Vzpomínka na Pavlu Valčákovou

Title: Vzpomínka na Pavlu Valčákovou
Source document: Linguistica Brunensia. 2022, vol. 70, iss. 2, pp. 79-82
Extent
79-82
  • ISSN
    1803-7410 (print)
    2336-4440 (online)
Type: Anniversary article; Obituary
Language
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Note
Text vznikl s podporou dlouhodobého koncepčního rozvoje Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., RVO: 68378092.
References
[1] Bartůšková, Sylva – Severinová, Jana – Valčáková, Pavla. 1999b. Jakub Obrovský. Brno: Šimon Ryšavý 1999.

[2] Havlová, Eva – Erhart, Adolf – Janyšková, Ilona (eds.). 1999–. Etymologický slovník jazyka staroslověnského. Seš. 1–14 Praha: Academia 1989–2008; seš. 15– Brno: Tribun EU.

[3] Kopečný, František. 1973. Etymologický slovník slovanských jazyků. Slova gramatická a zájmena. Sv. 1. Předložky. Koncové partikule. Praha: Academia. 2. nezměněné vydání. Brno: Nakladatelství Šimon Ryšavý 2010.

[4] Kopečný, František – Šaur, Vladimír – Polák, Václav. 1980. Etymologický slovník slovanských jazyků. Slova gramatická a zájmena. Sv. 2. Spojky, částice, zájmena a zájmenná adverbia. Praha: Academia 1980. 2. nezměněné vydání. Brno: Nakladatelství Šimon Ryšavý 2010.

[5] Valčáková, Pavla. 1994. Czech and Slovak names of jellies and their equivalents in Slavic languages. Lingua Posnaniensis 34, 135–139.

[6] Valčáková, Pavla. 1995. Die slawischen Namen der Fleischfüllen und der mit ihnen gefüllten Erzeugnisse. Slavia 64, 409–419.

[7] Valčáková, Pavla. 1998. Názvy koření ve slovanských jazycích. Slavia 67, 73–80.

[8] Valčáková, Pavla. 1999a. Názvy masa a některých masitých výrobků v jihoslovanských jazycích. In: Kvapil, Miroslav – Přikrylová, Milena (eds.): Les études balkaniques tchèques X. Praha: Euroslavica, 35–42.

[9] Valčáková, Pavla. 2000. Sémantická motivace některých názvů pečiva ve slovanských jazycích. In: Janyšková, Ilona – Karlíková, Helena (eds.): Studia etymologica Brunensia 1. Praha: Euroslavica, 261–265.

[10] Valčáková, Pavla. 2001. K významu stsl. plъnije 'proud, tok ap.' Slavia 70, 505–506.

[11] Valčáková, Pavla. 2004. Ukrajinskije etimologičeskije slovari. In: Myronova, Halyna – Kšicová, Danuše – Žaža, Stanislav (eds.): Ukrainica Brunensia 1. Brno: Ústav slavistiky FF MU, 139–142.

[12] Valčáková, Pavla. 2005. Církevněslovanské sanь 'drak'. Slavia 74, 275–278.

[13] Valčáková, Pavla. 2006. Některé názvy koření ve slovanských jazycích: rozmarýn, šalvěj. In: Janyšková, Ilona – Karlíková, Helena (eds.), Studia etymologica Brunensia 3. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 399–406.

[14] Valčáková, Pavla. 2007. Church Slavonic pokrǫta. In: Loma, Aleksandar (ed.): Slovenska etimologija danas. Beograd: Institut za srpski jezik SANU 2007, 51–55.

[15] Valčáková, Pavla. 2008a. Názvy některých délkových a plošných měr ve slovanských jazycích. Slavia 77, 211–219.

[16] Valčáková, Pavla. 2008b. Některé názvy měr v jihoslovanských jazycích. In: Dorovský, Ivan – Mitrevski, Ljupčo (eds.): Studia Macedonica. Boskovice: Albert, 124–131.

[17] Valčáková, Pavla. 2008c. K etymologii stsl. korьcь 'dutá míra'. In: Janyšková, Ilona – Karlíková, Helena (eds.): Varia Slavica. Sborník příspěvků k 80. narozeninám Radoslava Večerky (=Studia etymologica Brunensia 4). Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 217–220.

[18] Valčáková, Pavla. 2009. Kontinuanty stsl. kvasъ a kysělъ v ruském lexiku. In: Gazda, Jiří (ed.): Příspěvky k aktuálním otázkám jazykovědné rusistiky. Brno: Tribun EU, 135–139.

[19] Valčáková, Pavla. 2010a. Plantago/jitrocel ve slovanských jazycích. Slavia 79, 134–141.

[20] Valčáková, Pavla – Severinová, Jana. 2010b. Jakub Obrovský. 2. upravené a doplněné vydání. Brno: Šimon Ryšavý.

[21] Valčáková Pavla. 2012. Etymologie některých českých lidových názvů jídel. In: Čmejrková, Světla – Hoffmannová, Jana – Klímová, Jana (eds.): Čeština v pohledu synchronním a diachronním. Stoleté kořeny Ústavu pro jazyk český. Praha: Karolinum, 117–121.

[22] Valčáková Pavla. 2014. Sl. prosinьcь, prozimьcь. In: Jakubowicz, Mariola – Raszewska-Żurek, Beata (eds.): Studia Borysiana. Etymologica. Diachronica. Slavica. Warszawa: Instytut Slawistyki PAN, 125–129.

[23] Valčáková Pavla. 2015. On some Old Church Slavonic names of volume measurements. In: Janyšková, Ilona – Karlíková, Helena (eds.): Etymological research into Old Church Slavonic (=Studia etymologica Brunensia 18). Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 407–413.

[24] Valčáková Pavla. 2019. Sémantická motivace názvů druhého měsíce v roce v indoevropských jazycích. In: Jakubowicz, Mariola – Pogwizd, Szymon – Raszewska-Żurek, Beata (eds.): Etymologica Slavica. Warszawa: Instytut Slawistyki PAN, 335–339.