Rokštejn, mittelalterliche Burg bei Panská Lhota (Stadtgemeinde Brtnice, Mähren) : Ergebnisse der archäologischen Forschungen aus den Jahren 1981-2001

Variant title
Rokštejn, středověký hrad u Panské Lhoty (město Brtnice, Morava) : Výsledky archeologických výzkumů v letech 1981-2001
Source document: Archaeologia historica. 2002, vol. 27, iss. [1], pp. 9-19
Extent
9-19
  • ISSN
    0231-5823
Type: Article
Language
German
License: Not specified license
Summary language
Document
References:
[1] CABÁK, P., 1986: Příspěvek ke studiu vývojových změn ve složení plodin a plevelů v bramborářském výrobním typu, rkp. nepubl. dipl. práce na katedře botaniky a šlechtění FA VŠZ v Brně, vedoucí dipl. práce doc. dr. F. Kühn, CSc. Brno.

[2] CDM: Codex diplomaticus et epistolaris Moraviae VI, Brünn 1854 (ed. J. Chytil).

[3] CDM: Codex diplomaticus et epistolaris Moraviae VII, Brünn 1858 (ed. Ritter v. Chlumecky).

[4] DROBNÝ, T., 1995: Vývoj středověkých ostruh od 11. do počátku 16. století I—II, rkp. nepubl. dipl. práce na ÚAM FF MU v Brně, vedoucí sem. práce PhDr. Z. Měřínský, CSc. Brno.

[5] DURDÍK, T.-BOLINA, P., 2001: Středověké hrady v Čechách a na Moravě. Praha.

[6] GOLEC, M., 2000: Středověké hrací kostky na Moravě, rkp. nepubl. sem. práce na ÚAM FF MU v Brně, vedoucí sem. práce prof. PhDr. Z. Měřínský, CSc. Brno.

[7] HLADÍKOVÁ, L., 1999: Soubor středověkých podkov z hradu Rokštejna, rkp. nepubl. sem. práce na ÚAM FF MU v Brně, vedoucí sem. práce doc. PhDr. Z. Měřínský, CSc. Brno.

[8] HOFFMANN, F., 1986: Bojové družiny před husitskou revolucí na západní Moravě. In: Moravský historický sborník (Moravica historica), 72-88. Brno.

[9] HOFFMANN, K., 1925: Městys Brtnice na Moravě. Brtnice.

[10] KARASOVÁ, H.-MĚŘÍNSKÝ, Z., 1983: První sezóna záchranného výzkumu hradu Rokštejna (k. ú. Brtnice) v roce 1981 (okr. Jihlava), PV 1981, 51-54. Brno.

[11] KOTRLE, I., 1990: Příspěvek k poznání pěstovaných plodin a plevelů na Jihlavsku v 15. stol., Archaeologia iuvenis 1-0, 39—41.

[12] KOUŘIL, P.-MĚŘÍNSKÝ, Z.-PLAČEK, M., 1990: Mährische und schlesische Burgen des 13. Jahrhunderts in mitteleuropäischen Zusammenhängen. In: Castrum Bene. Várak a 13. században. Burgen im 13. Jahrhundert. A magyar várépítés fénykora. Die Blütezeit des ungarischen Burgenbaus, 229-246. Gyöngyös.

[13] KOUŘIL, P.-MĚŘÍNSKÝ, Z.-PLAČEK, M., 1994: Opevněná sídla na Moravě a ve Slezsku (Vznik, vývoj, význam, funkce, současný stav a perspektivy dalšího výzkumu). AH 19, 121-151.

[14] KREJSOVÁ, J., 2000: Archeologické nálezy ručních palných zbraní, rkp. nepubl. sem. práce na ÚAM FF MU v Brně, vedoucí sem. práce prof. PhDr. Z. Měřínský, CSc. Brno.

[15] KÜHN, F., 1977: Obilí z hradu Rokštejna u Luk nad Jihlavou, PV 1975, 93-94. Brno.

[16] KUTHAN, J., 1982: Architektura v přemyslovském státě 13. století. In: Umění doby posledních Přemyslovců, 181-351. Roztoky u Prahy-Praha.

[17] KUTHAN, J., 1994: Česká architektura v době posledních Přemyslovců. Města-hrady-kláštery-kostely. Vimperk.

[18] LOSKOTOVÁ, I.-MĚŘÍNSKÝ, Z., 1984: Druhá sezóna záchranného výzkumu hradu Rokštejna, k. ú. Brtnice, v roce 1982 (okr. Jihlava), PV 1982, 46-48. Brno.

[19] MENCLOVÁ, D., 1970-1971: Beitrag zur Typologie der mährischen Burgen, SPFFBU F 14-15, 97-127.

[20] MĚŘÍNSKÝ, Z., 1981: Průzkum hradu Rokštýna, Brtnický zpravodaj 1981, srpen, s. 2.

