Špecifiká humoristickej tvorby na Slovensku a jej miesto v stredoeurópskom kontexte

Title: Špecifiká humoristickej tvorby na Slovensku a jej miesto v stredoeurópskom kontexte
Variant title:
  • Specifics of humorous work in Slovakia and its place in the Central European context
Author: Timko, Štefan
Source document: Slavica litteraria. 2021, vol. 24, iss. 1, pp. 63-74
Extent
63-74
  • ISSN
    1212-1509 (print)
    2336-4491 (online)
Type: Article
Language
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Štúdia sa snaží priblížiť evolúciu a špecifiká humoru a literárnej i audiovizuálnej humoristickej tvorby na Slovensku v globálnom kontexte, so zameraním na stredoeurópsky región. Venuje sa komparácii tzv. ľudového humoru a tzv. oficiálneho humoru, prezentovaného v slovenskej literatúre, dráme a masmédiách od 19. storočia po súčasnosť. Pokúša sa tiež definovať vkusové preferencie väčšinového slovenského obyvateľstva pri recepcii humoru. Práca sa zameriava aj na vplyvy zahraničných humoristických diel, predovšetkým českých, na charakter slovenského mestského a mediálneho humoru. Prináša aj reflexiu ohlasu slovenských humoristických mediálnych produktov v stredoeurópskom regióne od druhej polovice 20. storočia po súčasnosť.
The study seeks to approach the evolution and specifics of humor and literary and audiovisual humorous works in Slovakia in a global context, focusing on the Central European region. It deals with the comparison of the so-called folk humor and the so-called official humor, presented in Slovak literature, drama and mass media from the 19th century to the present. It also tries to define the taste preferences of the majority Slovak population at the reception of humor. The work also focuses on the influences of foreign humorous works, especially Czech, on the character of Slovak urban and media humor. The study also reflects on the response to Slovak humorous media products in the Central European region from the second half of the 20th century to the present.
References
[1] BORECKÝ, Vladimír: Imaginace, hra a komika. Praha: Triton, 2005.

[2] ECO, Umberto: Meze interpretace. Praha: Karolinum, 1995.

[3] GEŠKOVÁ, Želmíra: Kalendáre v produkcii starších bratislavských tlačiarní. In: Kniha 93–94: Zborník o problémoch a dejinách knižnej kultúry. Martin: Matica slovenská, 1996, s. 89.

[4] HERETIK, Anton: Humor je vážna vec. Bratislava: Trio Publishing, 2013.

[5] KOSTOVČÍK, Lukáš: Priatelia kontra Friends: Kritický pohľad na humor situačnej komédie v dabingu. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, 2013.

[6] NEALE, Steve – KRUTNIK, Frank: Popular Film and Television Comedy. London: Routledge, 1994.

[7] PALMER, Jerry: Humor in Great Britain. In: ZIV, Avner (ed.): National Styles of Humor. New York: Greenwood Press, 1988, s. 85–111.

[8] POLÁK, Milan: Divadlo a jeho cesta dejinami. Bratislava: Perfekt, 2009.

[9] TIMKO, Štefan: Situačná komédia a jej regionálne modely. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa, 2012.

[10] TIMKO, Štefan: Zábavné populárne žánre na Slovensku. Nitra: Fakulta stredoeurópskych štúdií UKF, 2015.

[11] TIMKO, Štefan: The reasons of the Absence of Political Satire in the Traditional Slovak Audiovisual Media. In: SGEM 2016: Proceedings from 3rd International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Science and Arts, Albena, 22−31 August 2016. Sofia: STEF92 Technology, 2016, s. 117–124.

[12] VARGOVÁ, Zuzana: Humor a satira v prozaickej tvorbe Jozefa Miloslava Hurbana. In: La culture comme phenomene de l'identite nationale/Kultúra ako fenomén národnej identity. Paris: INALCO, 2010, s. 142–154.

[13] VOIGT, Vilmos: A folklorisztika alapfogalmai. Budapest: Argumentum Kiadó, 2014.

[14] WALDNEROVÁ, Jana (ed.): Poetika humoru. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa, 2011.

[15] ŽILKA, Tibor: Text a posttext. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa, 2011.

[16] ŽILKA, Tibor: Židovská smiechová kultúra. Stredoeurópske pohľady 2, 2020, č. 1, s. 7–14.