Keramika z hradu Rokštejna (okr. Jihlava) a její vztahy k jihlavské a dolnorakouské keramice

Title: Keramika z hradu Rokštejna (okr. Jihlava) a její vztahy k jihlavské a dolnorakouské keramice
Variant title:
  • Keramik aus der Burg Rokštejn (Bez. Jihlava/Iglau) und ihre Beziehungen zur Iglauer und niederösterreichischen Keramik
Source document: Archaeologia historica. 1994, vol. 19, iss. [1], pp. 407-413
Extent
407-413
Type: Article
Language
Summary language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

References
[1] BLAHA, J., 1968: Vývoj osídlení jihozápadní Moravy do doby husitské (se zvláštním zřetelem k osídlení středověkému), díl I.—III. Rkp. nepubl. dipl. práce na katedře prehistorie FF UJEP v Brně. Brno.

[2] ČERNOHORSKÝ, K., 1941: Moravská lidová keramika. Praha.

[3] HOFFMANN, F., 1961: Jihlava v husitské revoluci. Havlíčkův Brod.

[4] HOFFMANN, F., 1984: Morava před husitskou revolucí, ČMMZ LXIX, Vědy společenské, 49—78.

[5] HOFFMANN, F., 1986: Bojové družiny před husitskou revolucí na západní Moravě. In: Moravský historický sborník (Moravica historica), 78—88. Brno.

[6] JAROŠ, Z., 1993: Gotická Jihlava. Historický kalendář gotické Jihlavy. Jihlava.

[7] KERAMISCHE BODENFUNDE: Keramische Bodenfunde aus Wien. Mittelalter-Neuzeit. Katalog Museen der Stadt Wien (rok neuv.). Wien.

[8] MĚŘÍNSKÝ, Z., 1976: rec. Zpráva o IV. celostátním semináři o středověké keramice v Opavě, Zprávy ČSSA při ČSAV XVII, 1975, seš. 1—2, str. 1—91, ČMatMor XCV, 345-348.

[9] MĚŘÍNSKÝ, Z., 1977: Archeologické nálezy z výstavby obvodové komunikace v Jihlavě, VVM XXIX, 166—171.

[10] MĚŘÍNSKÝ, Z., 1977a: Několik poznámek k počátkům města Jihlavy. In: Středověká archeologie a studium počátků měst, 122—128. Praha.

[11] MĚŘÍNSKÝ, Z., 1982: Nálezy středověké keramiky v Častohosticích (okr. Třebíč) a otázka regionální diferenciace středověké keramiky na Moravě, VVM XXXIV, 354—361.

[12] MĚŘÍNSKÝ, Z., 1988: Archeologický výzkum hradu Rokštejna 1981—1987. Výsledky a perspektivy, VSV, Oddíl věd společenských VI, 241—250.

[13] MĚŘÍNSKÝ, Z., 1988a: Brtnice a její okolí od poloviny 13. století do válek husitských. In: Dějiny Brtnice a připojených obcí, 51—99. Brno.

[14] MĚŘÍNSKÝ, Z., 1988b: Počátky osídlení Brtnicka a nejstarší dějiny obce. In: Dějiny Brtnice a připojených obcí, 13—49. Brno.

[15] MĚŘÍNSKÝ, Z., 1989: Století posledních Přemyslovců na Moravě a ve Slezsku ve světle archeologických výzkumů a nálezů. AH 14, 19—42.

[16] MĚŘÍNSKÝ, Z., 1990: Vývoj osídlení Jihlavska do 13. století (Nástin), VSV, Oddíl věd společenských VII, 123—141.

[17] MĚŘÍNSKÝ, Z., 1991: Hrad Rokštejn a jeho úloha v předhusitském a husitském období. In: Sborník příspěvků k 555. výročí vyhlášení basilejských kompaktát v Jihlavě, 65—82. Brno—Jihlava.

[18] MĚŘÍNSKÝ, Z., 1991a: Hrad Rokštejn na Jihlavsku. Deset let archeologického výzkumu 1981 až 1990. VMM XLIII, 413—427.

