Podzemní chodby v jihomoravské středověké a novověké vesnici

Title: Podzemní chodby v jihomoravské středověké a novověké vesnici
Variant title:
  • Unterirdische Gänge im südmährischen mittelalterlichen und neuzeitlichen Dorf
Author: Unger, Josef
Source document: Archaeologia historica. 1987, vol. 12, iss. [1], pp. 97-110
Extent
97-110
Type: Article
Language
Summary language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

References
[1] Boček, A. 1845: Výtah z kroniky kurdějovské, Rkp. Státní archív Brno 7965.

[2] Bretholz, B. 1930: Das Urbar der Liechtensteinischen Herrschaften Nikolsburg,..., aus dem Jahre 1414, Reichenberg und Komotau.

[3] Falkenberg, H. 1983: Der Wiesinger Erdstall in Tollet, Der Erdstall 9, 38—57.

[4] Geisler, M. 1982: Nález středověké keramiky z Milovic (okr. Břeclav), Přehled výzkumů 1980, Brno, 46.

[5] Hosák, L. 1924: Vlastivěda moravská. Hustopecký okres, Brno.

[6] Hurt, R. a kol. 1970: Kyjovsko, Brno.

[7] Klanicová, E.—Měřínský, Z. 1983: Archeologické výzkumy na katastru obce Strachotín v roce 1981 (okr. Břeclav), PV 1981, Brno, 47.

[8] Kordiovský, E. 1975: Zaniklé osady na Kloboucku z hlediska archeologického, Jižní Morava — II, 80—84.

[9] Maděra, E. 1984: Nové poznatky o krasových jevech v Nízkém Jeseníku u Sovince, Československý kras 34, 67—74.

[10] Matějek, F. 1981: Lánové rejstříky brněnského kraje z let 1673—1675, Praha.

[11] Měřínský, Z. 1977: Nález propadnutého "lochu" na zaniklé středověké osadě Revušín, okr. Brno-venkov, AR XXIX, 203—204.

[12] Měřínský, Z. 1980: Povrchové sběry ze středověkého období na katastru Želče (okr. Prostějov), PV 1977, Brno, 85—86.

[13] Měřínský, Z. 1980a: Nálezy lidských kostí v místech zaniklé středověké osady Schönstrass (Senstráž) u Karlína (okr. Hodonín), PV 1977, Brno, 88.

[14] Měřínský, Z. 1982: Studium dějin osídlení na Moravě a ve Slezsku, AH 7, 113—152.

[15] Michna, P. J. 1972: Přehled archeologických výzkumů na Moravě za rok 1971, VVM XXIV, 310—324.

[16] Nekuda, V. 1972: Středověká ves Mstěnice. Deset let archeologického výzkumu 1960—1970, VVM XXIV, 12—45.

[17] Nekuda, V. 1975: Pfaffenschlag. Zaniklá středověká ves u Slavonic, Brno.

[18] Nekuda, V. 1976: Příspěvek k charakteristice středověké zemědělské usedlosti na Moravě, AH 1, 33—45.

[19] Nekuda, V. 1981: Dvacet let archeologického výzkumu na lokalitě zaniklé středověké osady Mstěnice 1960—1980, VVM XXXIII, 129—144.

[20] Nekuda, V. 1982: Středověká vesnice na Moravě ve světle archeologických výzkumů. Katalog výstavy, Brno.

[21] Nekuda, V. 1985: Zemědělská výroba v období feudalismu na Moravě ve světle archeologických výzkumů, AH 10, 33—42.

[22] Niedermair, H. 1983: Verzeichnis der Erdställe in Oberbayern nach dem Stand vom 1. 5. 1982 ohne Stadt und Lkr. München, Der Erdstall 9, 116—124.

[23] Novotný, B. 1962: Podzemní labyrint chodeb ve Znojmě, PV 1961, Brno, 103—104.

[24] Peškař, I. 1975: Středověké "lochy" v Holasicích (okr. Brno-venkov), PV 1974, Brno, 73—74.

[25] Plach, H. 1981: Die Wehrkirche in Kleinzwettl. Der Erdstall unter der Kirche, Arbeitsberichte des Kultur — und Museumsvereines Thaya 2/3, 116—117.

[26] Procházka, R. 1983: Záchranný výzkum v ulici Rudé armády v Hluku (okr. Uherské Hradiště), PV 1981. Brno, 66.

[27] Schwarzfischer, K. 1981: Unberührter Erdstall in Guthof, Lkr. Cham, entdeckt, Der Erdstall 7, 53—60.

[28] Schwarzfischer, K. 1981a: Kurzinventar der Erdställe in Bayern nach dem Stand vom 1. 10. 1980, Der Erdstall 7, 88—118.

[29] Schwarzfischer, K. 1982: Die Erdställe aus der Sicht der mittelalterlichen Besiedlung, Der Erdstall 8, 4—37.

[30] Schwoy, F. J. 1793: Topographie vom Markgrafthum Mähren 2, Wien.

[31] Skutil, J. 1948: Moravské "lochy", ČVSMO 57, 20—37.

[32] Skutil, J. 1949: Soupis lochů na Moravě, ČVSMO 58, 3—20.

[33] Šebestová, A. 1947 (2. vydání): Lidské dokumenty a jiné národopisné poznámky, Praha.

[34] Šutor, A.—Janošník, M. 1981: Geofyzikální poznatky z areálu olomouckého hradu a okolí, VVM XXXIII, 312—319.

[35] Unger, J. 1973: Nálezy středověké a novověké keramiky v Rakvicích (okr. Břeclav), PV 1972, Brno, 93.

[36] Unger, J. 1984: Zaniklá ves Topolany u Vranovic (okr. Břeclav), AH 9, 65—95.

[37] Unger, J. 1985: Zaniklá středověká ves Bořanovice u Přibic (okres Břeclav), Jižní Morava 21, 109—125.

[38] Unger, J. a kol. 1980: Pohořelice-Klášterka. Pravěké sídliště, slovanská osada a zaniklá středověká ves, Praha.

[39] Weichenberger, J. 1986: Der Erdstall von Kleinzwettl (Niederösterreich), Der Erdstall 12, 37—44.

[40] Zavadil, L.—Tiray, J. 1900: Vlastivěda moravská. Bítešský okres, Brno.

[41] Zelinka, F. 1946: Lochy, VVM I, 235.