K výzkumu etnických stereotypů ve střední Evropě

Source document: Opera Slavica. 2020, vol. 30, iss. 3, pp. 68-74
Extent
68-74
  • ISSN
    1211-7676 (print)
    2336-4459 (online)
Type: Review
Language
Czech
Reviewed work
Zelenka, Miloš; Tkáč-Zabáková, Lenka, eds. Imagológia ako výskum obrazov kultúry: (k reflexii etnických stereotypov krajín V4). Vydanie prvé. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta stredoeurópskych štúdií, Ústav stredoeurópskych jazykov a kultúr, 2018. 161 s. Europica varietas; č. 117. ISBN 978-80-558-1294-6.
Document
References:
[1] ZELENKA, M. – TKÁČ-ZABÁKOVÁ, L. (eds): Imagológia ako výskum obrazov kultúry: K reflexii etnických stereotypov krajín V4. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa, 2018, 162 s. ISBN 978-80-558-1294-6.