[19] MĚŘÍNSKÝ, Z., 1992: Výsledky záchranného archeologického výzkumu na staveništi Horáckého divadla v Jihlavě (1990—1992), VSV, Oddíl věd společenských VIII, 163—171.

[20] MĚŘÍNSKÝ, Z., 1993: Otázky kolonizace a interetnických vztahů na středověké Moravě, AH 18, 99—118.

[21] MĚŘÍNSKÝ, Z., 1994: Rokštejn, mittelalterliche Burg im Kreis Jihlava (Iglau). Ergebnisse der archäologischen Forschungen in den Jahren 1981—1982. In: Sborník symposia Krems a. d. Donau 1992, v tisku.

[22] MĚŘÍNSKÝ, Z.—PLAČEK, M., 1989: Rokštejn, středověký hrad na Jihlavsku (jeho dějiny, stavební vývoj a výiledky archeologického výzkumu 1931—1989). Brno—Brtnice.

[23] MĚŘÍNSKÝ, Z.—PLAČEK, M., 1989a: Upřesnění stavebně historického vývoje brtnického zámku v gotickém období. In: Památková péče a ochrana přírody v Jihomoravském kraji. 30 let Krajského střediska státní památkové péče a ochrany přírody v Brně, 24—45. Brno.

[24] NEKUDA, V.—REICHERTOVÁ, K., 1968: Středověká keramika v Čechách a na Moravě. Brno.

[25] NOVOTNÝ, B., 1982: Funde mittelalterlicher handwerklicher Erzeugnisse aus Iglau (Mähren) (von 2. Hälfte des 13. bis zum Beginn des 15. Jahrhunderts). Wien.

[26] NOVOTNÝ, B.—KAREL B.—DUŠEK, V., 1978: Středověké objekty ze 14. až z počátku 15. století v historickém jádru Jihlavy, VVM XXX, 49—62.

[27] POLÁČEK, L., 1991: Archäologische Grabung und neue Lesefunde in Moravské Budějovice (Bez. Třebíč), PV 1988, 55—56. Brno.

[28] PROCHÁZKA, R., 1991: Brünner Keramik des 13. und der ersten Hälfte des 14. Jahrhundert und die Frage ihrer auswärtigen Beziehungen. In: XX, MS 1990. Kulturně historické styky jižní Moravy. 233—246. Mikulov—Brno.

[29] RICHTER, V., 1931: Výroba habánské keramiky v Brtnici u Jihlavy, PA XXXVII (NŘ I), 22—23.

[30] RICHTER, V., 1934: K výrobě habánské keramiky v Brtnici u Jihlavy. ČSPS XLII, 36—39.

[31] SCHEUFLER, V., 1972: Lidové hrnčířství v českých zemích. Praha.

[32] STĚPÁN, V., 1992: Nový pohled na přepadení Jihlavy v roce 1402, VSV, Oddíl věd společenských VIII, 7—22.

[33] SVOBODA, J. F., 1930: Moravské Horácko. In: Národopis lidu českoslovanského, díl III, sv. 3. Lidové umění a zvykosloví, seš. 1. Lidové umění výtvarné. Kritická studie srovnávací. Praha.

[34] UHLÍŘ, J., et al. (Fišer, R.—Nováčková, E.—Sejbal, J.— Šrámek R.), 1977: Třebíč Dějiny města I. Brno.

[35] UNGER, J., 1970: Rakouská značkovaná keramika na jižní Moravě, JM 6, 61—65.

[36] UNGER, J., 1934: Nálezy importováné keramiky na břeclavském okrese v 15. a 16. století. In: XIII MS 1993. Dějiny řemesel a průmyslu na jižní Moravě, 176—185. Praha.

[37] VÁVRA, I., 1969: Haberská cesta, HG 3, 8—32.

[38] ZAORALOVÁ, M., 1988: Období druhého nevolnictví 1648—1740. In: Dějiny Brtnice a připojených obcí. 151—177. Brno.

[39] ZAORALOVÁ, M., 1988a: Od husitství do Bílé hory (Brtnice v majetku Brtnických z Valdštejna). In: Dějiny Brtnice a připojených obcí, 101—132. Brno.