Raněstředověké pohřebiště Olomouc – Nemilany : katalog

Image
Variant title
Early medieval cemetery Olomouc - Nemilany : catalogue
Contributor
Přichystalová, Renáta (Editor)
Kalábek, Marek (Editor)
Kličová, Jana (Translator)
Trávníčková, Šárka (Illustrator)
Ruet, Charline (Illustrator)
Čučka, Petr (Photographer)
Špaček, Josef (Photographer)
Edition
Vyd. 1.
Place of publication
Brno
Publisher
Masarykova univerzita
Year of publication
2014
Extent
289 s.
Series
  • Spisy Masarykovy univerzity v Brně, Filozofická fakulta = Opera Universitatis Masarykianae Brunensis, Facultas philosophica, 1211-3034; 424
ISBN
978-80-210-7521-4
Language
Czech
German
Link to MU library catalogue: 6346965
Description
  • Kniha obsahuje kompletní souhrn informací o raněstředověkém pohřebišti Olomouc – Nemilany. Jednotlivé kapitoly postupně obeznamují čtenáře s historií archeologického výzkumu a s nálezovými kontexty jednotlivých hrobů. Některým aspektům hrobové výbavy jsou vyhrazeny speciální kapitoly. Týká se to například problematiky otisků textilií v korozních produktech, nálezů štípané industrie v hrobech nebo koster koní, které byly na pohřebišti odkryty v samostatných hrobech. Značná část knihy je věnována základnímu rozboru pohřebiště – analýza pohřbené populace, způsobu ukládání mrtvých a pohřebního inventáře. Ucelené zpracování dostupných dat tak umožnilo zasadit pohřebiště do konkrétního prostorového a časového rámce Moravy na úsvitu dějin.
  • The book contains a complete information summary about the early medieval cemetery in Olomouc - Nemilany. Individual chapters inform the readers step by step about the history of the research and about the archaeological contexts of the graves. To some aspects of the grave goods are reserved special chapters. This applies to subjects such as imprints of textiles in corrosion products, findings of stone chipped artefacts in graves or as horse skeletons that were uncovered in the cemetery in the separate graves. Considerable part of the book is devoted to the basic burial ground analysis - analysis of the buried population, burial customs analysis and burial inventory analysis. Comprehensive processing of available data allows to put this cemetery in a particular spatial and chronological framework of Moravia at the dawn of history.
Note
  • Kniha je výstupem projektu podporovaného GAČR: Mezi Velkou a přemyslovskou Moravou. Archeologie kolapsu a oživení raně středověké společnosti (GAP405/12/0111).
Topic
License: Not specified license
Rights holder
Masarykova univerzita. Filozofická fakulta
Helena Březinová
Petr Dresler
Gabriela Dreslerová
Ladislava Horáčková
Marek Kalábek
Ludmila Kaňáková Hladíková
Antonín Přichystal
Renáta Přichystalová
Šárka Trávníčková
Lenka Vargová
Rights access
embargoed access
hidden-section [Příloha - mapa]
Page Chapter number Title
[Příloha - mapa] | pdf icon Dresler, Petr
hidden-section Úvod
Page Chapter number Title
7-8 1 | Úvod | pdf icon Přichystalová, Renáta; Kalábek, Marek
Page Chapter number Title
9-14 2 | Záchranný archeologický výzkum v Olomouci – Nemilanech | pdf icon Kalábek, Marek
Page Chapter number Title
15-127 3 | Katalog hrobových celků a nálezů | pdf icon Přichystalová, Renáta; Kalábek, Marek; Trávníčková, Šárka; Dresler, Petr
Page Chapter number Title
129-173 4 | Antropologické hodnocení kosterních pozůstatků z Olomouce – Nemilan : (závěrečná zpráva) | pdf icon Vargová, Lenka; Horáčková, Ladislava
Page Chapter number Title
175-189 5 | Nemilany – hroby koní – archeozoologická analýza | pdf icon Dreslerová, Gabriela
Page Chapter number Title
191-197 6 | Rozbor textilních fragmentů z meče a šavle z pohřebiště Olomouc – Nemilany | pdf icon Březinová, Helena
Page Chapter number Title
199-201 7 | Petrografické určení surovin kamenných artefaktů z raněstředověké lokality Olomouc – Nemilany | pdf icon Přichystal, Antonín
Page Chapter number Title
203-205 8 | Posudek souboru štípané industrie z pohřebiště Olomouc – Nemilany | pdf icon Kaňáková Hladíková, Ludmila
Page Chapter number Title
207-272 9 | Olomouc – Nemilany : stručná analýza raněstředověkého pohřebiště | pdf icon Přichystalová, Renáta
Page Chapter number Title
273-276 10 | Pohřebiště Olomouc – Nemilany v kontextu olomoucké aglomerace | pdf icon Přichystalová, Renáta
Page Chapter number Title
277-287 11 | Das frühmittelalterliche Gräberfeld von Olomouc – Nemilany | pdf icon Přichystalová, Renáta
hidden-section Seznam autorů
Page Chapter number Title
288-289 12 | Seznam autorů | pdf icon Přichystalová, Renáta