Unikátní součást zbroje z hradu Ronovce (okr. Havlíčkův Brod)

Title: Unikátní součást zbroje z hradu Ronovce (okr. Havlíčkův Brod)
Variant title:
  • A unique armour component from Ronovec Castle (Havlíčkův Brod district)
  • Ein einzigartiger Bestandteil einer Rüstung von Burg Ronovec (Bezirk Havlíčkův Brod)
Source document: Archaeologia historica. 2016, vol. 41, iss. 2, pp. 167-180
Extent
167-180
  • ISSN
    0231-5823 (print)
    2336-4386 (online)
Type: Article
Language
Summary language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Na hradě Ronovci byla v roce 1958 objevena železná součást přilby představující jednoduché hledí ve tvaru odklopného nánosníku. Vzhledem k minimálním informacím o nálezových okolnostech tohoto artefaktu a jedinečnosti mezi publikovanými archeologickými artefakty i militarii ze zbrojnic bylo nutné pro určení jeho časového a sociálního prostředí přistoupit k analýze ze širšího úhlu pohledu.
An iron part of a helmet was excavated in 1958 at Ronovec Castle. It was a simple visor in the shape of a foldable nose-guard. Due to the lack of information about the context of the item and to its unique position among published archaeological artefacts and militaria from armouries, its chronological and social milieu had to be determined with the use of a broader analysis.
References
[1] ANGELUCCI, A., 1890: Catalogo della Armeria Reale. Torino.

[2] BELCREDI, L., 2012: Hrad Skály aneb o prstenu paní Elišky. Historie a archeologický výzkum hradu. Brno.

[3] BLAIR, C., 1958: European Armour, circa 1066 to circa 1700. New York.

[4] BOEHEIM, W., 1890: Handbuch der Waffenkunde. Leipzig.

[5] CIB: Codex juris Bohemici, tomi II., pars 3 (Jireček, E., ed.). Pragae 1189.

[6] ČAPEK, J., 2009: Za temnou historií zapomenutého hradu Ronovce. Rukopis ulož. v Muzeu Vysočiny v Havlíčkově Brodě.

[7] DURDÍK, J., 1968: Vojenská hotovost chebského venkova v r. 1395, Historie a vojenství, č. 4, 561–583.

[8] DURDÍK, J., 1999: Ilustrovaná encyklopedie českých hradů. Praha.

[9] FRÝDA, M., 1996: Militaria. In: Gotika v západních Čechách (1230–1530) II. (Fajt, J., ed.), 531–535. Praha.

[10] FUNCKEN, L.–FUNCKEN, F., 2001: Historische Waffen und Rüstungen. Ritter und Landsknechte vom 8. bis 16. Jahrhundert. München.

[11] GESSLER, E. A., 1923: Die Spangenharnische von Küssnach, Zeitschrift für historische Waffen und Kostümkunde 10, NF 1, 211–215.

[12] GLINIANOWICZ, M., 2010: Zasłona typu "psi pysk" ze zbiorów Muzeum wojska polskiego w Warszawie, Acta Militaria Mediaevalia VI, 193–210.

[13] GLINIANOWICZ, M., 2005: Stan badań nad uzbrojeniem późnośredniowiecznym w Małopolsce, Acta Militaria Mediaevalia I, 143–164.

[14] GŁOSEK, M., 2007: Przyczynek do genezy hełmów typu przyłbica. In: Od pradziejów po współczesnośc. Archeologiczne wędrówki (Głosek, M.–Maik, J., edd.), 14–16. Łódź.

[15] GOŠ, V., 1976: Soubor železných předmětů a zbroje z hradu Rychleb ve Slezsku, VVM 29, 293–300.

[16] GRABARCZYK, T.–ŁAWRYNOWICZ, O., 2006: Zbraně a zbroj v miniaturách pařížského zlomku latinského překladu Kroniky tzv. Dalimila – Waffen und Rüstungen auf den Miniaturen des Pariser Fragments der lateinischen Übersetzung der sog. Dalimil Chronik, CB 10, 257–280.

