K vývoju stredovekých hradov do konca 13. storočia na Slovensku

Variant title
Zur Entwicklung der mittelalterlichen Burgen bis Ende des 13. Jahrhunderts in der Slowakei
Source document: Archaeologia historica. 2002, vol. 27, iss. [1], pp. 229-237
Extent
229-237
  • ISSN
    0231-5823
Type: Article
Language
Slovak
License: Not specified license
Summary language
Document
References:
[1] BRACHMANN, H., 1995: Von der Burg zu Stadt-Magdeburg und die ostmitteleuropäische Frühstadt. In: Burg - Burgstadt - Stadt, 317-348, Berlin.

[2] ČAPLOVIČ, D.-HRUBEC, I.-RUTTKAY, A.-VALLAŠEK, A., 1985: Stredoveké feudálně sídla na Slovensku a ich hospodárské zázemie. Archeol. Hist. 10, 241-254.

[3] FIALA, A., 1977: Obytná veža Trenčianskeho hradu. In: Pamiatky a príroda, 13-15.

[4] FIALOVÁ, H.-FIALA, A., 1966: Hrady na Slovensku. Bratislava.

[5] FIALA, A.-HABOVŠTIAK, A.-ŠTEFANOVIČOVÁ, T., 1975: Opevnené sídliska z 10.-13. storočia na Slovensku, Archeol. rozhl. 27, 429-441.

[6] FIALA, A.-VALLAŠEK, A.-LUKÁČ, G., 1988: Spišský hrad. Martin.

[7] HABOVŠTIAK, A., 1972: Stredoveké hrádky na Slovensku. Vlastivedný časopis 21, 2-8.

[8] HANULIAK, V., 1998: Pustý hrad nad Zvolenom. In: Pamiatky a múzeá, 14-18.

[9] HOŠŠO, J., 1981: Archeologický výskum hradu Šášov a zámku v Kremnici. Archeol. Hist. 6, 457-466.

[10] MACELOVÁ, M., 1990: Prvá sezóna výskumu na hradisku Priekopa. AVANS r. 1988, 107.

[11] MACELOVÁ, M., 1991: Druhá sezóna výskumu hradiska Priekopa vo Zvolene. AVANS r. 1989, 62-63.

[12] MACELOVÁ, M., 1992: Tretia sezóna výskumu hradiska priekopa vo Zvolene, AVANS r. 1990, 73.

[13] MENCLOVÁ, D., 1935: Hrad Bratislava. In: čas. Bratislava IX., 477-520.

[14] MENCLOVÁ, D., 1937: Stavební vývoj hradu Devin. In: čas. Bratislava XI. 23-47.

[15] MENCLOVÁ, D., 1954a: Červený Kameň. Bratislava.

[16] MENCLOVÁ, D., 1954b: Hrad Zvolen. Bratislava.

[17] MENCLOVÁ, D., 1957: Spišský hrad. Bratislava.

[18] MENCLOVÁ, D., 1973: Príspevok k typologii hradov, zámkov a kaštielov na Slovensku, In: Pisoň, Š. 1973: Hrady zámky a kaštiele na Slovensku. Bratislava.

[19] NEŠPOROVÁ, T., 1978: Trenčín, okr. Trenčín. In: Významné slovanské náleziská na Slovensku. Bratislava, 217-223.

[20] PISOŇ, Š., 1973: Hrady, zámky a kaštiele na Slovensku. Bratislava.

[21] POLLA, B.-SLIVKA, M.-VALLAŠEK, A., 1981: K problematike hradov a hrádkov na Slovensku. In: Archeol Hist. 6, 361-405.

[22] RUTTKAY, A., 1981: Zaniknutý hrad na Michalovom vrchu medzi Klížskym hradišťom a Kolačnom. Archeol. Hist. 6, 407-427.

[23] RUTTKAY, A., 1989: Feudálne sídla a fortifikačně zariadenia na Slovensku spred polovice 13. storočia. In: Zborník SNM - História.

[24] RUTTKAY, M., 1992: Príspevok k poznaniu malých stredovekých opevnení na juhozápadnom Slovensku. In: Archeol. Hist. 17, 253-262.

[25] SLIVKA, M.-VALLAŠEK, A., 1991: Hrady a hrádky na východnom Slovensku. Košice.

[26] ŠTEFANOVIČOVÁ, T., 1975: Bratislavský hrad v 9.-12. storočí. Bratislava.

[27] ŠTEFANOVIČOVÁ, T.-FIALA, A., 1965: Stavebný vývoj Bratislavského hradu od 11. do konca 13. storočia. In: Zborník Filozof. fakulty UK Historica XVI, 77-110.