Τo ζήτημα του βυζαντινού ανθρωπισμού και της Αναγέννησης

Title: Τo ζήτημα του βυζαντινού ανθρωπισμού και της Αναγέννησης
Transliterated title
To zitima tou vyzantinou anthropismou kai tis Anagennisis
Contributor
Tsivos, Konstantinos (Translator)
Source document: Neograeca Bohemica. 2011, vol. 11, iss. [1], pp. 67-78
Extent
67-78
  • ISSN
    1803-6414
Type: Article
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

References
[1] ALEXANDRE CH. Pléthón. Traité des lois (Πλήθωνος Νόμων συγγραφής τα σωζόμενα), Paris 1858, ανατ. 1982.

[2] BECK H. G. Theodoros Metochites. Die Krise des byzantinischen Weltbildes im 14. Jahrhundert, München 1952.

[3] BEYER H. V. Studien zum Begriff des Humanismus und zur Frage nach dessen Anwendbarkeit auf Byzanz und andere vergleichbare Kulturen. Βυζαντινά 15, 1989, 7–77.

[4] BROWNING R. Medieval and Modern Greek, London 1969.

[5] DOSTÁLOVÁ R. Christentum und Hellenismus. Zur Herausbildung einer neuen kulturellen Identität im 4. Jahrhundert. Byzantinoslavica 44, 1983, 1–12.

[6] DOSTÁLOVÁ R. Zu den Vorworten der ältesten Ausgaben der spätbyzantinischen Historiker. In: Geschehenes und Geschriebenes. Studien zu Ehren von Günther S. Henrich und Klaus-Peter Matschke, Leipzig 2005, 137–145.

[7] DOSTÁLOVÁ R. Byzantinoslavica 69/3, 2010, Suppl. Ekphrasis, 137–135.

[8] GIGANTE M. Per l'interpretazione di Teodoro Metochites quale umanista bizantino. Rivista di studi bizantini e neoellenici 4 (XIV), 1967, 11–25.

[9] HUNGER H. Metochites als Vorläufer des Humanismus in Byzanz. Byzantinische Zeitschrift 45, 1952, 4–19. | DOI 10.1515/byzs.1952.45.1.4

[10] HUNGER H. Der Éthikos des Theodoros Metochites. In: Πεπραγμένα του 9ου διεθνούς βυζαντινολογικού συνεδρίου, Thessaloniki 1953, τ. 3, 12–19.

[11] HUNGER H. Anonyme Metaphrase zu Anna Komnene, Alexias XI.–XIII. Wiener byzantinistische Studien 15, Wien 1981.

[12] HUNGER H., ŠEVČENKO I. Des Nikephoros Blemmydes Βασιλικὸς Ἀνδριάς und dessen Metaphrase von Georgios Galesiotes und Georgios Oinaiotes: Ein weiterer Beitrag zum Verständnis der byzantinischen Schrift–Koine. Wiener byzantinistische Studien 18, Wien 1986.

[13] LEONE P. A. M.. Fiorenzo o interno alla sapienza. Byzantina et neo-hellenica neapolitana 4, Napoli 1975.

[14] MEDVEDEV I. P. Vizantinskij gumanizm XIV–XV vv., St. Petersburg 1997.

[15] MÜLLER CH. G., KIESSLING G. Θεοδώρου τοῦ Μετοχίτου Ὑπομνηματισμοί καὶ σημειῶσεις γνωμικαί (Theodori Metochitae Miscellanea philosophica et historica), Leipzig 1821, ανατ. 1966.

[16] ΠΟΛΕΜΗΣ I. D. Η ηδονή της θεωρίας των όντων στόν Θεοδώρο Μετοχίτη. Eλληνικά 49, 1999, 245–275.

[17] ΠΟΛΕΜΗΣ Ι. D. Θεόδωρος Μετοχίτης. Ἠθικὸς ἢ περὶ παιδείας. Κείμενα βυζαντινής λογοτεχνίας, Αθήνα 2002, 52–274.

[18] RENAULT M. Michel Psellos. Chronographie ou histoire d'un siècle de Byzance (976–1077) (Konstantin IX.), Paris 1926 (vol. 1), 1928 (vol. 2), ανατ. 1967.

[19] ΣAΘAS K. N. Θεόδωρος Μετοχίτης. Νικαεύς. In: Mεσαιωνική βιβλιοθήκη I, Venice 1872, 139–153.

[20] ΣAΘAS K. N. Ανώνυμου. Σύνοψις χρονική. Mεσαιωνική βιβλιοθήκη VII, Venice 1894, ανατ. Αθήνα 1972.

[21] ŠEVČENKO I. Theodoros Metochites, the Chora and the intellectual trends of this time. Ιn: P. A. Underwood (επιμ.), The Kariye Djami, vol. 4, New York 1966, 19–55.