Daniel v jame levovej : (k jednej epizóde z dejín slovenského nadrealizmu)

Title: Daniel v jame levovej : (k jednej epizóde z dejín slovenského nadrealizmu)
Variant title:
  • Daniel in the Lions' Den : (on one episode from the history of Slovak surrealism)
Author: Teplan, Dušan
Source document: Slavica litteraria. 2022, vol. 25, iss. 2, pp. 21-33
Extent
21-33
  • ISSN
    1212-1509 (print)
    2336-4491 (online)
Type: Article
Language
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Slovenský nadrealizmus dnes zaraďujeme medzi osobitné prejavy európskeho surrealizmu v prvej polovici 20. storočia. K menej známym a doposiaľ aj málo prebádaným kapitolám jeho historického vývoja patrí pokus Mórica Mittelmanna Dedinského (1914–1989) a Michala Považana (1913–1952) uverejniť manifest s názvom Daniel v jame levovej. Tento manifest mal podľa dostupných informácií vyjsť v roku 1938, no pre rozličné dôvody sa to neudialo. Jeho iniciátori si naplánovali, že spolu s ďalšími príspevkami uverejnia aj predslov od predstaviteľa českého surrealizmu Vítězslava Nezvala (1900–1958). S cieľom priblížiť okolnosti, za akých sa uvedená dvojica usilovala zrealizovať svoj zámer, autor príspevku analyzuje viaceré relevantné pramene vrátane osobnej korešpondencie slovenských nadrealistov.
Slovak surrealism is now generally classified as a special form of European surrealism in the first half of the 20th century. One of the less known and so far little explored chapters of its historical development is the attempt of Móric Mittelmann Dedinský (1914–1989) and Michal Považan (1913–1952) to publish a manifesto entitled Daniel in the Lions' Den. According to the available information, this manifesto was supposed to be published in 1938, but for various reasons it was not. Its initiators planned to publish a foreword by Vítězslav Nezval (1900–1958), a representative of Czech surrealism, along with other contributions. In order to present the circumstances under which the duo sought to realise their intention, the author of this paper analyses several relevant sources, including the personal correspondence of the Slovak surrealists.
References
[1] BAKOŠ, Mikuláš: Avantgarda 38. Bratislava: Slovenský spisovateľ, 1969.

[2] BAKOŠ, Nikolaj: Ešte o teóriách abbé Bremonda. Slovenské smery umelecké a kritické 3, 1935/1936, č. 10, s. 438–441.

[3] BAKOŠ, Nikolaj: Surrealizmus na Slovensku a čo s tým? Slovenské smery umelecké a kritické 3, 1935/1936, č. 6, s. 211–221.

[4] BRETON, André: Spojité nádoby. Praha: Spolek výtvarných umělců Mánes, 1934.

[5] DEDINSKÝ, Móric Mittelmann: Krivky. Bratislava: Aligátor, 1936.

[6] DEDINSKÝ, Móric Mittelmann: Na chrbte tigra. Bratislava: Marenčin PT, 2001.

[7] DEDINSKÝ, Móric Mittelmann: Poznámky k histórii, vzniku a vývinu slovenskej literárnej avantgardy. Slovenské pohľady 79, 1963, č. 3, s. 26–40.

[8] DRUG, Štefan: Kalendárium. In: DEDINSKÝ, Móric Mittelmann: Na chrbte tigra. Bratislava: Marenčin PT, 2001, s. 230–235.

[9] FABRY, Rudolf: Surrealizmus a kresťanstvo? Slovenské smery umelecké a kritické 2, 1934/1935, č. 7, s. 270–271.

[10] FABRY, Rudolf: Uťaté ruky. Bratislava: Aligátor, 1935.

[11] FABRY, Rudolf: Vodné hodiny hodiny piesočné. Trnava: Urbánek a spol., 1938.

[12] HLBINA, Pavol Gašparovič: Bretonov surrealizmus a kresťanstvo. Elán 5, 1934/1935, č. 5, s. 4.

[13] ih: Verše mladých Slováků. Lidové noviny 46, 1938, č. 96, s. 7.

[14] Manifest slovenského surrealizmu. Robotnícke noviny 35, 1938, č. 43, s. 3.

[15] Manifest surrealizmu na Slovensku. Svojeť 13, 1938, č. 2, s. 23.

[16] MARENČIN, Albert: Ťažký život a ľahká smrť slovenského nadrealizmu – alebo naopak. Slovenské pohľady 105, 1989, č. 5, s. 43–51.

[17] PFAFF, Ivan: Česká levice proti Moskvě 1936–1938. Praha: Naše vojsko, 1993.

[18] pgh. [= HLBINA, Pavol Gašparovič]: Surrealizmus v ČSR. Postup 1, 1934, č. 5–6, s. 23.

[19] POVAŽAN, Michal: André Breton: Spojité nádoby. Slovenské smery umelecké a kritické 2, 1934/1935, č. 5, s. 199–200.

[20] POVAŽAN, Michal: Surrealistické publikácie v ČSR. Svojeť 11, 1934/1935, č. 10, s. 214–217.

[21] Protifašistický zborník. Národná obroda 2, 1946, č. 74, s. 4.

[22] REISEL, Vladimír: Trpké plánky. Bratislava: Smena, 1988.

[23] REISEL, Vladimír: Vidím všetky dni a noci. Trnava: Urbánek a spol., 1939.

[24] REISEL, Vladimír: Vidím všetky dni. Bratislava: Marenčin PT, 2017.

[25] ŠIMONČIČ, Klement: Henri Bremond a surrealisti. Slovenské smery umelecké a kritické 3, 1935/1936, č. 5, s. 194–198.

[26] ŠMÁLOV, Jožo K.: Má surrealizmus na Slovensku predpoklady? Slovák 21, 1939, č. 99, s. 7.

[27] ŠMATLÁK, Stanislav: Vznik a vývin nadrealizmu (1935–1945). Slovenská literatúra 13, 1966, č. 1, s. 22–31; č. 2, s. 123–147.

[28] ŽÁRY, Štefan: Stovežatý básnik. Bratislava: Slovenský spisovateľ, 1981.

[29] Literárny archív Slovenskej národnej knižnice, Martin; osobný fond Bakoš Mikuláš; Mráz Andrej.