K výzkumu keramického importu v raně městské Vratislavi

Title: K výzkumu keramického importu v raně městské Vratislavi
Variant title
Zur Erforschung des Keramikimports in der frühmittelalterlichen Stadt Vratislav (Breslau)
Author: Rzeźnik, Pawel
Source document: Archaeologia historica. 1995, vol. 20, iss. [1], pp. 589-[600]
Extent
589-[600]
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Summary language
Note
  • Tento příspěvek věnuji památce prof. dr. hab. Józefa Kaźmierczyka.
References
[1] BARTOŠKOVÁ, A., 1992: Archeologický výzkum budečského předhradí v poloze Na kašně, AR 44, 431-452.

[2] BIAŁECKA, F., 1961: Ceramika ze stanowiska 4 w Wolinie, "Materialy Zachodniopomorskie" 7, 293-370.

[3] BORKOVSKÝ, L., 1965: Levý Hradec, nejstarší sídlo Přemyslovců, Praha.

[4] BRACHMANN, H., 1978: Slawische Stämme an Elbe und Saale, Berlin.

[5] ČIHÁKOVÁ, J., 1984: Pražská keramika 11.-13. století in: H. Ječný, J. Čiháková, S. Kršáková, H. Olmerová, D. Stehlíková, L. Špaček, Praha v raném středověku, "Archaeologica Pragensia" 5/2, 257-262.

[6] CNOTLIWY, E., ŁOSIŃSKI, W., 1983: Chronologia absolutna in: Szczecin we wczesnym średniowieczu. Wzgóre Zamkowe, Wrocław, 230-244.

[7] CNOTLIWY, E., ŁOSIŃSKI, W., WOJTASIK, J., 1986: Rozwój przestrzenny wczesnośredniowiecznego Wolina w świetle analizy porównawczej struktur zespołów ceramicznych in: Problemy chronologii ceramiki wczesnośredniowiecznej na Pomorzu Zachodnim, Warszawa, 62-117.

[8] DONAT, Р., 1982: Zur Gliederung der altslawischen Keramik im westlichen Mecklenburg (nach den Ergebnissen der Grabung am Burgwall Mecklenburg), "Zeitschrift für Archäologie" 16, 253-274.

[9] DYMACZEWSKA, U., 1970: Ceramika wczesnośredniowieczna z Santoka pow. Gorzów Wlkp., "Slávia Antiqua" 16 (1969). 145-241.

[10] DYMACZEWSKI, A., 1961: Badania w ogrodzie przy ul. Wieżowej 2-4 w Poznaniu w latach 1950-1953 in: PWS 3, 139-228.

[11] DZIEDUSZYCKI, W., 1979: Wczesnośredniowieczne importy ceramiczne z Kruszwicy, "Slávia Antiqua" 25 (1978), 63-97.

[12] DZIEDUSZYCKI, W., 1982: Wczesnomiejska ceramika kruswicka w okresie od 2 połowy X w. po połowę XIV w., Wrocław.

[13] DZIEDUSZYCKI, W., 1990: Podstawy periodyzacji okresu wczesnośredniowiecznego w Wielkopolsce in: Stan i potrzeby badań nad wczesnym średniowieczem w Polsce, red. Z. Kurnatowska, Poznań, 155-159.

[14] DZIĘCIOŁOWSKI, E., 1974: Badania archeologiczne na stanowisku 2 przy ul. Wieżowej na Ostrowie Tumskim w Poznaniu w 1961 r. in: PWS 4, Poznań, 161-192.

[15] GEDIGA, B., 1968: Wyniki badań na Ostrówku w Opolu w latach 1964 i 1965, "Sprawozdania Archeologiczne" 19, 264-294.

[16] HENSEL, W., 1948: Gród wczesnodziejowy w Kłecku w pow. gnieźnieńskim, "Wiadomości Archeologiczne" 16(1939), 265-303.

[17] HERRMANN, J., 1966: Tornow und Vorberg. Ein Beitrag zur Frühgeschichte der Lausitz, Berlin.

[18] HILCZERÓWNA, Z., 1967: Dorzecze górnej i środkowej Obry od VI do początków XI wieku, Wrocław.

[19] HILCZER-KURNATOWSKA, Z., KARA, M., 1994: Die Keramik vom 9. bis zur Mitte des 11. Jahrhunderts in Großpolen in: Slawische Keramik im Mitteleurpa vom 8. bis zum 11. Jahrhundert, Hrsg. Č. Staňa, Brno, 121-141.

[20] HRDLIČKA, L., 1982: Využití výkopů pro inženýrské sítě jako pramene poznání původního reliéfu a jeho proměn v historickém jádru města, ASR 39, 599-621.

[21] JAMKA, R., 1947: Dotychczasowe wyniki badań wykopaliskowych na staropolskiej osadzie we Wrocławiu, "Komunikat Instytutu Śląskiego", seria V, nr 24, 1946/47.