[17] HÁJEK, J.–ROUS, P., 2014: Hrad Sokolov u Chotěboře, AVV 4/2013, 19–38.

[18] HEŚ, R., 2007: Uzbrojenie rycerskie na Śląsku w XIV wieku. Wrocław – Racibórz.

[19] HERMANN, F. a kol., 2007: Hermann, F.–Hermann, W.–Rief, T.–Wagner, E. L., Hermann Historica OHG, München. 52. Auktion. Alte Waffen – Antiken – Jagdliches – Varia. München.

[20] HOFFMANN, F., 1987: Bojové družiny před husitskou revolucí ve východních Čechách, ČČH 35, 75–103.

[21] KAREL IV., 2006: Karel IV. Císař z Boží milosti. Kultura a umění za vlády Lucemburků 1310–1437 (Fajt, J., ed.). Praha.

[22] KLUČINA, P., 2004: Zbroj a zbraně. Evropa 6.–17. století. Praha – Litomyšl.

[23] KLUČINA, P., 2011: Vojenské aspekty doby Jana Lucemburského. In: Král, který létal. Moravsko-slezské pomezí v kontextu středoevropského prostoru doby Jana Lucemburského (Majer, D., ed.), 793–840. Ostrava.

[24] KNÁPEK, A., 2012: Ronovec, několik poznámek k podobě a stavu hradu. In: Havlíčkobrodsko 26, 187–195. Havlíčkův Brod.

[25] KNÁPEK, A., 2014: Ronovec. 55 let průzkumů hradu. In: Vyhlídky na věčnost, v tisku.

[26] KNÁPEK, A., 2013: Ronovecké unikáty. In: Hrad Ronovec a Dolní Krupá. Sborník věnovaný památce Josefa Čapka (1909–1988) (Knápek, A., ed.) [e-kniha, online], 13–23. Havlíčkův Brod.

[27] KOSCELNÍK, P.–KYPTA, J.–SAVKOVÁ, J., 2013: Dobývání hradu Siónu roku 1437. Povrchový průzkum palebných postavení obléhatelů – The capture of Sión Castle in 1437. A surface survey of the besieging army's firing positions, AR LXV, 574–598.

[28] KRONIKA DOLNÍ KRUPÉ: Kronika Dolní Krupé. Rukopis z let 1947–? (Čapek, J., ed.), ulož. v muzeu v Dolní Krupé, kopie v Muzeu Vysočiny v Havlíčkově Brodě.

[29] LE DUC, V., 2008: Encyclopedie medievale. Tome II. Architecture et mobilier. Tours.

[30] MAURO, M., 1989: Armeria della Rocca. Mostra di armi antiche. Mondavio.

[31] MOTYKOVÁ, K., 2001: Středověká přilba z Nymburka, ČSPS CIX, 1–10.

[32] MÜLLER, H.–KUNTER, F., 1984: Europäische Helme aus der Sammlung des Museums für Deutsche Geschichte. Berlin.

[33] NADOLSKI, A., ed., 1994: Polska technika wojskowa do 1500 roku. Z dzejów nauki i techniky I. Warszawa.

[34] NICKEL, H., 1974: Ullstein Waffenbuch. Eine kulturhistorische Waffenkunde mit Markenverzeichnis. Berlin – Frankfurt am Main – Wien.

[35] NOVOBILSKÝ, M., 2008: Obléhání hradu Lopaty. Rekonstrukce obléhání hradu z roku 1432–1433. Plzeň.

[36] NOVOTNÝ, B., 1954: Železná přilba z Kostomlat, ČNM CXXIII, 153–156.

[37] NOWAKOWSKI, A., 1989: Średniowieczny hełm z Olsztyna, Rocznik Olsztyński XVI, 147–154.

[38] NOWAKOWSKI, A., 1994: Arms and Armour in the Medieval Teutonic Order's in Prussia. Łódź.

