Letecká prospekce střední Moravy

Title: Letecká prospekce střední Moravy
Variant title:
  • Aerial survey of Central Moravia
Author: Kalábek, Marek
Source document: Studia archaeologica Brunensia. 2021, vol. 26, iss. 2, pp. 77-98
Extent
77-98
  • ISSN
    1805-918X (print)
    2336-4505 (online)
Type: Article
Language
Summary language
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Příspěvek se věnuje problematice letecké prospekce na území střední Moravy v okresech Olomouc, Prostějov, Přerov, Šumperk a Kroměříž, kde autor působí jako aktivní archeolog. První pokusy s leteckými snímky zde začínají díky J. Böhmovi již v roce 1936 (Staré Hradisko u Prostějova), ale v této době zůstalo pouze u dokumentace známých památek. Skutečná prospekce začala až v roce 1991 díky M. Bálkovi, později pak i J. Peškovi a J. Kovárníkovi. Od roku 2003 se prospekci věnuje autor příspěvku v rámci činnosti Archeologického centra v Olomouci. Počáteční lety, dokumentující probíhající archeologické výzkumy a zachycující nové lokality pouze v trase letu, byly vystřídány díky projektům NAKI I, NAKI II a územním archeologickým studiím systematickými průzkumy zkoumané oblasti (od roku 2011). Letecký průzkum napomohl identifikovat desítky nových archeologických lokalit od sídlišť, pohřebišť, přes různé typy fortifikací až po staré cesty.
The paper is dealing with the problem of aerial survey of the territory of Central Moravia in the districts of Olomouc, Prostějov, Přerov, Šumperk and Kroměříž, where the author has been working as archaeologist. The first attempts with aerial images began here due to J. Böhm in 1936 already (Staré Hradisko u Prostějova), but they were only focused on documentation of the already known archaeological relics. True prospection started here in 1991 thanks to M. Bálek, and was also performed later by J. Peška and J. Kovárník. The author of this paper has been engaged in aerial survey of the region since 2003 within the scope of activities of the Archaeological Centre in Olomouc. The initial flights, which documented the ongoing archaeological excavations and detected new sites only in the flight path, were replaced by systematic survey of the studied area (since 2011) funded by the projects NAKI I, NAKI II and by archaeological landscape studies. Aerial survey helped to identify dozens of new archaeological sites including settlements, cemeteries, various types of fortifications and old roads.
Note
Publikace vznikla v rámci projektu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI II, Ministerstvo kultury ČR), č. DG18P02OVV058 s názvem "Archeologie z nebe. Analýza a prezentace fondů dálkového průzkumu na Moravě a ve Slezsku".
References
[1] Bálek, M. 1993a: Výsledky leteckého snímkování na Moravě v letech 1989, Přehled výzkumů 1989, 132–135.

[2] Bálek, M. 1993b: Výsledky leteckého snímkování na Moravě v letech 1990 až 1991, Přehled výzkumů 1991, 95–98.

[3] Bálek, M. 2000: Letecká archeologie. In: Čižmář, M. – Geislerová, K. – Unger. J. (eds.), Výzkumy – Ausgrabungen 1993–1998. Brno, 81–87.

[4] Bálek, M. 2001: Výsledky leteckého snímkování na Moravě v letech 2000, Přehled výzkumů 42 (2000), 271–279.

[5] Bálek, M. 2003a: Letecká archeologie. In: Hašek, V. – Nekuda, R. – Unger, J. (eds.), Ve službách archeologie IV. Brno, 17–24.

[6] Bálek, M. 2003b: Výsledky leteckého snímkování na Moravě v letech 2002, Přehled výzkumů 44, 133–135.

[7] Bálek, M. – Šmíd, M. 1993: Kruhový areál u Dětkovic (okr. Prostějov) a výsledky leteckého snímkování na Prostějovsku, Přehled výzkumů 1991, 99.