[22] JUSTOVÁ, J., 1992: Hradištní keramika z Libice nad Cidlinou, "Sborník Západočeského muzea v Plzni", Historie 8, 142-155.

[23] KAŹMIERCZYK, J., 1964: Z badań wczesnośredniowiecznej Legnicy w 1962 roku, "Sprawozdania Archeologiczne" 16, 267-273.

[24] KAŹMIERCZYK, J., 1970: Wrocław lewobrzeżny we wczesnym średniowieczu, cz. 2, Wrocław.

[25] KAŹMIERCZYK, J., 1991: Ku początkom Wrocławia. Cz. 1. Warsz budowlany i kultura mieszkalna Ostrowa tumskiego od X do połowy XI wieku, Wrocław.

[26] KAŹMIERCZYK, J., 1993: Ku początkom Wrocławia. Cz. 2. Warsztat budowlany i kultura mieszkalna Ostrowa Tumskiego od polowy XI do polowy XIII wieku, Wrocław.

[27] KAŹMIERCZYK, J., KRAMAREK, J., LASOCA, C., 1974: Badania na Ostrowie Tumskim we Wrocławiu w 1972 roku, Sil. Ant. 16, 241-277.

[28] KAŹMIERCZYK, J., KRAMAREK, J., LASOTA, C., 1976: Badania na Ostrowie Tumskim we Wrocławiu w 1974 roku, Sil. Ant. 18, 177-225.

[29] KAŹMIERCZYK, J., KRAMAREK, J., LASOTA, C., 1980: Badania na Ostrowie Tumskim we Wrocławiu w 1978 roku, Sil. Ant. 22, 71-158.

[30] KAŹMIERCZYK, J., PODWIŃSKA, Z., 1964: Wyniki badań północno - zachodniej części rejonu Trzebnicy przeprowadzonych w 1963 r., "Kwartalnik Historii Kultury Materialnej" 12, nr. 3, 463-477.

[31] KEMPKE, T., 1984: Starigrad/Oldenburg. Hauptburg der Slawen in Wagrien. II. Die Keramik des 8.-12. Jahrhunderts, Neumütnster.

[32] KEMPKE, T., 1988: Zur Chronologie der Keramik von Starigard/Oldenburg, "Bericht der Römisch-Germanischen Kommission" 69, 87-102.

[33] KNORR, H. A., 1937: Die slawische Keramik zwischen Elbe und Oder, Leipzig.

[34] KURTZ, H., 1936: Slawische Bodenfunde in Schlesien, Breslau.

[35] LASOTA, C., 1980: Legnica we wczesnym średniowieczu, Wrocław (nepublikovaná disertační práce).

[36] LECIEJEWICZ, L., 1961: Ujście we wczesnym średniowieczu, Wrocław.

[37] LECIEJEWICZ, L., 1962: Początki nadmorskich miast na Pomorzu Zachodnim, Wrocław.

[38] LECIEJEWICZ, L., RULEWICZ, M., WESOŁOWSKI, S., WIESZOROWSKI, T., 1972: La ville de Szczecin des IX—XIII sicles, Wrocław.

[39] LODOWSKI, J., 1966: Uwagi o wczesnośredniowiecznej ceramice grafitowej z terenu Śląska, Sil. Ant. 8, 110-132.

[40] LODOWSKI, J., 1972: Sądowel we wczesnym średniowieczu, Wrocław.

[41] LODOWSKI, J., 1979: Zagadnienie wczesnośredniowiecznej grafitovej w Polske w świetle materiałów z Opola-Ostrówka, in: Kształtowanie się kultury wczesnopolskiej na Opolszczyźnie, Opole, 92-104.

[42] ŁASTOWIECKI, M., 1989: Stratygrafia i chronologia Ostrowa Lednickiego, "Studia Lednickie" 1, 17-70.

[43] ŁOSIŃSKI, W., 1972: Początki wczesnośredniowiecznego osadnictwa grodowego w dorzeczu dolnej Parsęty (VII-X/XI w.), Wrocław.

[44] ŁOSIŃSKI, W., 1986: Bobzin in: Słownik Starożytności Słowiańskich 7, cz. 2, Wrocłav, 490-491.

[45] ŁOSIŃSKI, W., 1991: Fresendorf in: Słownik Starożytności Słowiańskich 8, cz. 1, Wrocłav, 134-137.

[46] ŁOSIŃSKI, W., ROGOSZ, R., 1983: Zasady klasyfikacji i schemat taksonomiczny ceramiki in: Szczecin we wczesnym średniowieczu. Wzgórze Zamkowe, Wrocłav, 202-226.

[47] ŁOSIŃSKI, W., ROGOSZ, R., 1985: Die Periodisierung der frühmittelalterlichen Keramik aus Szczecin, "Przegląd Archeologiczny" 32, 187-207.

