Archeologie a problematika studia středověkého městského domu a parcely : Památce PhDr. ing. arch. Jana Muka

Variant title
Archäologie und Problematik der Erforschung des Hauses und des Grundstückes in der hochmittelalterlichen Stadt
Source document: Archaeologia historica. 1995, vol. 20, iss. [1], pp. 71-[80]
Extent
71-[80]
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Summary language
Document
References:
[1] ALTWASSER, E.-KLEIN, V.-LIPPERT, H. G., 1992: Limburg a. d. Lahn. Forschungen zur Altstadt. Das gotische Haus Römer 2-4-6. Limburg an der Lahn.

[2] DONAT, P., 1993: Zehn Keller von Gebesee, Lkr. Erfurt. Studien zu hochmittelalterlichen Kelleranlagen, Altthüringen 27, 207-264.

[3] DOSTÁL, O. ed., 1974: Československá historická města. Praha.

[4] HOFFMANN, F., 1992: České město ve středověku. Praha.

[5] HRDLIČKA, L., 1983: Strategie a taktika současného archeologického výzkumu v historickém jádru Prahy, Archeologické rozhledy 35, 609-638.

[6] HRŮZA, J., 1960: Česká města. Praha.

[7] HUML, V., 1992: K počátkům Havelského města, Archaeologia historica 17, 63-82.

[8] KLÁPŠTĚ, J.-MUK, J., 1988: Studie o středověkém domě z Mostu (čp. 226), Památky archeologické 79, 199-240.

[9] KLÁPŠTĚ, J.-MUK, J.-VELÍMSKÝ, T., 1983: K současnému stavu studia středověkého Mostu, Československý časopis historický 31, 586-591.

[10] KLÁPŠTĚ, J.-VELÍMSKÝ, T., 1992: The typological development of the town of Most, Bohemia, in: Medieval Europe 1992, Urbanism. Preprinted Papers, Volume 1, York, 197-206.

[11] KRAJÍC, R., 1993: Die Handwerkervorstadt von Sezimovo Ústí (Teil II), in: Archäologische Arbeitsgemeinschaft Ostbayern/West- und Südböhmen 2, Deggendorf-Tábor, 51-56.

[12] LÍBAL, D., 1970: Starobylá města v Československu. Praha.

[13] MACEK, J., 1991: K sémantice středověkého domu a jeho vnitřního členění, Husitský Tábor 10, 1988-1991, 47-66.

[14] MENCL, V., 1969: Mostecké měšťanské domy, Dějiny a současnost 11, č. 6, II—III.

[15] MENCL, V., 1971: Vývoj studia středověkého měšťanského domu, Monumentorum tutela - Ochrana pamiatok 7, 2-28.

[16] MICHNA, P., 1988: K poznání zahloubených obydlí doby velké kolonizace, in: Rodná země, Brno, 222-284.

[17] PETRÁŇ, J., 1985: Dějiny hmotné kultury I. 2. Praha.

[18] RADOVÁ-ŠTIKOVÁ, M., 1991: Stavební proměny a typy středověkého domu, in: Příspěvky k poznání středověkého stavitelství, Praha, 17-22.

[19] RICHTER, M., 1982: Hradišťko u Davle, městečko ostrovského kláštera. Praha.

[20] RICHTER, M., 1993: Die Handwerkervorstadt von Sezimovo Ústí (Teil I), in: Archäologische Arbeitsgemeinschaft Ostbayern/West- und Südböhmen 2, Deggendorf-Tábor, 44-51.

[21] RICHTER, M.-DRDA, M., 1981: Sezimovo Ústí (Alttabor) und Tabor, Mittelungen des Instituts für österreichische Geschichtsforschung 89, 1-21. | DOI 10.7767/miog.1981.89.12.1

[22] RICHTER, M.-SMETÁNKA, Z., 1987: Archäologische Untersuchungen zum städtischen Wohnhaus des Mittelalters in Böhmen, unter besonderer Berücksichtigung von Prag, Siedlungsforschung 5, 67-95.

[23] RICHTER, M.-VELÍMSKÝ, T., 1993: Archäologische Erforschung der Stadtwüstungen des 13. Jahrhunderts in Böhmen, Siedlungsforschung. Archäologie-Geschichte-Geographie 11, Bonn, 83-110.

[24] SEDLÁČKOVÁ, H.-VELÍMSKÝ, T., 1993: Archeologický výzkum v historickém jádru Nymburka v roce 1990, Archeologické rozhledy 45, 644-660.

[25] SMETÁNKA, Z., 1994: K problematice trojdílného domu v Čechách a na Moravě v období vrcholného a pozdního středověku, in: Mediaevalia archaeologica bohemica 1993, Památky archeologické - Supplementum 2, Praha, 117-138.

[26] ŠPAČEK, L., 1983: Archeologický výzkum Petrské čtvrti, Zpravodaj dobrovolných aktivů Státní památkové péče a ochrany přírody v Praze 20, 1-9.

[27] VELÍMSKÝ, T., 1991: Město na louce. Archeologický výzkum na Mariánské louce v Děčíně 1984-1989. Děčín.

[28] VELÍMSKÝ, T., 1991a: Recenze Paul Grimm, Tilleda. Eine Königpfalz am Kyffhäuser. Teil 2. Die Vorburg und Zusammenfassung. Památky archeologické 82, 419-421.

[29] VELÍMSKÝ, T., 1995: Individual plots within building layouts of the mediaeval towns of Bohemia: A case study from Nymburk, Kvartalnik historii kultury materialnej, v tisku.

[30] VIČAR, O., 1971: Jak vypadaly měšťanské domy v Brně v polovici 14. století, Monumentorum tutela - Ochrana pamiatok 7, 57-83.

[31] WINTER, Z., 1890: Kulturní obraz českých měst. Život veřejný v XV. a XVI. věku I. Praha.

[32] WINTER, Z., 1913: Zlatá doba měst českých. Praha (nové vydání Praha 1991).