Historická urbanonymia mesta Zvolen a jej premeny

Title: Historická urbanonymia mesta Zvolen a jej premeny
Variant title
Historische Urbanonyme der Stadt Zvolen (Altsohl) und ihre Veränderungen
Historical Urban Planning of the Town of Zvolen and Changes within it
Contributor
Magar, Bernd (Translator of Summary)
Source document: Archaeologia historica. 2007, vol. 32, iss. [1], pp. 123-131
Extent
123-131
Type: Article
Language
Slovak
License: Not specified license
Abstract(s)
Príspevok sa zaoberá vznikom a premenami historickej urbanonymie stredoslovenského mesta Zvolen, ktorá vznikla z potreby identifikácie dobových mestských reálií. Všíma si predovšetkým názvy námestia, mestských brán a najstarších ulíc situovaných v blízkosti historického centra. Historická urbanonymia Zvolena je výsledkom historického vývoja tohto urbanistického celku a jej výskum pomáha spresniť informácie o najstarších dejinách mesta.
This contribution focuses on the origins of historical urban planning of the town of Zvolen, central Slovakia, and on changes to it. The research was necessitated by a need to identify historical "life and institutions". Much of it is devoted to analysis of the place-names of the main town square, gates and the oldest streets located close to the historical centre. The town planning of Zvolen is a result of the historical development of this urban unit and research into it helps develop specific information on the most distant history of the town.
Summary language
References
[1] BALAŠA, G., 1956: Príspevok k dejinám Zvolena. Bratislava.

[2] BÁNIK, J., 1891: Slobodné a kráľovské mesto Zvolen. Opis historicko-topografický. Turčiansky Svätý Martin.

[3] BAYEROVÁ, N.–ŠRÁMEK, R., 1988: Podíl onomastiky při standardizování urbanonymie. In: Urbanonymia. Zborník prednášok z 2. celoštátneho seminára Modra–Piesky 8.–10. októbra 1986, 10–20. Bratislava.

[4] DÚBRAVEC, S., 1993: Stavebný a umelecký vývoj. In: Vaníková, V.: Zvolen. Monografia k 750. výročiu obnovenia mestských práv, 202–213. Martin.

[5] HALAGA, O. R., 1988: Urbanonymá z hľadiska orientácie a dejín mesta. Urbanonymia a dejiny. In: Urbanonymia. Zborník prednášok z 2. celoštátneho seminára Modra–Piesky 8.–10. októbra 1986, 28–32. Bratislava.

[6] HANULIAK, V., 1996: Via magna na strednom Slovensku v období včasného a vrcholného stredoveku, AH 21, 443–452.

[7] HORVÁTH, V., 1990: Bratislavský topografický lexikón. Bratislava.

[8] KLEIN, B. 1985. Príspevok k historicko-geografickej lokalizácii cestnej siete Zvolenského komitátu, Vlastivedný zborník Považia XV, 87–132.

[9] KRAJČOVIČ, R., 1988: Urbanonymia a dejiny. In: Urbanonymia. Zborník prednášok z 2. celoštátneho seminára Modra–Piesky 8.–10. októbra 1986, 6–9. Bratislava.

[10] MAJTÁN, M., 1979: Z urbanonymie mesta Krupiny, Slovenská reč 44, č. 2, 71–82.

[11] MAJTÁN, M., 1988: Onymia a urbanonymia. In: Urbanonymia. Zborník prednášok z 2. celoštátneho seminára Modra–Piesky 8.–10. októbra 1986, 4–8. Bratislava.

[12] MAJTÁN, M., 1996: Vývin urbanonymie pred obdobím národného obrodenia. In: Urbanonymá v kontexte histórie a súčasnosti. Materiály z onomastického kolokvia (Banská Bystrica 3.–5. septembra 1996), 56–61. Banská Bystrica–Bratislava.

[13] MARSINA, R., 1989: K najstarším dejinám Zvolena, HČ 37, 793–804.

[14] OK JÚ ĽŠ SAV: Onomastická kartotéka Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied. Za sprístupnenie ďakujem PhDr. Milanovi Majtánovi, CSc.

[15] RIPKA, I. et al., 1994: Slovník slovenských nárečí I. (A–K). Bratislava.

[16] ROHÁRIK, J., 1996: Banskobystrické urbanonymá. In: Banská Bystrica. Sociokultúrne obrazy a portréty. Zborník príspevkov z odbornej konferencie Taká bola Banská Bystrica. Acta Universitatis Mathiae Belii, 115–124. Banská Bystrica.

