960: Die Entwicklung der Feuerstätten in Südmähren und den anliegenden Gebieten der Westslowakei. In: Ethnographica 2, 105—130.

[128] Švecová S., 1960a: Stavby s prístennými stĺpmi na západnom Slovensku. SN 8, 468—493.

[129] Trkovská V., 1963: Iluminace v rukopisech 11.—17. století jako národopisné prameny. ČL 50, 257—269.

[130] Unger J., 1984: Zaniklá ves Topolany u Vranovic (okr. Břeclav). AH 9, 65—97.

[131] Vaikai-Wagenhuber A., 1937: Adatok a Budapest-környéki tót falvak népi építkezéséhez. A Néprajzi múzeum Értesítöje 29.

[132] Vařeka J., 1973: K otázce vývoje a geografického rozšíření kamenného domu v Čechách. ČL 60, 86—94.

[133] Vařeka J., 1978: Lidový dům na Příbramsku. In: Vlastivědný sborník Podbrdska 13, 87—91.

[134] Vařeka J.—Plessingerová A., 1974: K otázce architektury zemědělské usedlosti pozdního středověku v Čechách. In: Vlastivědný sborník Podbrdska 8—9.

[135] Vařeka J.—Plessingerová A., 1982: Objev vyobrazení českého roubeného domu z konce 15. století. ČL 69, 210—218.

[136] Vařeka J.—Pražák V., 1971: Chebský statek a jeho vztahy k středoevropskému lidovému domu hrázděnému. ČL 58, 90—112.