Nová zjištění průzkumu zakázané krajiny Doupovských hor – zaniklé středověké vesnice

Title: Nová zjištění průzkumu zakázané krajiny Doupovských hor – zaniklé středověké vesnice
Variant title:
  • New findings of research into the forbidden territory of the Doupov Mountains – deserted medieval villages
  • Neue Feststellungen von der Untersuchung der verbotenen Landschaft im Duppauer Gebirge – mittelalterliche Dorfwüstungen
Source document: Archaeologia historica. 2021, vol. 46, iss. 1, pp. 27-55
Extent
27-55
  • ISSN
    0231-5823 (print)
    2336-4386 (online)
Type: Article
Language
Summary language
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Příspěvek představuje devět nově lokalizovaných archeologických lokalit v Doupovských horách, v prostoru aktivního vojenského újezdu Hradiště, okres Karlovy Vary. Byly identifikovány pomocí archeologické interpretace antropomorfních prvků digitálního modelu reliéfu území újezdu. Ve všech případech se jedná o relikty sídelních areálů z počátků středověkého osidlování vyšších partií Doupovských hor. V bezprostřední blízkosti tří vesnic se rozprostíraly i relikty opevněných sídel – tvrzišť. Díky spolupráci Památkového ústavu, ú. o. p. v Lokti, se správou újezdu se na pěti z nich podařilo provést povrchový průzkum, během nějž bylo ověřeno zmíněné pozorování a získána pestrá škála vrcholně až pozdně středověké keramiky. Technologická variabilita keramiky odráží vztah k blízkým regionům Podbořanska a historického Loketska, čímž odpovídá tranzitnímu charakteru sledovaného území.
This contribution presents nine recently located archaeological sites in the Doupov Mountains (Doupovské hory), in the territory of the active military area of Hradiště, Karlovy Vary district. They were identified by means of the archaeological interpretation of anthropomorphic elements of a digital model of the territory's relief. All of them are the remains of settlement complexes from the period of the early medieval settlement of the elevated sections of the Doupov Mountains. In close proximity of three villages there were also the remains of fortified seats – manors. Thanks to the collaboration between the Heritage Institute in Loket and the military area administration it was possible to conduct surface collecting on five of these sites, which confirmed the mentioned observation and yielded a broad spectrum of pottery from the high and late Middle Ages. The technological variability of the pottery reflects links with the nearby historical regions Podbořansko and Loketsko, and corresponds to the transit character of the territory.
Note
Příspěvek vznikl v rámci dílčího cíle: "Terénní identifikace a dokumentace vybraných archeologických lokalit a opomíjených archeologických památek v krajině za pomoci standardních a nových dokumentačních metod" výzkumné oblasti I. Archeologie financované z institucionální podpory Ministerstva kultury na dlouhodobý koncepční rozvoj (IP DKRVO) a výzkumného projektu Proměna středověkého venkovského kostela jako symbolu duchovní tradice a identity DG18P02OVV042, financovaného z Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity na léta 2016 až 2022 (NAKI II).
Der vorliegende Beitrag entstand im Rahmen des Teilziels: "Geländeidentifikation und –dokumentation von ausgewählten archäologischen Fundorten und übersehenen archäologischen Denkmälern in der Landschaft mithilfe von standardmäßigen und neuen Dokumentationsmehthoden" Forschungsgebiet I. Archäologie, finanziert durch die institutionelle Föderung des Kulturministeriums für langfristige konzeptuelle Entwicklung (IP DKRV) und das Forschungsprojekt Wandel der mittelalterlichen Dorfkirche als Symbol für geistliche Tradition und Identität DG18P02OVV042, das vom Programm zur Förderung angewandter Forschung und experimenteller Entwicklung nationaler und kultureller Identität finanziert wird.