Příspěvek k poznání drobných panských sídel a jejich vztahu k lidovému domu

Title: Příspěvek k poznání drobných panských sídel a jejich vztahu k lidovému domu
Variant title
Beitrag zur Erkenntnis der kleinadeligen Sitze und ihre Beziehungen zum Haus auf dem Lande
Source document: Archaeologia historica. 1994, vol. 19, iss. [1], pp. 101-119
Extent
101-119
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Summary language
References
[1] ANDERLE, J., 1986: Lipovice. Ročenka Klubu Augusta Sedláčka, s. 32—40. Plzeň.

[2] EBELOVÁ, I.—SVOBODA, L., 1993: Hradní areál v Ledči nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod. Castellologica bohemica 3, s. 73—94. Praha.

[3] FROLEC, V.—VAŘEKA, J., 1983: Lidová architektura (encyklopedie). Praha—Bratislava.

[4] HANUS, V.—VORREITH, A. a kol., 1926: Chrudimsko a Nasavrcko, díl IV. Historie. Chrudim.

[5] HOSÁK, L., 1936: Historický místopis země Moravskoslezské V. Olomoucký kraj. Praha—Brno.

[6] CHOTĚBOR, P., 1985: Stavební podoba české středověké tvrze. Disertační práce na ArÚ ČSAV v Praze.

[7] CHOTĚBOR, P., 1991a: K architektonické podobě českých tvrzí v období renesance a manýrismu. Umění XXXIX, s. 101—113. Praha.

[8] CHOTĚBOR, P., 1991b: Venkovská feudální sídla a jejich hospodářské zázemí. Archaeologia historica 16, s. 79—189. Brno.

[9] CHOŤEBOR, P.—RYKL, M., 1993: Stavebně historický průzkum tvrze v Měcholupech. Castellologica bohemica 3, s. 217—226. Praha.

[10] KABÁT, J.—SLEPIČKA, K., 1972: Terénní průzkum pravěkých a středověkých nemovitých památek v okrese Benešov v letech 1967—1969. Výzkumy v Čechách — BZO 1969, s. 199—253. Praha.

[11] MENCL, V., 1930: Lidová architektura v Československu. Praha.

[12] MENCLOVÁ, D., 1972: České hrady 2. Praha.

[13] NEKUDA, V., 1984: Vesnický středověký dům na Moravě. Archaeologia historica 9, s. 21—37. Brno.

[14] POCHE a kol., 1980: Umělecké památky Čech — 3. P-Š. Praha.

[15] POCHE a kol., 1982: Umělecké památky Čech — 4. T-Ž. Praha.

[16] PROFOUS, A., 1951: Místní jména v Čechách sv. 3. Praha.

[17] PROCHÁZKA, Z.—ÚLOVEC, J., 1991: Hrady, zámky a tvrze okresu Tachov 3. Tachov.

[18] RAZÍM, V., 1989: Mlékovice — tvrz. Evdenční karta ústředního seznamu nemovitých kulturních památek. Strojopis Památkového ústavu středních Čech v Praze.

[19] RYKL, M., 1990: Dvě středověké památky v Lubech u Klatov. Památky a příroda, s. 83—83. Praha.

[20] RYKL, M., 1992: Trojdílné dispozice u tvrzí vrcholného středověku. Vesnický dům v 16. a 17. století, s. 189—198. Praha.

[21] SEDLÁČEK, A., 1882: Hrady, zámky a tvrze Království českého I. Chrudimsko. Praha.

[22] SEDLÁČEK, A., 1893: Hrady, zámky a tvrze Království českého II. Hradecko. Praha.

[23] SEDLÁČEK, A., 1893: Hrady, zámky a tvrze Království českého IX. Domažlicko a Klatovsko. Praha.

[24] SEDLÁČEK, A., 1897: Hrady, zámky a tvrze Království českého XII. Čáslavsko. Praha.

[25] SEDLÁČEK, A., 1900: Hrady, zámky a tvrze Království českého XII. Čáslavsko. Praha.

[26] SLAVÍK, J.—SVOBODA, L., 1993: Nástin vývoje tvrzí na Jičínsku. Z Českého ráje a Podkrkonoší, s. 97—116. Semily.

[27] SLAVÍK, J.—SVOBODA, L., v tisku: Ke stavební podobě hrádku a tvrzí na Strakonicku. Castellologica bohemia 4, Praha.

[28] SMETÁNKA, Z., 1988: Život středověké vesnice. Zaniklá Svídna. Praha.

[29] SVOBODA, L., 1986: Tvrze východních Čech. Nepublikovaný strojopis.

[30] SVOBODA, L., 1992: Příspěvek k vývoji trojdílné dispozice drobného feudálního sídla ve východních Čechách. Vesnický dům v 16. a 17. století, s. 199—214. Praha.

[31] SVOBODA, L., 1993: K interpretaci středověké stavební podoby tvrze v Lubech. Hláska IV, s. 43 až 45. Plzeň.

[32] SVOBODA, L., Zálší. Hláska, s. 5—6. Plzeň.

[33] SVOBODA, L., v tisku: Práce skupiny stavebně historických průzkumů a měřičské skupiny v Památkovém ústavu v Pardubicích. Stavebně historický průzkum zámku v Mladějově. Bulletin SÚPP.

[34] ŠIMEK, T. a kol. 1989: Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. VI. Východní Čechy. Praha.

[35] ÚLOVEC, J., 1991: Volfartické tvrze. Castellologica bohemica 2, s. 125—144. Praha.

[36] ÚLOVEC, J., 1993: O bývalé tvrzi v Čejkovech. Castellologica bohemica 3, s. 227—240. Praha.

[37] VODĚRA, S.—ŠKABRADA, J., 1986: Jihočeská lidová architektura. České Budějovice.