[21] MĚŘÍNSKÝ, Z., 1981a: Přehled dosavadního stavu výzkumu fortifikací 11. až počátku 16. století na Moravě a ve Slezsku (hradiska a hrady), AH 6, 147-197.

[22] MĚŘÍNSKÝ, Z., 1982: Archeologický výzkum pokračuje, Brtnický zpravodaj, srpen 1982, s. 2.

[23] MĚŘÍNSKÝ, Z., 1985: Heraldika ve středověkých a raně novověkých archeologických nálezech, VVM XXXVII, 234—237.

[24] MĚŘÍNSKÝ, Z., 1985a: Záchranný archeologický výzkum na hradě Rokštejn, k. ú. Brtnice (okr. Jihlava), PV 1983, 58-59. Brno.

[25] MĚŘÍNSKÝ, Z., 1986: S Jiskrou a Archeologickým ústavem Brno o středověkém osídlení na Jihlavsku. Dějiny a výzkum hradu Rokštejn. Seriál na léto 1-7, Jiskra (Jihlava), roč. 27-68, č. 56-62 z 15., 18., 22., 25., 29. VII, 1. a 5. VIII., vždy s. 5.

[26] MĚŘÍNSKÝ, Z., 1987: Čtvrtá sezóna archeologického výzkumu hradu Rokštejna, k. ú. Brtnice v roce 1984 (okr. Jihlava), PV 1984, 46-48. Brno.

[27] MĚŘÍNSKÝ, Z., 1987a: Zpráva o výzkumu hradu Rokštejna, k. ú. Brtnice v roce 1985 (okr. Jihlava), PV 1985, 51-52. Brno.

[28] MĚŘÍNSKÝ, Z., 1988: Archeologický výzkum hradu Rokštejna 1981-1987. Výsledky a perspektivy, VSV, Oddíl věd společenských VI, 241-250.

[29] MĚŘÍNSKÝ, Z., 1988a: Brtnice a její okolí od poloviny 13. století do válek husitských. In: Dějiny Brtnice a připojených obcí (ved. aut. kol. J. Janák), 51-99. Brno-Brtnice.

[30] MĚŘÍNSKÝ, Z., 1988b: Počátky osídlení Brtnicka a nejstarší dějiny obce. In: Dějiny Brtnice a připojených obcí (ved. aut. kol. J. Janák), 13-49. Brno-Brtnice.

[31] MĚŘÍNSKÝ, Z., 1989: Zpráva o výzkumu hradu Rokštejna, k. ú. Brtnice v roce 1986 (okr. Jihlava), PV 1986, 71-72. Brno.

[32] MĚŘÍNSKÝ, Z., 1990: Provoz a vybavení domácnosti ve vyšším sociálním prostředí (měšťanstvo a šlechta) na základě pramenů archeologických, AH 15, 19—42.

[33] MĚŘÍNSKÝ, Z., 1990a: Zpráva o výzkumu hradu Rokštejna, k. ú. Brtnice v roce 1987 (okr. Jihlava), PV 1987, 67-68. Brno.

[34] MĚŘÍNSKÝ, Z., 1991: Archäologische Untersuchung der Burg Rokštejn bei Panská Lhota im Jahre 1988 (Bez. Jihlava), PV 1988, Brno 1991, 56.

[35] MĚŘÍNSKÝ, Z., 1991a: Hrad Rokštejn a jeho úloha v předhusitském a husitském období. In: Sborník příspěvků k 555. výročí vyhlášení basilejských kompaktát v Jihlavě, 65-82. Brno-Jihlava.

[36] MĚŘÍNSKÝ, Z., 1991b: Hrad Rokštejn na Jihlavsku. Deset let archeologického výzkumu, VVM XLIII, 413-427.

[37] MĚŘÍNSKÝ, Z., 1993: Die archäologische Erforschung der Burg Rokštejn im Jahre 1989 (Kat. Geb. Panská Lhota, Bez. Jihlava), PV 1989, 85-86. Brno.

[38] MĚŘÍNSKÝ, Z., 1993a: Hrad Rokštejn na Jihlavsku. Deset let archeologického výzkumu, rok a místo neuv. (Mödling 1993), 16 str., zvl. otisk z VVM XLIII, 1991, 413-427.

[39] MĚŘÍNSKÝ, Z., 1994: Rokštejn, mittelalterliche Burg im Kreis Jihlava (Iglau). Ergebnisse der archäologischen Forschungen in den Jahren 1981-1992. In: Symposion Die Burgenforschung und ihre Probleme. Ergrabung-Konservierung-Restaurierung. Symposion in Krems an der Donau vom 3. bis 5. November 1992. Fundberichte aus Österreich, Materialhefte, Reihe A, Heft 2, 97-104. Wien.