[8] Čižmář, I. – Marečková, J. – Čižmář, M. 2007: Výsledky leteckého snímkování ÚAPP Brno na Moravě za rok 2006, Přehled výzkumů 48, 544–548.

[9] Čižmář, I. – Čižmář, M. 2008: Výsledky leteckého snímkování ÚAPP Brno na Moravě za rok 2007, Přehled výzkumů 49, 469–474.

[10] Čižmář, I. 2009: Výsledky leteckého snímkování ÚAPP Brno na Moravě za rok 2008, Přehled výzkumů 50, 462–465.

[11] Čižmář, M. 2002: Keltské oppidum Staré Hradisko. Archeologické památky střední Moravy 4. Olomouc.

[12] Čižmář, M. 2004: Encyklopedie hradišť na Moravě a ve Slezsku. Praha.

[13] Čižmář, M. 2006: Evidence a dokumentace archeologických památek. In: Čižmář, M. – Geislerová, K. (eds.), Výzkumy – Ausgrabungen 1999–2004. Brno, 81–100.

[14] Čižmář, M. 2008: Pravěká hradiska Moravské brány. Kalendář 2009. Ústav archeologické památkové péče Brno.

[15] Čižmář, M. 2009: Pravěká hradiska Boskovické brázdy. Kalendář 2010. Ústav archeologické památkové péče Brno.

[16] Čižmář, M. 2010: Středověké hrádky na Moravě. Kalendář 2011. Ústav archeologické památkové péče Brno.

[17] Čižmář, M. 2011: Pravěká hradiska na Moravě. Kalendář 2012. Ústav archeologické památkové péče Brno.

[18] Čižmář, M. 2013: Dokumentace archeologických památek. In: Geislerová, K. – Parma, D. (eds.), Výzkumy–Ausgrabungen 2005–2010. Brno, 81–100.

[19] Čižmář, M. – Čižmář, I. – Kos, P. – Marečková, J. 2006: Výsledky leteckého snímkování ÚAPP Brno na Moravě za rok 2005, Přehled výzkumů 47, 295–304.

[20] Daňhel, M. 2014: Eneolitické hradisko na katastru Stavenic a Úsova. Předběžná zpráva o záchranném archeologickém výzkumu v letech 2012 a 2013. In: Bém, M. – Peška, J. (eds.), Ročenka 2013, Archeologické centrum Olomouc, Olomouc, 87–109.

[21] Daňhel, M. 2015a: Hnojice (okr. Olomouc), Přehled výzkumů 56–1, 179–180.

[22] Daňhel, M. 2015b: Hnojice (okr. Olomouc). Nálezová zpráva. Archiv NZ ACO č. 350.

[23] Drechsler, A. – Hýbl, F. – Mmikulík, J. – Peška, Vl. – Schenk, Z. – Svoboda, J. 2010: Archeologie Přerovska. Přerov.

[24] Gardavský, Z. 1969: Historické jádro města Olomouce a jeho problematika I. Příprava urbanisticko – architektonického řešení. Městský národní výbor v Olomouci.

[25] Gojda, M. 2000: Archeologie krajiny: vývoj archetypů kulturní krajiny. Praha.

[26] Hašek, V. – Kovárník, J. 2001: Letecká a archeogeofyzikální prospekce na trase dálnice D1 Vyškov – Hulín – Říkovice. In: Hašek, V. – Nekuda, R. – Unger, J. (eds.), Ve službách archeologie II, Brno, 71–85.

[27] Hašek, V. – Kovárník, J. – Onderka, K. 2004: Nedestruktivní metody prospekce na trase dálnice D1 stavby 0136 Říkovice – Přerov. In: Hašek, V. – Nekuda, R. – Ruttkay, M. (eds.), Ve službách archeologie V, Brno, 93–103.

[28] Hašek, V. – Kovárník, J. – Peška, J. 2006: Příkopová ohrazení starší doby bronzové na Moravě. In: Hašek, V. – Nekuda, R. – Ruttkay, M. (eds.), Ve službách archeologie VII, Brno, 64–76.

