Banská Štiavnica ako príklad osídlovania banských regiónov

Title: Banská Štiavnica ako príklad osídlovania banských regiónov
Variant title
Banská Štiavnica als Beispiel für die Besiedlung der Bergbauregionen
Author: Labuda, Jozef
Source document: Archaeologia historica. 2004, vol. 29, iss. [1], pp. 261-266
Extent
261-266
  • ISSN
    0231-5823
Type: Article
Language
Slovak
License: Not specified license
Summary language
References
[1] AVENARIUS, A., 1997: Banskobystrický mestský hrad vo vzťahu k mestu. In: Pamiatky a príroda 6, 18-19.

[2] BARTELS, CH., 2001: Die Zisterzienser im Montanwesen des Mittelalters. In: Der Anschnitt 53, H. 2-3, 58-70.

[3] GINDL, J., 1985: Úvod do toponymie CHKO Štiavnické vrchy. In: Zborník II., TOP, Počúvadlo, 77-117.

[4] HUNKA, J., 1996: Mincovníctvo uhorských vojvodov v druhej polovici 11. storočia. In: Slovenská numizmatika XIV., Nitra, 59-84.

[5] JANKOVIČ, V., 1995: Stredoveká sakrálna architektúra v Banskej Štiavnici. In: Pamiatky a múzeá, Bratislava, 22-25.

[6] LABUDA, J., 1990: Kolkovaná grafitová keramika z Banskej Štiavnice ako doklad obchodných vzťahov. AH 15, 405^109.

[7] LABUDA, J., 1997: Montánna archeológia na Slovensku. (Príspevok k dejinám stredoveku). In: Slovenská archeológia XLV.-1, 83-156.

[8] LABUDA, J., 2000: Pozoruhodné nálezy zo Starého mesta v Banskej Štiavnici. AH 25, 7-24.

[9] MARSINA, R. a kol., 1990: Banské mestá na Slovensku. Zborník príspevkov sympózia. Martin, 13-35.

[10] PAULUSOVÁ, S.-LABUDA, J., 2002: Kostol svätého Egídia v Iliji. In: Pamiatky a múzeá 1, 37-39.

[11] RUTTKAY, A., 2002: Farebné kovy v hmotnej kultúre stredoveku na Slovensku s osobitným zreteľom na využitie striebra. In: Zborník SBM XIX., 7-30.

[12] SCHWABENICKY, W., 1988: Die mittelalterliche Bergbausiedlung auf dem Treppenhauer bei Sachsenburg (Kr. Hainichen). In: Arbeits- u. Forsch. Sächs. Bodendenkmalpfl., 32. Berlin 1988, 237-266.

[13] STEUER, H. a kol., 1990: Erze, Schlacken und Metalle. Früher Bergbau im Südschwarzwald. In: Freiburger Universitäts blätter, Heft 109. Freiburg 1990, 180.

[14] VARSIK, B., 1984: Z osídlenia západného a stredného Slovenska v stredoveku. Bratislava.