Nález akustických nádob v kostele minoritského kláštera v Chebu

Title: Nález akustických nádob v kostele minoritského kláštera v Chebu
Variant title
Funde der akustischen Gefässe in der Kirche des Minoritenklosters in Cheb (Eger)
Source document: Archaeologia historica. 1997, vol. 22, iss. [1], pp. 315-[319]
Extent
315-[319]
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Summary language
References
[1] DRAGOUN, Z., 1990: Akustické nádoby v rotundě sv. Kříže na Starém Městě pražském, Průzkumy památek I/1994, s. 114-117.

[2] FRÖHLICH, J., 1990: AH 14/89. Výběr z prací členů historického klubu při Jihočeském muzeu v Č. Budějovicích, 27, č. 4, s. 384-385.

[3] JESENSKÝ, V., 1995: Nález ozvučnicových nádob v klenbě presbytáře kostela sv. Vojtěcha v Jílovém u Prahy, Památky středních Čech 9/2, s. 52-55.

[4] KUTHAN, J., 1977: Středověká architektura v jižních Čechách do poloviny 13. století, Č. Budějovice.

[5] KUTHAN, J., 1994: Architektura v době posledních Přemyslovců, Praha.

[6] LANCINGER, L.-HEROUTOVÁ. M.-HORYNA, M.-LÍBAL, D., 1973: Soubor býv. kláštera františkánů a klarisek, obecní dvůr a přilehlý úsek hradeb, nepublikovaný stavebně historický průzkum SURPMO.

[7] PETR, F., 1957: Nález hliněných nádob zazděných v klenbě kostela v Pošné, ZPP XVII, s. 207.

[8] POCHE a kol., 1980: Umělecké památky Čech III, Praha.

[9] ŠEBESTA, P., 1989: Nové příspěvky ke stavebnímu vývoji Chebu, AH 14/89, s. 123-130.

[10] ŠPAČEK, L., 1963: Akustická nádoba z Ostrovského kláštera, ČNM CXXXII, s. 139-140.

[11] UDATNÝ, L., 1996: Příspěvek k poznání vývoje kostela Zvěstování Panny Marie při františkánském klášteře v Chebu, Průzkumy památek I/1996, s. 65-74.

[12] VARHANÍK, J.-ZAVŘEL, J.: 1989, Ozvučnicové nádoby z klenby presbytáře kostela sv. Havla v Myšenci, o. Písek, AH 14/89, s. 339-346.

[13] WOCEL, J. E., 1865: Bericht über die Restaurirung der Kreuzkapelle in der altstädter Postgasse in Prag, Mitteilungen der k. k. Central-Comission zur Erforschung und Erhaltung der Baudenkmale X, 1865, s. LII.