Kopcovité útvary z hlíny a kamene jako prostředek k vymezení hranic území v písemných pramenech kláštera Hradisko u Olomouce

Title: Kopcovité útvary z hlíny a kamene jako prostředek k vymezení hranic území v písemných pramenech kláštera Hradisko u Olomouce
Variant title:
  • Hill-shaped formations of earth and rock as means to determine land borders in the written records of the Hradisko monastery near Olomouc
  • Hügelartige Gebilde aus Lehm und Stein als Mittel zur Absteckung von Gebietsgrenzen in den schriftlichen Quellen des Klosters Hradisch bei Olmütz
Author: Novák, Jakub
Source document: Archaeologia historica. 2020, vol. 45, iss. 1, pp. 255-277
Extent
255-277
  • ISSN
    0231-5823 (print)
    2336-4386 (online)
Type: Article
Language
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Do souboru falz kláštera Hradisko, která vznikala v závěru 13. a na počátku 14. století, se řadí šest listin, které detailně popisují hranice klášterních území na Konicku, Hranicku, Šternbersku, Olomoucku a v lese Velká Střelná. Vedle přirozených hraničních bodů jsou v listinách rovněž zmiňovány takzvané kopce. Tyto objekty byly na Šternbersku rozpoznávány ještě v průběhu 50., 60. a 70. let minulého století, kdy proběhl i doposud na Moravě ojedinělý archeologický výzkum jednoho z hraničních kopců. Od té doby jim historiografie nevěnovala bližší pozornost. Ve svém příspěvku představím výsledky terénní prospekce z let 2017–2019, díky které se podařilo v terénu identifikovat nové a dosud neznámé objekty.
A series of counterfeits from the Hradisko monastery dating from the late 13th century and the early 14th century includes six documents which describe in detail the borders of the monastery holdings in the Konice, Hranice, Šternberk and Olomouc regions, as well as in the Velká Střelná forest. Apart from natural border markers, the documents also mention "hills”. These features could be still observed in the Šternberk region in the course of the 1950s, 1960s and 1970s when unique archaeological research into one of the border hills was conducted. Since then they have been marginalized by historiography. The article presents the results of field survey held in 2017–2019, thanks to which it was possible to identify new and unknown features in the landscape.
Note
Příspěvek vznikl za podpory MŠMT ČR udělené UP v Olomouci (IGA_FF_2019_011) v rámci projektu Společnost v historickém vývoji od pravěku po moderní věk V.
Der vorliegende Beitrag entstand im Rahmen des vom Ministerium für Schulwesen, Jugend und Leibeserziehung der Tchechischen Republik an die Palacký-Universität vergebenen Förderprojekts (IGA_FF_2019_011), Die Gesellschaft in der historischen Entwicklung von der Urzeit bis zum Zeitalter der Moderne V.