Analýza zbytků barev z fragmentu kresby na březové kůře z Litovle

Title: Analýza zbytků barev z fragmentu kresby na březové kůře z Litovle
Variant title:
  • Analysis of pigment residue on fragment of paint on medieval brich bark from Litovel
Source document: Studia archaeologica Brunensia. 2022, vol. 27, iss. 1, pp. 143-152
Extent
143-152
  • ISSN
    1805-918X (print)
    2336-4505 (online)
Type: Article
Language
Summary language
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
V rámci archeologického výzkumu v kostele sv. Marka v Litovli byla v uloženinách z 16.–18. století nalezena březová kůra s inkoustovou kresbou květinového motivu. Cílem výzkumu bylo zjistit, jaké barvy či pigmenty byly použity na vytvoření rostlinného motivu na kůře. Pomocí rentgenofluorescenční spektrometrie byly zachyceny tři významné prvky – železo, olovo a měď. Na základě výsledků z Ramanovy mikroskopie se nám podařilo identifikovat zelený pigment jako malachit a červený jako hematit, tedy součást červené hlinky. Vyšší obsah železa v tmavých linkách pravděpodobně pochází ze železitoduběnkového inkoustu.
During archaeological research in Litovel, a birch bark from the 16th–18th century with floral motive. The aim of the work was to find out what colors or pigments were used to create a plant motif on the bark. Three important elements – iron, lead and copper – were captured by X-ray fluorescence spectrometry. Based on the results from Raman microscopy, we were able to identify the green pigment as malachite and the red pigment as hematite, ie part of the red clay. The higher iron content in the dark lines probably comes from iron-tube ink.
Note
Tato práce vznikla za podpory projektu OA ITI – ARTECA: Pokročilé fyzikálně-chemické metody ve výzkumu a ochraně kulturního a uměleckého dědictví Reg. č.: CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_048/0007378 financovaného z EFRR/ESF.
References
[1] Faltýnek, K. – Šlézar, P. 2006: Archeologické výzkumy sakrálních staveb v Litovli, Archaeologia historica 31, 303–322.

[2] Faltýnek, K. – Šlézar, P. 2007: Litovel, náměstí Svobody. Kostel sv. Marka. Nálezová zpráva, sv. 1. Olomouc.

[3] Hájek z Libočan, V. 1541: Kronika česká. Praha.

[4] Janin, V. L. 2007: Středověký Novgorod v nápisech na březové kůře. Praha.

[5] Lurker, M. 2005: Slovník symbolů. Praha.

[6] R Core Team 2022: R: A language and environment for statistical computing. R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria.

[7] Šlézar, P. 2008: Kostely a sakrální stavby v Litovli. Archeologické památky střední Moravy, sv. 17. Olomouc.

[8] Šlézar, P. 2018: Archeologie středověkého města. In: K. Konečný (ed.): Litovel. Velké dějiny města, svazek 1. Od nejstarších dob do roku 1918. Olomouc, 68–103.