Pardubické kostely jako svědectví o vývoji města

Title: Pardubické kostely jako svědectví o vývoji města
Variant title:
  • Die Pardubizer Kirchen als Zeugen über die Stadtentwicklung
Author: Ježek, Martin
Source document: Archaeologia historica. 1996, vol. 21, iss. [1], pp. 43-56
Extent
43-56
Type: Article
Language
Summary language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

References
[1] AČ: Archiv český.

[2] AČ: Archiv český. XVII. 1899: ed. J. Kalousek, Praha.

[3] AČ: Archiv český. XXXI. 1921: ed. G. Friedrich, Praha. CDB I. 1904-1907: Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae. ed. G. Friedrich, Praha. CDM VIII. 1874: Codex diplomaticus et epistolaris Moraviae, ed. V. Brandl, Brno.

[4] FRB V. 1893: Fontes rerum Bohemicarum, ed. J. Emler a J. Gebauer, Praha.

[5] LC VII. 1886: Libri confirmationum ad beneficia ecclesiastica Pragensem per archidioecesim, ed. J. Emler, Praha.

[6] LE V. 1889: Libri erectionun archidioecesis Pragensis saeculo XIV. et XV., ed. K. Borový, Praha.

[7] MP III. 1876: Monumentu medii aevi historia res gestas Poloniae illustranta. Kodeks dyplomatyczny malopolski (1178-1386), ed. F. Piekosiňski, Krakow.

[8] MVB I. 1903: Monumenta Vaticana res gestas Bohemicas illustrantia. Acta Clementis VI. pontificis romani. 1342-1352, ed. L. Klicman, Praha.

[9] RBM: Regesta diplomatica пес non epistolaria Bohemiae et Moraviae. IV. 1892: ed. J. Emler. Praha.

[10] RBM: Regesta diplomatica пес non epistolaria Bohemiae et Moraviae. V./2 1960: ed. J. Spěváček, Praha.

[11] RBM: Regesta diplomatica пес non epistolaria Bohemiae et Moraviae. VI./2 1929: ed. B. Mendl, Praha.

[12] RT I. 1970: Reliquiae tabularum terrae regni Bohemiae a. MDXLI igne consumptarum, ed. J. Emler, Praha.

[13] ČURDA, T. 1994: Archeologický výzkum v Pardubičkách, Zpravodaj muzea v Hradci Králové 20, s. 96-100.

[14] DOUBRAVA, V. 1985: Z čeho se stavělo v Pardubicích nejdříve?, Zprávy Klubu přátel Pardubicka XX - 1/2, s. 19-20.

[15] DRAGOUN, Z. 1980: Archeologický výzkum na Slovanech v roce 1976, Staletá Praha X, s. 108-112.

[16] GEBOUSKÝ, J. 1961: Hydrogeologické poměry severně Pardubic v oblasti mezi Labem, Opatovickým kanálem a Čerušskou strouhou, nepubl. dipl. práce PřF UK, ulož. Geofond Praha P 12710, příloha 1.

[17] HLEDÍKOVÁ, Z. 1984: Řád křižovníků s červeným srdcem ve středověku, Sborník prací východočeských archívů 5, s. 209-235.

[18] HRUBÝ, V.-VOREL, P. 1991: "Burianova báseň" a pozdně gotické Pardubice, in: Pocta Josefu Petráňovi. Sborník prací z Českých dějin k 60. narozeninám prof. dr. Josefa Petráně. Uspoř. Z. Beneš, E. Maur, J. Pánek. Praha.

[19] JEŽEK, M. 1995a: Výzkum v pardubickém chrámu sv. Bartoloměje, Zpravodaj muzea v Hradci Králové 21, v tisku.

[20] JEŽEK, M. 1995b: O poloze vsi "Pordobic", Východočeský sborník historický 5, v tisku.

[21] KAINDL, D. 1930: Geschichte des Zisterzienserstiftes Hohenfurt in Böhmen, Český Krumlov.

[22] KLÁPŠTĚ, J. 1995: Kostel sv. Václava v Mostě, Archeologické rozhledy XLVII, s. 426-443.

[23] MACEK, P.-EBEL, M. 1995: Pardubice. Arciděkanský kostel sv. Bartoloměje. Stavebně historický průzkum. Praha. Ulož. Arciděkanský úřad v Pardubicích.

[24] Pardubicko... III.: Pardubicko, Holicko, Přeloučsko. Díl III., Místopis, 1909-1926, red. F. K. Rosůlek, Pardubice.

[25] SAKAŘ, J. I/1 1920: Dějiny Pardubic nad Labem, Pardubice.

[26] SMETANA, J. 1989: K problému translací českých měst ve 13. a 14. století, Archaeologia historica 14, s. 95-107.

[27] SOMMER, P. 1977: Výsledky archeologického výzkumu v Pardubičkách, in: Středověká archeologie a studium počátků měst, Praha, s. 113-117.

[28] SOMMER, P. 1982: K postihnutelnosti termínů ecclesia a capella v archeologických pramenech, Archaeologia historica 7, s. 453-469.

[29] ŠEBEK, F. 1985: První etapa výzkumu u presbytáře kostela sv. Bartoloměje v Pardubicích, Zpravodaj KMVČ - společenské vědy XII/1, s. 113-119.

[30] ŠEBEK, F. 1990a: Dějiny Pardubic. I. díl, Pardubice.

[31] ŠEBEK, F. 1990b: Listina Arnošta z Hostýne z r. 1332 pro pardubické cyriaky, Informační zpravodaj Klubu přátel pardubického muzea a Historického klubu - pobočka Pardubice 1-3, s. 1-5.

[32] ŠEBEK, F. 1991: Kostel sv. Václava na Chlumku u Pardubic v listině z roku 1295, Východočeský sborník historický 1, s. 3-12.

[33] ŠEBEK, F. 1992: K vývoji farní správy Pardubic v době předhusitské, Východočeský sborník historický 2, s. 45-56.

[34] ŠEBESTA, P. 1972: Pardubice, o. Pardubice, Výzkumy v Čechách 1969, s. 104, č. 154c, Praha.