Nové poznatky o stavební podobě tvrze v Řesanicích, okr. Plzeň-jih

Title: Nové poznatky o stavební podobě tvrze v Řesanicích, okr. Plzeň-jih
Variant title:
  • New information about the building form of the Řesanice manor (Plzeň-jih district)
  • Neue Erkenntnisse über die Bauform der Feste in Řesanice, Bez. Pilsen-Süd
Source document: Archaeologia historica. 2014, vol. 39, iss. 2, pp. 473-501
Extent
473-501
  • ISSN
    0231-5823 (print)
    2336-4386 (online)
Type: Article
Language
Summary language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Příspěvek se zabývá rozborem stavební podoby tvrze v Řesanicích, okr. Plzeň-jih, na základě staršího stavebně historického a nově vyhodnoceného archeologického výzkumu z let 2004–2010, při kterém byly zachyceny starší situace tvrze v podobě obvodové zdi a rozsáhlé destrukce shořelých mazanicových otisků. Na základě rozboru terénní části archeologického výzkumu a rozboru artefaktů (keramika a mazanice) byla učiněna představa o možné stavební podobě panského sídla a jeho stavebních a vývojových fázích.
This contribution analyses the building development of the manor in Řesanice, Plzeň-jih District, on the basis of earlier building and historical research, as well as archaeological research from the years 2004–2010 that has been reassessed. It unearthed some of the manor’s older features in the form of a perimeter wall and an extensive destruction of burnt daub imprints. The analyses of the results of terrain research and artefacts (pottery and daub) have been used to determine the possible building form of the manor and its building and development phases.
Note
Die vorliegende Studie ist Teilergebnis Projektes SGS-2013-069 des Studentischen Förderwettbewerbs der Westböhmischen Universität in Pilsen. Gleichzeitig wurde die Studie durch das OPVK-Projekt CZ.1.07/2.3.00/20.0036 – Strategie der archäologischen Grabung in Europa – gefördert.
References
[1] DZV 249 B: Pozůstatky desk zemských království Českého r. 1541 pohořelých I. (Emler, J., ed.). Praha 1870. Ulož. v Národním archivu, Praha, sign. DZV 249 B, 28v–29.

[2] DZV 392 M: Pozůstatky desk zemských království Českého r. 1541 pohořelých II. (Emler, J., ed.). Praha 1872. Ulož. v Národním archivu, Praha, sign. DZV 392, M 9–12.

[3] DZV 396 F: Pozůstatky desk zemských království Českého r. 1541 pohořelých II. (Emler, J., ed.). Praha 1872. Ulož. v Národním archivu, Praha, sign. DZV 396 F, 10v–13v.

[4] DZV 400 N: Pozůstatky desk zemských království Českého r. 1541 pohořelých II. (Emler, J., ed.). Praha 1872. Ulož. v Národním archivu, Praha, sign. DZV 400 N, 13v–16v.

[5] DZV 407 F: Pozůstatky desk zemských království Českého r. 1541 pohořelých II. (Emler, J., ed.). Praha 1872. Ulož. v Národním archivu, Praha, sign. DZV 407 F, 30v–G 4v.

[6] LC I/1: Libri confirmationum, Liber primus 1354–1362 (Tingl, F., ed.). Praha 1867. Ulož. v Národním archivu, Praha.

[7] ANDERLE, J., 2001: Stavební vývoj šlechtického sídla v Chanovicích. In: Zámek Chanovice. Historie a možné perspektivy, 59–70. Chanovice.

[8] ANDERLE, J.–KYNCL, J., 1997: Srub v domě čp. 138 v Plzni – Der Blockbau im Haus Konskr.-Nr. 138 in Pilsen, PRP 11, č. 2, 73–78.

[9] BAXTER, M., J. 2003: Statistics in archaeology. London.

[10] ČAPEK, L., 2010: Depoziční a postdepoziční procesy středověké keramiky na parcelách Českých Budějovic. Případová studie z domu čp. 16. Plzeň.

[11] ČAPEK, L., 2013: Archeologické transformace středověkých měst. Nepubl. disertační práce na Katedře archeologie FF ZČU v Plzni.

[12] ČECHURA, M., 2002: Opevněný kostel v Řesanicích – Befestigte Kirche in Řesanice, CB 8, 375–380.

[13] DURDÍK, T., 1975: Stavební podoba zaniklé středověké tvrze v Kundraticích na Mostecku – Zur Baugeschichte der vergangenen Feste von Kundratice in der Moster Gegend, AR 27, 677–681.

[14] HEJNA, A., 1979: Tvrze ve Volyni, její sídlištní a stavební vývoj. Volyně.

