Inventáře klášterních dvorů

Variant title
Die Inventare der Klosterhöfe
Source document: Archaeologia historica. 1990, vol. 15, iss. [1], pp. 125-134
Extent
125-134
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Note
  • Věnováno památce prof. F. Grause
Document
References:
[1] DRC: Decem registra censuum Bohemica compilata aetate bellum hussiticum praecedente, ed. J. Emler, Praha 1881.

[2] EMLER, J. 1888: Zlomek inventáře kláštera Břevnovského z let 1390—1394. Věstník královské české společnosti nauk, 280—305.

[3] GRAUS, F. 1957: Dějiny venkovského lidu v Čechách v době předhusitské II. Praha.

[4] HOFMANN, G. 1984: Metrologická příručka pro Čechy, Moravu a Slezsko do zavedení metrické soustavy. Státní oblastní archív v Plzni. Muzeum Šumavy v Sušici.

[5] CHARVÁTOVÁ, K. 1987a: Hospodářské dvory klášterů ve světle písemných pramenů. (Ke stavební podobě dvorů řádů benediktinského, premonstrátského a cisterckého.) AH 12, 287—299.

[6] CHARVÁTOVÁ, K. 1987b: Manorial farms of Cistercian abbeys of medieval Bohemia. In: Historia i kultura cystersów w dawnej Polsce i ich Europejskie związki, ed. J. Strzelczyk, Poznań, 111—135.

[7] KREJČÍK, A. L. 1949: Urbář z roku 1378 a účty kláštera třeboňského z let 1367—1407. Historický archiv 52, Praha.

[8] LE II: Libri erectionum archidioecesis Pragensis saeculo XIV. et XV., ed. C. Borový, Pragae 1875.

[9] RBM III, IV: Regesta diplomatica necnon epistolaria Bohemiae et Moraviae, edd. J. Emler, Pragae 1890 sqq.

[10] SA V: Soudní akta konzistoře pražské, ed. F. Tadra, Praha 1899.

[11] ŠACH, F. 1977a: Potažní zvířata v českých zemích v průběhu šesti století. Vědecké práce zemědělského muzea 16, 5—30.

[12] ŠACH, F. 1977b: Rádlo a pluh na území Československa II. (Nejstarší ikonografické doklady.) Vědecké práce zemědělského muzea 16, 91—120.

[13] TADRA, F. 1904: Listy kláštera zbraslavského. Historický archiv 23, Praha.

[14] Tereziánský katastr český, sv. 1—3, ed. A. Chalupa a kol., Praha 1964—1970.

[15] UBH: Urkundenbuch des cistercienserstiftes B. Mariae V. zu Hohenfurt in Böhmen, ed. M. Pangerl, Fontes rerum austriacarum XXIII, Wien 1865.