Počátky budování přemyslovského státu a jeho centra – synchronizace výpovědi archeologických pramenů a její interpretace

Title: Počátky budování přemyslovského státu a jeho centra – synchronizace výpovědi archeologických pramenů a její interpretace
Variant title:
  • The beginnings of the Přemyslid state and its centres : synchronization of archaeological sources and their interpretation
  • Die Anfänge des Přemyslidenstaates und seine Zentren – Synchronisierung der Aussagen archäologischer Quellen und ihre Interpretation
Source document: Archaeologia historica. 2013, vol. 38, iss. 1, pp. 7-25
Extent
7-25
  • ISSN
    0231-5823 (print)
    2336-4386 (online)
Type: Article
Language
Summary language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Archeologie má pro studium období geneze raného českého státu specifické prameny, s jejichž pomocí může v krystalizačním jádru Čech postihnout některé fáze jeho vzniku i některé jevy, které jej provázejí. Takovými prameny mohou být například vybrané nosné stratigrafie z historicky známých přemyslovských center. Součástí těchto stratigrafií jsou shora uzavřené horizonty, vesměs vzniklé při výstavbě či přestavbě fortifikací. Na jejich základě byly vymezeny nejstarší vývojové fáze těchto lokalit. Komparace keramického inventáře ukázala, že v počátcích jejich existence je jejich vývoj zcela synchronní. Díky dostupným datům absolutní chronologie bylo možné dílčí vývojové fáze tohoto synchronního procesu rámcově propojit s časovou osou, v měřítku studovaného regionu upřesnit chronologii keramiky daného období a konfrontovat interpretaci archeologického záznamu konkrétních událostí s poznáním historiografickým.
Archaeology can lean on specific sources in the study of the birth of the early Czech state. With the help of these sources, researchers are able to define some of the phases in the evolution of the Czech state crystallizing in the heart of Bohemia, as well as some phenomena accompanying it. The sources include, for example, selected stratigraphies horizons without younger contamination that from Přemyslid strongholds known from historical sources. Parts of these stratigraphies are archaeological horizons that chiefly originated during the construction or reconstruction of fortifications. On their basis, the earliest developmental phases of these locations have been defined. The comparison of pottery has shown that in the early stages of their existence these locations developed in parallel. Thanks to absolute chronology data, it is possible to match the individual developmental phases of this parallel process to a time axis, in order to specify the chronology of pottery in the given period within the investigated region, and to compare the interpretations of archaeological records of concrete events with historiography results.
Note
Příspěvek byl zpracován v rámci projektu AV0Z80020508.
Der vorliegende Beitrag wurde im Rahmen des Förderprojektes AV0Z80020508 ausgearbeitet.