[15] HEJNA, A., 1981: Výsledky archeologického výzkumu pozdní doby přemyslovské v severovýchodních Čechách – Die Ergebnisse der archäologischen Untersuchung von befestigten Sitzen der späten Přemyslidenzeit in Nordostböhmen, AH 6, 19–33.

[16] HUML, V., 1985: Středověká tvrz v Praze 8, Čimicích, AH 10, 296–302.

[17] HŮRKOVÁ, J., 2001: Denní život obyvatel zámku ve středověku a raném novověku ve světle archeologických pramenů. In: Zámek Chanovice. Historie a možné perspektivy, 79–90. Chanovice.

[18] HŮRKOVÁ, J.–TETOUR, M., 2001: Blufujeme o archeologii??? Archeologické výzkumy v letech 1998–2001. Archeologie na přelomu tisíciletí. Nové metody a projekty. Klatovy.

[19] CHOTĚBOR, P., 1989: Nejstarší období výstavby českých tvrzí (do pol. 14. století) – Der älteste Zeitabschnitt des Ausbau der tschechischen Festen (bis zur Hälfte des 14. Jahrh.), AH 14, 257–269.

[20] KAŠIČKA, F., 2000: Tvrz ve Volyni. K problematice vztahů stavebně historického průzkumu a archeologického výzkumu – Festung in Volyně/Wolin, PRP 7, č. 2, 75–84.

[21] KAŠIČKA, F.–NECHVÁTAL, B., 1986: Tvrze a hrádky na Strakonicku. Muzeum Středního Pootaví ve Strakonicích. Strakonice.

[22] KOSTROUCH, F.–ŠMEJDOVÁ, M.–SŮVOVÁ, Z., 2005: Nálezová zpráva o záchranném archeologickém výzkumu při výstavbě plynovodní, kanalizační a vodovodní přípojky k domu čp. 1, ZIP, o. p.s., Plzeň, čj. 442/05.

[23] KUTHAN, J., 1976: Středověká architektura v jižních Čechách do poloviny 13. století. České Budějovice.

[24] MACHÁČEK, J., 2001: Studie k velkomoravské keramice. Metody, analýzy a syntézy, modely. Brno.

[25] MENCLOVÁ, D., 1976: České hrady 2. Praha (2. vydání).

[26] POSTRÁNECKÁ, K.–PROCHÁZKA, J., 2011: Nepomuk, ppč. 1560/3, 1568/1 (Přesanické náměstí, Plzeňská ulice). Nálezová zpráva o záchranném archeologickém výzkumu při revitalizaci Přesanického náměstí, ZIP, o. p.s., Plzeň, čj. 81/11.

[27] PROCHÁZKA, R.–PEŠKA, M., 2007: Základní rysy vývoje brněnské keramiky ve 12.–13./14. století – Grundlinien der Entwicklung der Keramik von Brno im 12.–13./14. Jahrhundert – Příloha 1: Procházka, R., Deskripční systém brněnské keramiky, PV 48, 233–270.

[28] PROCHÁZKA, Z., 2008: Tvrz ve Lštění – pět let výzkumů a rekonstrukcí (2002–2006) – Die Feste Lštění – Fünf Jahre der Forschungen und Rekonstruktionen (2002– 2006), CB 11, 367–388.

[29] SHENNAN, S., 1988: Quantifying Archaeology. Edinburgh.

[30] SCHALLER, J., 1790: Topographie des Königreichs Böhmen III. Prag – Wien.

[31] SMITKA, J.–HAZLBAUER, Z., 2000: Co vypovídají historické písemné prameny o hrnčířích a jejich cechu v městě Horažďovicích – Was sagen die historischen schriftlichen Quellen über die Töpferzunft der Stadt Horažďovice aus, AH 25, 397–408.

[32] SLAVÍK, J., 2008: Vízmburská kuchyně – Die Rauchlochküche Vizmburk, CB 11, 287–295

[33] ŠMEJDOVÁ, M.–TETOUR, M., 2006: Nepomuk – Dvorec. Nálezová zpráva o záchranném archeologickém výzkumu při stavbě vodovodní a kanalizační sítě, ZIP, o. p.s., Plzeň.

[34] RYKL, M., 1995: Litovice – hloubkový průzkum tvrze – Tiefuntersuchung der Festung von Litovice (Bezirk Prag-Westen), PRP 2, č. 1, 49–72.

[35] RYKL, M., 2003: Příklady vytápění na stavbách 14. století – Beispiele der Beheizungen in den Baunwerken des 14. Jahrhunderts. In: Vývoj a funkce topenišť. Svorník 1. Sborník příspěvků z I. konference stavebně historického průzkumu 4.–6. 6. 2002 v Zahrádkách u České Lípy, 101–128. Praha.

