Jevany-Dubina : revizní výzkum zaniklého středověkého sídliště na Černokostelecku

Title: Jevany-Dubina : revizní výzkum zaniklého středověkého sídliště na Černokostelecku
Variant title:
  • Jevany-Dubina : revisory research into a deserted medieval settlement in the Černý Kostelec region
  • Jevany-Dubina : Revisionsuntersuchung einer mittelalterlichen Siedlungswüstung in der Region Kostelec nad Černými lesy
Source document: Archaeologia historica. 2018, vol. 43, iss. 2, pp. 437-453
Extent
437-453
  • ISSN
    0231-5823 (print)
    2336-4386 (online)
Type: Article
Language
Summary language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Předkládaná studie shrnuje výsledky revizního geodetického zaměření, povrchových sběrů a geofyzikálního průzkumu sídliště v poloze Dubina, k. ú. Jevany, na Černokostelecku. Nově bylo dokumentováno několik drobnějších povrchových tvarů, například relikty pece v trojdílném domě, a také komunikační systémy, které provazovaly lokalitu s okolím. Keramika získaná povrchovými sběry umožnila posunout opuštění lokality do mladšího horizontu pustnutí na Černokostelecku (druhá polovina 14. století). Sídelní sociální interpretace lokality není jednoznačná. Mohlo se jednat o drobné sídliště složené ze dvou poddanských usedlostí, nebo o dvůr nápravníka. Zemědělský potenciál zázemí byl velmi nízký, lokalita navíc ležela na rozvodí a problém tak představovala absence vydatného a trvalého vodního zdroje.
This study sums up the results of a revisory geodetic survey, surface collections and a geophysical survey of a medieval settlement in Dubina, Jevany cadastral zone, in the Černý Kostelec region. Several small surface forms were newly identified, such as the remains of an oven in a three-section house, as well as communication systems connecting the place with its surroundings. The pottery acquired by surface collecting enabled the shifting of the period when the settlement was deserted into the younger desertion horizon in the region (second half of the 14th century). The social interpretation of the location is not clear. It might have been a small settlement consisting of two liege manors, or a homestead of a vassal. The farming potential of the hinterland was very low; in addition, the settlement was located on a watershed, and there was thus a problem with the absence of a permanent source of water.
Note
Tento výstup vznikl v rámci projektu "Kulturní techniky: materialita, medialita a imaginace", podprojektu "Středověká ves a její přírodní prostředí". Mezioborový výzkum zaniklých vsí v zázemí Prahy řešeného na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy z prostředků Specifického vysokoškolského výzkumu na rok 2018 (M. Janovský, J. Horák). Dále byl podpořen grantem GA ČR číslo 16-20763S "Krajina středověké Prahy / The Landscape of Medieval Prague" (T. Klír).
Der vorliegende Beitrag entstand im Rahmen des Projektes "Kulturtechniken: Materialität, Medialität und Imagination" und des Unterprojektes "Das Dorf des Mittelalters und seine natürliche Umgebung". Interdisziplinäre Untersuchung von Dorfwüstungen im Prager Hinterland, realisiert an der Philosophischen Fakultät der Karls-Universität mit Mitteln der Spezifischen Hochschuluntersuchung für das Jahr 2018 (M. Janovský, J. Horák). Ferner wurde er vom Förderprojekt GA ČR Nr 16-20763S "Die Landschaft im mittelalterlichen Prag / The Landscape of Medieval Prague" (T. Klír) gefördert.