Príležitostná literárna biografia P. O. Hviezdoslava z pohľadu Františka Táborského a doterajšieho literárnovedného výskumu na Slovensku

Title: Príležitostná literárna biografia P. O. Hviezdoslava z pohľadu Františka Táborského a doterajšieho literárnovedného výskumu na Slovensku
Variant title:
  • Occasional literary biography of P. O. Hviezdoslav from the view of František Táborský and previous literary research in Slovakia
Author: Gbúr, Ján
Source document: Slavica litteraria. 2021, vol. 24, iss. 1, pp. 89-102
Extent
89-102
  • ISSN
    1212-1509 (print)
    2336-4491 (online)
Type: Article
Language
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Štúdia otvorila tému žánrov literárnej biografie. Osobitný prístup k tejto problematike prezentoval Peter Liba, ktorý načrtol ako prvý v slovenskom literárnovednom prostredí systém žánrov literárnej biografie. Na základe tohto systému autor štúdie analyzoval autorský portrét P. O. Hviezdoslava od českého básnika a literárneho historika Františka Táborského. Z hľadiska typu biografie ho vyhodnotil ako príležitostnú literárnu biografiu. Jej analýzou a komparáciou s výsledkami doterajšieho hviezdoslavovského výskumu dospel k záveru, že Táborský predstavil Hviezdoslava ako reprezentanta národa, ktorý svojou literárnou tvorbou, plnou obrazov osobného i národného utrpenia, plnil v národe nielen estetické, ale aj nadosobné kultúrno-spoločenské a politické funkcie.
The study has opened up the topic of genres of literary biography. A special approach to this issue was presented by Peter Liba, who was the first to outline a system of genres of literary biography in the Slovak literary milieu. Based on this system, the author of the study analysed the author's portrait of P. O. Hviezdoslav by the Czech poet and literary historian, František Táborský. In terms of the type of biography, he evaluated it as an occasional literary biography. By analysing it and comparing it with the results of Hviezdoslavian research to date, he came to the conclusion that Táborský introduced Hviezdoslav as a representative of a nation who, with his literary work full of images of personal and national suffering, performed not merely aesthetic but also supra-cultural, social, and political functions.
Note
Štúdia je výstupom v rámci vedeckého projektu APVV-19-0244 Metodologické postupy v literárnovednom výskume s presahom do mediálneho prostredia.
References
[1] TÁBORSKÝ, František: Pavol Országh Hviezdoslav. České hlavy. 4, Praha: Vydavateľstvo F. Topič, 1919. 16 s.

[2] TÁBORSKÝ, František: Pavol Országh Hviezdoslav. Dostupné na internete: eKnizky.sk. [cit. 18. 1. 20201].

[3] ÚDAUK Praha, fond VSA, škat. č. B 319. Materiály k spolku Detvan. Zápisnica II. valnej hromady 20. 10. 1882; ÚDAUK Praha, fond VSA, škat. č. B 319. Materiály k spolku Detvan. Zápisnica III. valnej hromady 20. 10. 1882.

[4] ÚDAUK Praha, fond VSA, škat. č. B 319. Materiály k spolku Detvan. Zápisnica III. riadnej týždňovej schôdzky 10. 11. 1882.H

[5] ÚDAUK Praha, fond VSA, škat. č. A 334. Materiály k spolku Detvan. Jednateľská správa z 16. 3. 1883.

[6] Pavol Országh-Hviezdoslav: Letorosty III (Advent) – elektronická knižnica (sme.sk). [cit. 21. 1.20201].

[7] Básně Františka Táborského. 1876–1883. Salonní bibliotéka. Praha: Vydavatelství J. Otto, 1884.

[8] BUJNÁK, Pavol: Pavol Országh-Hviezdoslav. K 70-tym jeho narodeninám Liptovský Mikuláš: Tranoscius, 1919.

[9] ČEPAN, Oskár: Premeny "ducha a predmetnosti" v slovenskom romantizme. Litteraria, XVI. 1973, s. 101–162.