[40] MĚŘÍNSKÝ, Z.-NEKUDA, R., 1993: Dva nové nálezy pozůstatků ručních palných zbraní z Moravy (předběžná zpráva), CB 3, 277-288.

[41] MĚŘINSKÝ, Z.-PLAČEK, M., 1988: Nástin vývoje hradní architektury vrcholného středověku na Moravě a ve Slezsku do období husitských válek, AH 13, 217-249.

[42] MĚŘINSKÝ, Z.-PLAČEK, M., 1989: Rokštejn, středověký hrad na Jihlavsku (jeho dějiny, stavební vývoj a výsledky archeologického výzkumu 1981-1989). Brno-Brtnice.

[43] MĚŘINSKÝ, Z.-PLAČEK, M., 1989a: Upřesnění stavebně historického vývoje brtnického zámku v gotickém období. In: Památková péče a ochrana přírody v jihomoravském kraji. 30 let Krajského střediska státní památkové péče a ochrany přírody v Brně, 24-45. Brno.

[44] MĚŘINSKÝ, Z.-PLAČEK, M., 1991: Anfänge der Burgsteinarchitektur in Mähren und Schlesien und ihre mitteleuropäischen Wechselbeziehungen. Počátky kamenné hradní architektury na Moravě a ve Slezsku a její středoevropské vztahy, ČMMZ, Vědy společenské LXXVI, 85-106.

[45] MĚŘINSKÝ, Z.-PLAČEK, M., 1992: Die Burgen Mährens im Spätmittelalter - Morvaország várai a késő-középkorban. Castrum Bene 2, 276-295. Budapest.

[46] MĚŘÍNSKÝ, Z.-ZUMPFE, E., 1994: Keramika z hradu Rokštejna (okr. Jihlava) a její vztahy k jihlavské a dolnorakouské keramice, AH 19, 407-413.

[47] MĚŘÍNSKÝ, Z.-ZUMPFE, E., 1996: Kachle malého formátu z Jihlavy a hradu Rokštejna a jejich ikonografie, AH 21, 499-503.

[48] NEKUDA, R., 1990: Nálezy kovových mincovních schránek na Moravě, VVM XLII, 222-224.

[49] PILNÁČEK, J., 1972: Staromoravští rodové. Vídeň 1930 (1. Aufl.), Brno (reprint).

[50] PLAČEK, M., 1995: Militaria z archeologického výzkumu hradu Rokštejna, rkp. nepubl. ročníkové závěrečné práce na ÚAM FF MU v Brně, vedoucí roč. práce doc. PhDr. Z. Měřínský, CSc. Brno.

[51] PLAČEK, M., 1999: Feudální sídla. In: Od gotiky k renesanci. Výtvarná kultura Moravy a Slezska 1400-1550 II. Brno (ed. Kaliopi Chamonikola), 145-180. Brno.

[52] PLAČEK, M., 1999a: Hrady a zámky na Moravě a ve Slezsku. Praha (2. Aufl.).

[53] PLAČEK, M., 2000: K vývoji hradů v období moravské lucemburské sekundogenitury. In: Moravští Lucemburkové 1350-1411. Sborník prací Muzea města Brna Forum brunense 2000, 189-220. Brno.

[54] PLAČEK, M., 2001: Ilustrovaná encyklopedie moravských hradů, hrádků a tvrzí. Praha.

[55] PROCHÁZKA, R.-STEHLÍKOVÁ, D., 1999: Keramika. In: Od gotiky k renesanci. Výtvarná kultura Moravy a Slezska 1400-1550 II. Brno (ed. Kaliopi Chamonikola), 584-595. Brno.

[56] PUNČOCHÁŘ, D., 2000: Nálezy součástí kuše z Moravy a Slezska, rkp. nepubl. sem. práce na ÚAM FF MU v Brně, vedoucí sem. práce prof. PhDr. Z. Měřínský, CSc. Brno.

[57] SACHEROVÁ, G., 2001: Zpracování osteologického materiálu z horního nádvoří hradu Rokštejna, rkp. nepubl. sem. práce na ÚAM FF MU v Brně, vedoucí sem. práce prof. PhDr. Z. Měřínský, CSc. Brno.

[58] SOJKA, J., 1940: Rokštýn. Z historie Horáčka. Kamenice u Jihlavy.

[59] STŘEDOVĚKÉ SKLO, 1994: Středověké sklo v zemích Koruny české. Katalog výstavy uspořádala Eva Černá. Most.

[60] ŠLANCAROVÁ, V., 2001: Přátelské prsteny vrcholného středověku, rkp. nepubl. sem. práce na ÚAM FF MU v Brně, vedoucí sem. práce prof. PhDr. Z. Měřínský, CSc. Brno.

[61] VEČEŘA, J., 1924: Zříceniny hradu Rokštýna. Topograficko-historický náčrt. Jihlava.

[62] VOLKOVA, D., b. d.: Průvodce po Rokštejně. Pardubice.