[29] Hašek, V. – Peška, J. – Vitula, P. 2000: Geofyzikální prospekce a archeologický výzkum na trase rychlostní komunikace R 35 Křelov – Lipník nad Bečvou, Přehled výzkumů 41 (1999), 208–232.

[30] Hlas, J. – Kiecoň, M. – Zezula, M. a kol. 2014: 6114/MORAVIA – VTL plynovod, Úsek TU Tvrdonice – TU Libhošť. Zpráva o terénní prospekci a identifikaci archeologických lokalit. Svazek III. Přílohy. Nálezová zpráva. NPÚ Ostrava.

[31] Kalábek, M. 2005: Olomouc (k. ú.Řepčín, okr. Olomouc), Přehled výzkumů 46, 303–304.

[32] Kalábek, M. 2016: Z ptačí perspektivy. In: Peška, J. – Vránová, V. (eds.), Věda rýče promluvila, Olomouc, 18–20.

[33] Kovárník, J. 1999a: Letecká archeologie na Moravě v r. 1997, Přehled výzkumů 40 (1997–1998), 394–405.

[34] Kovárník, J. 1999b: 15 let letecké archeologie na Moravě (a v bývalém Československu) 1983–1998, Přehled výzkumů 40 (1997–1998), 406–419.

[35] Kovárník, J. 2005a: Výsledky letecké archeologie na Moravě v r. 1995, Přehled výzkumů 39 (1995–1996), 505–516.

[36] Kovárník, J. 2005b: Nový nález porostových příznaků příkopu u Lipníka n/B. Předběžná zpráva. In: Hašek, V. – Nekuda, R. – Ruttkay, M. (eds.), Ve službách archeologie VI, Brno, 43–48.

[37] Kovárník, J. 2006: Letecká archeologie na Moravě uskutečněná Jihomoravským muzeem ve Znojmě – etapa 2002–2005. In: Hašek, V. – Nekuda, R. – Ruttkay, M. (eds.), Ve službách archeologie VII, Brno, 29–35.

[38] Kuch–Breburda, M. – Kupka, V. 2003: Pevnost Olomouc. Pevnosti sv. 23. Dvůr Králové nad Labem.

[39] Kuna, M. a kol. 2004: Nedestruktivní archeologie. Teorie, metody a cíle. Praha.

[40] Lenďáková, Z. 2019: Zpráva o elektromagnetickém měření na lokalitě Štarnov (okr. Olomouc). Nálezová zpráva. PřF UP Olomouc.

[41] Martínek, J. – Létal, A. – Peška, J. – Kalábek, M. – Vrána, J. – Šlézar, P. 2013: Identifikace starých cest a dalších objektů za pomocí LLS. In: Gojda, M. – John, J. a kol., Archeologie a letecké laserové skenování krajiny, Plzeň, 228–240.

[42] Martínek, J. a kol. 2014: Poznáváme historické cesty. Brno.

[43] Martínek, J. (ed.) 2018: Výzkum historických cest v interdisciplinárním kontextu 2018, Vlastivědný věstník moravský, Supplementum 3. Brno.

[44] Martínek, J. (ed.) 2019: Výzkum historických cest v interdisciplinárním kontextu 2019. Brno.

[45] Peška, J. – Fojtík, P. – Northe, A. – Kluge, M. 2016: Prvotní výsledky archeologického výzkumu lokality s kruhovým příkopovým areálem ze starší doby bronzové ve Vřesovicích na Prostějovsku. In: Bém. M. – Peška, J. (eds.): Ročenka 2015. Archeologické centrum Olomouc. Olomouc, 50–57.

[46] Peška, J. – Vránová, V. (eds.) 2016: Věda rýče promluvila. Archeologické centrum Olomouc 1995–2015. Olomouc.