[10] ČEPAN, Oskár: Stimuly realizmu. Bratislava: Tatran, 1984.

[11] EDMEG, Lukáš: Spolupráca Detvana s moravskými spolkami do vypuknutia prvej svetovej vojny. Dostupné na internete: 03_2_2017.pdf (unipo.sk), s. 43. [cit. 18. 1. 20201].

[12] FRANTIŠEK TÁBORSKÝ. Heslo. In: Lexikon české literatury. 4/1, S–T. Praha: Academia, 2008, s. 836–841.

[13] FRÝDECKÝ, František: Slovensko literární od doby Bernolákovy. Zlatý fond denníka SME 2020. Dostupné na internete (world wide web): http://zlatyfond.sme.sk/dielo/5172/Frydecky_Slovensko-literarni-od-doby-Bernolakovy. [cit. 22. 1. 2021].

[14] GBÚR, Ján: Hviezdoslav a česká poézia. Prešov: Náuka, 1998.

[15] GBÚR, Ján: Pavol Országh Hviezdoslav. Básnické dielo. Bratislava: Ústav slovenskej literatúry SAV – Kalligram, 2006.

[16] GBÚR, Ján: Hviezdoslav. Dramatická tvorba. Košice: Equilibria, 2009.

[17] GBÚR, Ján: Hviezdoslav a Vrchlický alebo O jednom medziliterárnom parnasistickom podnete. In: Český a slovenský literární parnasismus : synopticko-pulzační model kulturního jevu. Brno: HOST, 2015, s. 272–292.

[18] HERBEN, Jan: Pro slovenskou propagandu. In: František Táborský, hrst statí a přátelských vzpomínek k jeho sedmdesátce. Praha: B. Vavroušek, 1928, s. 70–72. Dostupné na: Digitální knihovna Krajské knihovny F. Bartoše ve Zlíně. František Táborský: hrst statí a přátelských vzpomínek k jeho sedmdesátce (kfbz.cz); Korešpondencia P. O. Hviezdoslava so Svetozárom Hurbanom Vajanským a Jozefom Škultétym. Na vyd. pripravil Stanislav Šmatlák. Bratislava: VEDA, 1962.

[19] KOSTOLNÝ, Andrej: O Hviezdoslavovej tvorbe. Bratislava: Universum, 1939.

[20] KRYSTÝNEK, Jiří: Odkaz Františka Táborského Filosofické fakultě Masarykovy university v Brně. In: Valašsko II, 1928, s. 357–259.

[21] KRAUS, Cyril: Slovenský literárny romantizmus, vývin a tvar. Bratislava: Tatran, 1999.

[22] KRAUS, Cyril: Slovenská romantická poézia. Bratislava: Tatran, 2001.

[23] KRČMÉRY, Štefan: Pavol Országh-Hviezdoslav. Martin: Matica slovenská, 1921.

[24] LIBA, Peter: "Vysoké" a "nízke" v literatúre. In: Kontexty populárnej literatúry. Bratislava: Tatran, 1981, s. 65–67.

[25] LIBA, Peter: Biografické žánre. In: Biografistika v systéme literárneho vzdelania. Zborník z II. konferencie o živote a diele P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne 1985. Dolný Kubín – Nitra: Literárne múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne, Kabinet literárnej komunikácie a experimentálnej metodiky Pedagogickej fakulty v Nitre, 1976, s. 21–39.

[26] MIKO, František: Inovácia a syntéza u P. O. Hviezdoslava. In: Hodnoty a literárny proces. Bratislava: Tatran, 1981, s. 244–245.

[27] MIKULOVÁ, Marcela – TARANENKOVÁ, Ivana a kol.: Konfigurácie slovenského realizmu. Synopticko-pulzačný model kultúrneho javu. Brno: Host, 2016.

[28] NOVÁK, Arne: Ruchovci a lumírovci v bojích proti křivdě a za právo. Praha: František Borový, 1938.