[36] RYKL, M., 2007: Příspěvek k výzkumu středověkých světnic, PRP 14, č. 2, 33–70.

[37] RYKL, M., 2012: Die Baugestalt zweier unterschiedlicher Festen in Südböhmen um 1490 und ihr folgender Wandel. Zu den Aussagemöglichkeiten der Bauforschung. In: Adel, Burg und Herrschaft an der "Grenze" Österreich und Böhmen. Beiträge der Interdisziplinären und Grenzüberschreitenden Tagung in Freistadt, Oberösterreich 26. bis 28. Mai 2011. Studien zur Kulturgeschichte von Oberösterreich, Folge 34 (Birngruber, K. – Schmidt, Chr., edd.), 187–205. Linz.

[38] RYKL, M.–ŠKABRADA, J., 2004: Okna tvrze v Sudkově Dole. In: Svorník 2. Sborník příspěvků z 2. konference stavebněhistorického průzkumu, 3.–6. června 2003 v klášteře servitů v Nových Hradech v jižních Čechách, 115–124. Praha.

[39] ŠINDELÁŘ, J., 2004: Restaurátorský průzkum bývalé tvrze v Řesanicích, rkp. ulož. v archivu firmy NEGEBU, s.r. o., Plzeň.

[40] ŠVÁBEK, V.–ÚLOVEC, J., 1986: Řesanice, o. Plzeň-jih. In: Ročenka Klubu Augusta Sedláčka, 71–87. Plzeň.

[41] TETOUR, M., 2002: Doklady hrnčířské výroby v Horažďovicích, okr. Klatovy – Belege der Töpferproduktion in Horažďovice, Kr. Klatovy, AVJČ 15, 163–175.

[42] TETOUR, M., 2005: Pozdně gotická a goticko-renesanční kachlová kamna ze zámku Chanovice – Late Gothic and Gothic-Renaissance tiled stove from the Chanovice castle, AVJČ 18, 211–283.

[43] TETOUR, M., 2008: Stavební mazanice – interpretační možnosti a limity, ASČ 12, 1013–1035.

[44] ÚLOVEC, J. a kol., 2005: Encyklopedie českých tvrzí, 3. díl. S–Ž. Praha.

[45] VAŘEKA, P., 1995: Nálezy mazanice v archeologických strukturách – deskriptivní systém a databáze Mazanice, Archeologické fórum 4, 59–64.

[46] VAŘEKA, P., 1998: Proměny keramické produkce vrcholného a pozdního středověku v Čechách – The erratic character of ceramic production in the High and Later Middle Ages in Bohemia, AR L, 123–137.

[47] VAŘEKA, P., 2002: Keramika pozdního středověku až počátku novověku z areálu bývalých kasáren Jiřího z Poděbrad na náměstí Republiky v Praze 1 (Zjišťovací výzkum v letech 1998–1999) – Ceramics of the late middles to the beginning of the early modern period in the area of the former George of Poděbrady barracks on nám. Republiky in Prague 1 (test trenching in 1998–1999), Archaeologica Pragensia 16, 217–249.

[48] VLADAŘ, J., 2010: Řesanice, objekt bývalé tvrze, záchranný archeologický výzkum, III. etapa. Předběžná nálezová zpráva č.j. 16 Pl/2010 ulož. v archivu společnosti Archeos.

[49] VLADAŘ, J., 2010a: Řesanice, objekt bývalé tvrze, záchranný archeologický výzkum, IV. etapa. Předběžná nálezová zpráva č.j. 17 Pl/2010 ulož. v archivu společnosti Archeos.

[50] VLADAŘ, J., 2010b: Řesanice tvrz, archeologický výzkum – etapa 2010, Archeologie západních Čech 2, 196–198.

[51] VLADAŘ J.–RICHTEROVÁ, J., 2004: Řesanice, objekt bývalé tvrze – zjišťovací archeologický výzkum, I. etapa. Předběžná nálezová zpráva č.j. 09 Pl/2004 ulož. v archivu společnosti Archeos.

[52] VLADAŘ J.–RICHTEROVÁ, J., 2006: Řesanice, objekt bývalé tvrze – záchranný archeologický výzkum, II. etapa. Předběžná nálezová zpráva č.j. 10 P1/2006 ulož. v archivu společnosti Archeos.

[53] ZEMAN, J.–SLÁMA, J.–BUCHVALDEK, M., 1971: Pozdně halštatské a slovanské hroby z Řesanic, o. Plzeň-jih, PA LXII, 364–405.