František Novotný

Source document: Čerminová, Jana. Sto tváří, sto příběhů : vybrané osobnosti v dějinách Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Vydání první Masarykova univerzita, 2020, pp. 83-87
Extent
83-87
Type
Chapter
Language
Czech
Rights access
open access
License: Not specified license
Document
References:
[1] Archiv Masarykovy univerzity, fond A2 FF, osobní spisy, kart. 11/4.

[2] Archiv Masarykovy univerzity, fond A1 RMU, osobní spisy, kart. 138/2341.

[3] Archiv Univerzity Karlovy, fond Matriky Univerzity Karlovy, inv. č. 2, Matrika doktorů české Karlo-Ferdinandovy univerzity II. (1900–1908), s. 865.

[4] BARTONĚK, Antonín. Brněnská klasická filologie na cestě ze středoevropské izolace (1919–1939). In Brněnská věda a umění meziválečného období (1918–1939) v evropském kontextu. Sborník příspěvků z konference Masarykovy univerzity konané v rámci oslav 750. výročí udělení městských práv Brnu ve dnech 22.–25. září 1993, Brno: Masarykova univerzita, 1993, s. 59–63.

[5] BARTONĚK, Antonín. 40 let od smrti profesora dr. Františka Novotného. Universitas, 2004, č. 3, s. 16–17.

[6] BARTONĚK, Antonín. Půl století od konce životní dráhy prof. dr. Františka Novotného. Universitas, 2014, č. 3, s. 50–51.

[7] ČERNÝ, Jiří – HOLEŠ, Jan. Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. Praha: Libri, 2008, s. 466–467.

[8] ČEŠKA, Josef. Sto let od narození Františka Novotného. Universitas, 1981, č. 4, s. 99–101.

[9] HEJZLAR, Gabriel. Soupis literárních prací prof. dr. Františka Novotného. Listy filologické, 1941, roč. 68, s. 297–310.

[10] HOŠEK, Radislav. Za Františkem Novotným. Zprávy Jednoty klasických filologů, 1965, roč. 7, č. 1, s. 1–4.

[11] HOŠEK, Radislav. František Novotný [online]. [cit. 6. února 2019]. Dostupné z: http://www.phil.muni.cz/fil/scf/komplet/novfr.html.

[12] JANÁČEK, Karel. Za profesorem Františkem Novotným. Listy filologické, 1965, roč. 88, č. 3, s. 285–294.

[13] KALENDOVSKÁ, Jiřina. Prof. PhDr. František Novotný, DrSc. [online]. [cit. 6. února 2019]. Dostupné z: http://encyklopedie.brna.cz/home-mmb/?acc=profil_osobnosti&load=2521.

[14] KUTNAR, František – MAREK, Jaroslav. Přehledné dějiny českého a slovenského dějepisectví. Od počátků národní kultury až do sklonku třicátých let 20. století. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2009, s. 779.

[15] NECHUTOVÁ, Jana. Dědicové kánonu klasické filologie. Rozhovor s Janou Nechutovou. Kontexty, 2009, č. 4, s. 69–74.

[16] NOVÁKOVÁ, Julie. Dvě quasihumanistické pocty Fr. Novotnému. Zprávy Jednoty klasických filologů, 1965, roč. 7, č. 2, s. 69–71.

[17] PATOČKA, Jan. K šedesátinám Františka Novotného. Naše doba, roč. 48, 1941, s. 587–593.