Синтаксические термины в русском и чешском языках : сопоставительный аспект (на материале выбранных терминов)

Image
Variant title
Syntactic terms in Russian and Czech languages : a comparative aspect (based on selected terms)
Syntaktické termíny v ruštině a češtině : komparativní pohled (na základě vybraných termínů)
Author: Berger, Olga
Edition
Izdanije pervoje
Place of publication
Brno
Publisher
Masaryk University Press
Year of publication
2021
Extent
141 stran
Series
  • Opera Facultatis philosophicae Universitatis Masarykianae = Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, ISSN 1211-3034; 507
ISBN
978-80-210-9807-7
978-80-210-9808-4 (online ; pdf)
Language
Russian
Link to MU library catalogue: 6488086
Description
  • Monografie se věnuje komparativní analýze vybraných ruských a českých syntaktických termínů z 3 terminologických okruhů: Slovní spojení / Syntagma; Syntaktické vztahy a prostředky jejich vyjadřování; Větné členy. Předmětem zkoumání jsou principy a úkoly komparativní terminologie a zejména vymezení nevyřešených problémů současné terminologie. Důraz je kladen především na rozdíly ve významu syntaktických termínů v pracích ruských a českých lingvistů. Podrobná analýza jednotlivých syntaktických jevů a kategorií poukazuje na jejich složitost a různorodost a přispívá k rozvoji synkretických teorií. Práce je určena českým rusistům, ruským bohemistům, překladatelům a všem, kdo se s podobnou problematikou setkávají.
  • The monography is devoted to a comparative analysis of Russian and Czech syntactic terms related to systems of terms Syntagma, Syntactic relation and Members of the sentence. The work examines the principles and problems of comparative terminology, describes some unsolved problems of modern terminology. The study describes the differences in the meaning and functioning of the selected syntactic terms in the syntactic works of Russian and Czech linguists. A detailed analysis of individual syntactic phenomena and categories indicates their complexity and diversity, helps the development of syntactic theory. The monography is intended for Czech Russianists, Russian Bohemians, translators and everyone who is faced with this problematics.
License: Not specified license
Rights holder
Masarykova univerzita
Olga Berger
Rights access
open access
hidden-section Введение
Page Chapter number Title
7-11 Введение | pdf icon Berger, Olga
Page Chapter number Title
12-40 1 | История изучения термина : основные теоретические понятия терминоведения | pdf icon Berger, Olga
Page Chapter number Title
41-53 2 | Словосочетание и синтагма в русских и чешских грамматиках | pdf icon Berger, Olga
Page Chapter number Title
54-77 3 | Типы синтаксических отношений и средства их выражения, синтаксические связи | pdf icon Berger, Olga
Page Chapter number Title
78-120 4 | Члены предложения | pdf icon Berger, Olga
Page Chapter number Title
121-123 Общие выводы | pdf icon Berger, Olga
Page Chapter number Title
124-128 Syntactic terms in Russian and Czech languages : a comparative aspect (based on selected terms) : summary | pdf icon Berger, Olga
Page Chapter number Title
129-133 Syntaktické termíny v ruštině a češtině : komparativní pohled (na základě vybraných termínů) : resumé | pdf icon Berger, Olga
Page Chapter number Title
134-141 Библиография | pdf icon Berger, Olga