Sakrální stavby v systému obrany středověkých měst

Title: Sakrální stavby v systému obrany středověkých měst
Variant title:
  • Sakralbauten im Verteidigungssystem der mittealterlichen Städte
Source document: Archaeologia historica. 1996, vol. 21, iss. [1], pp. 151-167
Extent
151-167
Type: Article
Language
Summary language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

References
[1] CIM II: Codex iuris municipalis II, ed. J. Čelakovský, Praha 1895.

[2] ČECHURA, J.-RAZÍM, V., 1988: K některým aspektům vývoje půdorysu a opevnění Českých Budějovic do počátku 15. století. Památky a příroda 13, s. 407-415.

[3] DRAGOUN, Z., 1980: Archeologický výzkum severní fronty Anežského kláštera. Archaeologica Pragensia 1, s. 209-226.

[4] DRAGOUN, Z., 1987: Stav a perspektivy poznání staroměstského opevnění. Staletá Praha XVII, s. 39-70.

[5] DURDÍK, T., 1995: Encyklopedie českých hradů. Praha.

[6] FROLÍK, J.-SIGL, J., 1992: Nové poznatky o počátcích Poličky na základě archeologických nálezů. Sborník Společnosti přátel starožitností 3, s. 67-76.

[7] HOFFMAN, F., 1992: České město ve středověku. Praha.

[8] JIRÁSKO, L., 1979: Kláštery ve městech v Čechách a na Moravě ve 13. století. Hospodářské dějiny 4.

[9] KUČA, K., 1995: Chlumecko-Novobydžovsko, historie a architektonické památky Pocidliní. Hradec Králové.

[10] KUTHAN, J., 1994: Česká architektura v době posledních Přemyslovců. Vimperk.

[11] LANCINGER, L.-MUK, J., 1979: K stavebnímu vývoji středověké stavby ve Stříbře. Památky a příroda 3, s. 143-148.

[12] LEVÝ, F., 1890: Dějiny Rakovníka. Rakovník.

[13] LÍBAL, D., 1963: Přehled urbanistického a architoktenického vývoje města Sušice. Minulostí Západočeského kraje II, s. 124-133.

[14] PETRÁŇ, J. a kol., 1985: Dějiny hmotné kultury I/1. Praha.

[15] PILCH, J., 1978: Zabytki architektury Dolnego Slaska. Wroclaw-Warszawa-Kraków-Gdansk.

[16] PINKAVA, V., 1897: Geschichte der Stadt Gabel und des Schlosses Lämberg in Böhmen. Jablonné v Podještědí.

[17] POCHE, E. a kol., 1980: Umělecké památky Čech 3. Praha.

[18] RAZÍM, V., 1984: Středověké opevnění města Rakovníka. Památky a příroda 9, s. 84-93.

[19] RAZÍM, V., 1986a: Raně gotická fortifikace města Horažďovic. Památky a příroda 11, s. 261-269.

[20] RAZÍM, V., 1986b: Městské opevnění Dvora Králové nad Labem. Památky a příroda 11, s. 577-588.

[21] RAZÍM, V., 1987: Několik poznámek ke stavebnímu vývoji děkanského kostela sv. Jakuba v Příbrami. Vlastivědný sborník Podbrdska 32-33, s. 45-54.

[22] RAZÍM, V., 1988: Kolín, Čáslav, Nymburk - městská opevnění posledních Přemyslovců v Čechách. Umíní 36, s. 309-339.

[23] RAZÍM, V., 1989: Přemyslovské hradby města Domažlic. ČNM, řada histor., 158, 1-2, s. 1-27.

[24] RAZÍM, V., 1993: K počátkům města Rakovníka (K problematice středověkého vesnického urbanismu ve středních Čechách). Památky středních Čech, Zpravodaj PÚSČ 7/3, s. 9-23.

[25] RAZÍM, V., 1994: Vzpomínky na starý Rakovník. Rakovník.

[26] RAZÍM, V., 1995. Fortifikace českých měst jako indikace jejich významu a postavení. AH 20, s. 9-22.

[27] RAZÍM, V., v tisku: Městská opevnění doby Jana Lucemburského. Katalog výstavy k výročí Jana Lucemburského.

[28] RBM II: Regesta diplomatica nec non epistolaria Bohemiae et Moraviae II, ed. J. Emler, Praha 1882.

[29] SOUKUPOVÁ, H., 1983: Rekonstrukce dominikánského kostela P. Marie v Českých Budějovicích. Umění 13. století v českých zemích. Praha, s. 269-303.

[30] VANIŠ, J., 1985: K otázce patrocinia děkanského kostela v Lounech. Sborník Okresního archivu v Lounech, s. 37-42.

[31] LETOPISY: Ze starých letopisu českých, ed. kol., Praha 1980.

[32] POKRAČOVATELÉ: Pokračovatelé Kosmovi, ed. M. Bláhová, Z. Fiala. Praha 1974.