Μάριε "Μάνια" Νοβάκοβα : μια επίτομη βιογραφία της γυναίκας του Νίκου Ζαχαριάδη

Title: Μάριε "Μάνια" Νοβάκοβα : μια επίτομη βιογραφία της γυναίκας του Νίκου Ζαχαριάδη
Source document: Neograeca Bohemica. 2010, vol. 10, iss. [1], pp. 63-69
Extent
63-69
  • ISSN
    1803-6414
Type: Article
Language
Greek, Modern (1453–)
License: Not specified license
References
[1] ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Λ. Νίκος Ζαχαριάδης – η πορεία ενός ηγέτη 1923–1949, Aθήνα 2000.

[2] ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ Μ. Πόλεμος και αίμα, Αθήνα 2009.

[3] ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ A. Η διαθήκη του Ζαχαριάδη, Aθήνα 1986.

[4] ΠΑΠΑΝΙΚΟΣ Β. O Nίκος Ζαχαριάδης στο Ντάχαου, Aθήνα 1999.

[5] ΡΟΔΑΚΗΣ Π. Νίκος Ζαχαριάδης, Aθήνα 1987.

[6] BOUČEK M. (επιμ.). Dějiny KSČ v datech, Praha 1984.

[7] LOMÍČEK J. V zemi, kde…?" Československá meziválečná veřejnost a cesty za poznáním SSSR. In: J. Mervart, V. Středová (επιμ.). České, slovenské a československé dějiny 20. století IV, Hradec Králové 2009, 151–153.

[8] RUPNIK J. Dějiny Komunistické strany Československa. Od počátků do převzetí moci, Praha 2002.

[9] SCHMINCK-GUSTAVUS CH. Ντάχαου, Έλληνες κρατούμενοι και o Nίκος Ζαχαριάδης, Aθήνα 2004.

[10] VITÁKOVÁ A. Diktatur von Ioannis Metaxas: einige Aspekte des Regimes vom 4. August. In: M. Kulhánková, K. Loudová (επιμ.). ΕΠΕΑ ΠΤΕΡΟΕΝΤΑ. Růženě Dostálové k narozeninám., Brno 2009, 312–317.

[11] VITÁKOVÁ A. Metaxasova diktatura v Řecku (1936-1941). In: Historický obzor 5–6, 2010, 110–120.

[12] Letopisecká komise při MZ Praha-Radotín (Τοπικό αρχείο της Πράγας-Ράντοτιν)

[13] Národní archiv Praha (Εθνικό Αρχείο Πράγα)

[14] Národní filmový archiv Praha (Εθνικό Κινηματογραφικό Αρχείο).