[29] PEŠTA, Pavel: Ze vztahu Františka Táborského k literárnímu Slovensku. Slovenská literatúra 6, 1959, č. 1, s. 48–56.

[30] PIŠÚT, Milan: Albert Pražák a jeho stretnutia s Hviezdoslavom. In: Roky a diela. Bratislava: Slovenský spisovateľ, 1961.

[31] PRAŽÁK, Albert: Básnické dílo Pavla Országha-Hviezdoslava (Několik poznámek k jeho vývoji). Slovanský přehled 11, 1909, s. 194–208.

[32] PRAŽÁK, Albert: S Hviezdoslavom. Bratislava: Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry, 1955.

[33] ROTNÁGL, Josef: K sedmdesatinám Františka Táborského. In: František Táborský, hrst statí a přátelských vzpomínek k jeho sedmdesátce. Praha: B. Vavroušek, 1928, s. 73–75.

[34] SEDLÁK, Imrich a kol.: Dejiny slovenskej literatúry II. Martin: Matica slovenská, 2009.

[35] Stanovy Moravskej besedy v Praze. Tiskem B. Grunda a V. Svatoně na Král. Vinohradech. Praha: Nákl. Mor. Besedy, 1890.

[36] TÁBORSKÝ, František: K jubileu našeho gymnasia. Památník šedesátého výročí českého gymnasia v Olomouci 1867–1827. Olomouc, 1927, s. 102–111.

[37] TÁBORSKÝ, František: Momentky ze starého Slovenska. In: Slovenské miscellanea. Bratislava: Universum, 1931, s. 85–90.

[38] TÁBORSKÝ, František: Z literatury slovenské. Národní listy, 16. 5. 1891, s. III, příloha.

[39] TARANENKOVÁ, Ivana: Východiská slovenského literárneho realizmu. In: Reálna podoba realizmu. Bratislava: Ústav slovenskej literatúry SAV, 2011, s. 100–101.

[40] TICHÝ, František: O Hviezdoslavovi – největším básniku slovenském. Praha: Česká grafická Unie, 1920.

[41] TOMČÍK, Miloš: Vývin Pražákovho záujmu o Pavla Országha-Hviezdoslava. In: Literárne dvojobrazy. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo. 1976, s. 86–127.

[42] VAJANSKÝ, Svetozár Hurban: Básně Františka Táborského. Slovenské pohľady 4, 1884, s. 576–582.

[43] VLČEK, Jaroslav: Dejiny literatúry slovenskej. Bratislava: Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry, 1953.

[44] VOJTECH, Miroslav: Albert Pražák a Pavol Országh Hviezdoslav. Nad knihou Alberta Pražáka S Hviezdoslavom. In: Česká a slovenská slavistika na počiatku 21. století. BrnenskeTextykSlovakistice_008-2005-1_27.pdf (muni.cz) . [cit. 10. 2. 20201].

[45] ZAJAC, Peter: Koncepcia slovenského romantizmu. World Literature Studies 8, 2016, č. 4, s. 95–106.

[46] ZAJAC, Peter: Ežo Vlkolinský a jeho prepis do prózy. In: P. O. Hviezdoslav. Text a kontext. Zborník. Dolný Kubín – Nitra: Literárne múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne – Kabinet literárnej komunikácie a experimentálnej metodiky Pedagogickej fakulty v Nitre, 1975, s. 71–90.

[47] ZELENKOVÁ, Anna – GBÚR, Ján: Unknown Hungarian First Fruits of the Slovak Poet Pavol Országh Hviezdoslav (A Contribution to the Slovak-Hungarian Bi-literary Stance). Neohelicon 44, 2017, s. 469–485.

[48] ZELENKOVÁ, Anna: Voz'raščenie k semejnomu nasledstvu Alberta Pražáka i Pavlu Orszagu Gvezdoslavu. In: Literature and Social Change: A Voyage Trough the History of Slavic Studies. Ed. Ľubor Matejko. Bratislava: Filozofická fakulta UK, 2017, s. 205–212.