[48] MALINOWSKA, M., 1961: Badania na stanowisku Ostrów Tumski 17 w Poznaniu w latach 1953-1954 in: PWS 3, 7-95.

[49] MOŹDZIOCH, S., 1990: Organizacja gospodarcza państwa wczesnopiastowskiego na Śląsku, Wrocłav.

[50] MOŹDZIOCH, S., 1991: Konsekwencje gospodarcze przyłączenia Śląska do Państwa Piastów, in: Od plemienia do państwa, red. L. Leciejewicz, Wrocłav, 153-179.

[51] NASZ, A., 1947: Wyniki polskich badań archeologicznych na Ostrowie Tumskim we Wrocłaviu, "Zeszyty Wrocławskie", R. 1, 2, 126-127.

[52] NIESIOŁOWSKA, A., PERZYŃSKA, M., ŻAK, J., 1960: Badania na posesji Ostrów Tumski 13 w latach 1959-1953 in: PWS 2, 67-219.

[53] PAŁUBICKA, A., 1975: Grodzisko wklęsłe w Bninie, pow. śremski, in: Materiały do studiów nad osadnictwem bnińskim. Grodzisko wklęsłe, Poznań, 11-184.

[54] PAVLŮ, I., 1971: Pražská keramika dvanáctého a třináctého století, "Praehistorica" 4, Praha.

[55] PIEKALSKI, J., 1991: Wrocłav średniowieczny. Studium kompleksu osadniczego na Ołbinie w VII—XIII w., Wrocław.

[56] PRZEWOŹNA, K., 1959: Badania wykopaliskowe w Katedrze poznańskiej w 1946 r. in: PWS 1, 59-79.

[57] RZEŹNIK, P., 1993: Ceramika naczyniowa z Ostrowa Tumskiego we Wrocławiu w X-XI w., Wrocłav (nepublikovaná disertační práce).

[58] SCHULDT, E., 1956: Die slawische Keramik in Mecklenburg, Berlin.

[59] SCHULDT, E., 1964: Slawische Töpferei in Mecklenburg, Schwerin.

[60] SCHULDT, E., 1967: Die slawischen Burgen von Neu-Nieköhr / Walkendorf Kreis Teterow, Schwerin.

[61] SCHULDT, E., 1981: Groß Raden. Die Keramik einer slawischen Siedlung des 9./10. Jahrhunderts, Berlin.

[62] SLÁMA, J., 1963: K česko-polským stykům v 10. a 11. století, "Vznik a počátky Slovanů" 4, 221-269.

[63] SLÁMA, J., 1977: Mittelböhmen im frühen Mittelalter, I. Katalog der Grabfunde, Praha.

[64] ŠOLLE, M., 1979: Pšovská keramika a její vztahy k hrnčířskému okruhu kouřimskému, AR 31, 498-529.

[65] STOLL, H.-J., 1985: Die Münzschatzgefäße auf dem Gebiet der DDR von den Anfängen bis zum Jahre 1700, Weimar.

[66] TOMKOVÁ, K. et alii, 1994: Zum gegenwärtigen Stand des Studiums der frühmittelalterlichen Keramik in Mittelböhmen in: Slawische Keramik in Mitteleuropa vom 8. bis zum 11. Jahrhundert, Hrsg. Č. Staňa, Brno, 165-181.

[67] UNVERZAGT, W., SCHULDT, E., 1963: Teterow. Ein slawischer Burgwall in Mecklenburg, Berlin.

[68] VÁŇA, Z., 1956: Lahvovité tvary v západoslovanské keramice, PA 47, 105-150.

[69] VÁŇA, Z., 1958: Mísy v západoslovanské keramice, PA 49, 185-247.

[70] VÁŇA, Z., KABÁT, J., 1971: Libušín, PA 62, 179-314.

[71] WACHOWSKI, K., 1981: Ziemie polskie a Wielkie Morawy. Studium archeologiczne kontaktów w zakresie kultury materialnej, "Przegląd Archeologiczny" 29, 151-197.

[72] WIŚLAŃSKI, T., 1960: Badania wykopaliskowe w Poznaniu na posesji Ostrów Tumski 11 w roku 1948 im: PWS 2, 7-65.

[73] WYRWA, A. M., 1984: Klasztor pod wezwaniem N. M. P. i św. Piotra w Łeknie, gm. Wagrowiecz wój. pilskie. Rys historyczny i komunikat z badań archeologicznych (stanowisko nr 3 w Łeknie) in: Przewodnik do wystawy obrazującej efekty badań archeologicznych w Łeknie, gm. Wagrowiecz, woj. pilskie w latach 1982-1983, Poznań, 23-36.

[74] ŻAK, J., 1962: Z teorii "importu" wczesnofeudalnego, "Archeologia Polski" 7, 135-140.