[17] SK Zv: Správa katastra Zvolen. Pozemkovo-knižná mapa Zvolena z roku 1848; Stadt Altsohl slavisch Zvolen sammt Enclave Podzamok in Ungarn Prefsburger Distrikt Sohler Comitat 1860 (fotokópia originálu).

[18] ŠA MV SR BB Zv1: Štátny archív MV SR v Banskej Bystrici, Pobočka Zvolen. Fond Mesto Zvolen, č. 2093/1920. Poslovenčenie názvov námestí, ulíc a parkov. Výťah zo zápisnice mimoriadneho výborového zasadnutia slobodného mesta Zvolena. č. 1113/1919. 28. augusta 1919. Strojopis 1 s.

[19] ŠA MV SR BB Zv2: Štátny archív MV SR v Banskej Bystrici, Pobočka Zvolen. Fond Magistrát mesta Zvolen. Najstaršie účtovné knihy 1509–1565/priložený nedatovaný fragment daňového registra (pravdepodobne z obdobia pred rokom 1465 – datované podľa diplomovej práce Ragač, R., 1998: Zvolen – obraz stredovekého mesta a jeho mestskej kancelárie, Filozofická fakulta UK v Bratislave.), f. 73, krabica č. 11.

[20] ŠA MV SR BB Zv3: Štátny archív MV SR v Banskej Bystrici, Pobočka Zvolen. Listina Š. Esterházyho, datovaná 8. júla 1753.

[21] ŠA MV SR BB Zv4: Štátny archív MV SR v Banskej Bystrici, Pobočka Zvolen. Fond Mesto Zvolen. Plán výstavby Tehelnej ulice z 26. júna 1897 – č. 2018/1898; Plán výstavby južného konca Prostrednej ulice z 10. júla 1897 – č. 2018/1898; Plán juhovýchodnej časti mesta – č. 3863/1898; č. 3601/1898.

[22] ŠA MV SR BB Zv5: Štátny archív MV SR v Banskej Bystrici, Pobočka Zvolen. Fond Mesto Zvolen, č. 2093/1920. Poslovenčenie názvov námestí, ulíc a parkov. Výťah zo zápisnice mimoriadneho výborového zasadnutia slobodného mesta Zvolena. č. 1113/1919. 28. augusta 1919. Strojopis 1 s.; Fond Okresný úrad Zvolen, krabica č. 154, 19 740/38. Premenovanie niektorých ulíc a pomenovanie nepomenovaných ulíc a sadov. Výťah zo zápisnice vládneho komisára mesta Zvolena, č. 14.404/1938, 3. decembra 1938. Strojopis 2 s.; Fond Okresný úrad Zvolen, krabica č. 187, 4132/1941 adm. Ulica Adolfa Hitlera vo Zvolene/Rozhodnutie. Výťah zo zápisnice vládneho komisára mesta Zvolena, č. 2822/1941, 25. februára 1941. Strojopis 1 s.; Fond Miestny národný výbor Zvolen. Zmena názvov ulíc, č. 1630/1946, Zvolen dňa 9. mája 1946. Strojopis 1 s.; Fond Miestny národný výbor. Premenovanie niektorých ulíc. Výťah zo zápisnice zasadnutia pléna MNV vo Zvolene konaného dňa 18. októbra 1946, č. 1630/1946. Strojopis 1 s.

[23] OVVS Zv: Odbor VVS OU Zvolen. Žiadosť o premenovanie ulíc z 21. októbra 1986. Strojopis 1 s.; Oznámenie o premenovaní ulíc z 18. augusta 1992. MÚ Zvolen. Strojopis 2 s.

[24] SCHWANZER, V., 1976: Nemecké slová v spisovnej a ľudovej slovenčine, Studia Academica Slovaca 5, 463–477.

[25] Utcáink uj nevei, 1906: In: zólyomvármegyei hirlap 20, č. 25, 1.

[26] ZZ 2001: Zbierka zákonov §§2001§§. Zákon č. 49 z 19. decembra 2001 o ochrane pamiatkového fondu.

[27] ZREBENÝ, A., 1974: Z dejín zvolenských hradieb. In: Vpred XV, č. 51–52, 11.

[28] ZREBENÝ, A., 1986: Zvolen do roku 1526, Stredné Slovensko 5, 59–80.