[39] NOWAKOWSKI, A., 1997: Jeszcze o "psich pyskach". In: Archeologia i starożytnicy. Studia dedykowane profesorowi Andrzejowi Abramowiczowi w 70. rocznicę urodzin (Głosek, M., ed.), 229–236. Łódź.

[40] OAKESHOTT, E., 1991: Records of the medieval sword. Woodbridge.

[41] PIERZAK, J., 2004: Hełmy garnczkowe na ziemiach Polskich na tle Zachodnioeuropejskim. Rukopis doktorské práce, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Institut archeologii, vedoucí práce prof. dr. hab. Piotr Kaczanowski.

[42] PŘIHODA, R., 1929: Der Reichensteiner Spangenharnisch, Zeitschrift für historische Waffen und Kostümkunde 12, NF 3, 112.

[43] ROUS, P., 2013: K otázce padělání mincí na hradě Ronovec. In: Hrad Ronovec a Dolní Krupá. Sborník věnovaný památce Josefa Čapka (1909–1988) (Knápek, A., ed.) [e-kniha, online], 48–58. Havlíčkův Brod.

[44] ROUS, P., 2014: Anděl z Krupé. In: Havlíčkobrodsko 28, 273–279. Havlíčkův Brod.

[45] SCALINI, M., 1996: The Armory of the Castle of Chruburg. Udine.

[46] SOMMER, T., 2013: Smil z Lichtenburka a hrad Ronovec (Sommerburg). In: Hrad Ronovec a Dolní Krupá. Sborník věnovaný památce Josefa Čapka (1909–1988) (Knápek, A., ed.) [e-kniha, online], 24–33. Havlíčkův Brod.

[47] STARÝ, M., 1999: Zemský písař Štěpán z Tetína, jeho původ a potomstvo, Genealogické a heraldické listy 3–4, 27–37.

[48] STARÝ, M., 2012: Kalich, Panna a Litýš – tři hrady doby husitské na Třebušínsku, CB 13, 9–23.

[49] THORDEMAN, B., 1939: Armour from the battle of Wisby 1361, Vol. I, II. Uppsala.

[50] VAVERKOVÁ, Z., 1991: Kroužkový závěs k basinetu ze zámku Hluboká – Kettenschutz am Helm (cassis basinet) aus dem Schloss Hluboká, AH 16, 379–384.

[51] VAVERKOVÁ, Z., 1996: Historické zbraně 15.–19. století. České Budějovice.

[52] VÍCH, D., 2009: Orlické muzeum v Chocni. Katalog archeologické sbírky. Zprávy České archeologické společnosti – Supplément 74. Praha.

[53] WAGNER, E.–DURDÍK, J.–DROBNÁ, Z., 1956: Kroj, zbroj a zbraně doby předhusitské a husitské. Praha.

[54] WILIAMS, A.–EDGE, D., 2004: Great helms and their development into helmets, Gladius XXIV, 123–134.

[55] ŽÁKOVSKÝ, P., 2009: Hromadný nález nejstarších platnéřských prací z území Moravy (?). Příspěvek k poznání tzv. kombinovaných zbrojí – Ein Sammelfund der ältesten Plattnerarbeiten auf mährischem Gebiet? Ein Beitrag zum Verständnis sogenannter kombinierter Rüstungen, AH 34, 409–444.

[56] ŽÁKOVSKÝ, P., 2011: Zbraně a zbroj z první poloviny 14. století ve střední Evropě. Katalog militarií. In: Král, který létal. Moravsko-slezské pomezí v kontextu středoevropského prostoru doby Jana Lucemburského (Majer, D., ed.), 841–879. Ostrava.

[57] ŽÁKOVSKÝ, P.–HOŠEK, J.–CISÁR, V., 2012: A Unique finding of a great helm from the Dalečín castle in Moravia, Acta Militaria Mediaevalia VIII, 91–125.

[58] ARMERIA REALE, Torino, inv. č. PP1159, http://www.artito.arti.beniculturali.it:81/Armeria%20Reale/5PERCORSO/Didascalia.asp?ID=1928, cit. 27. 11. 2015.

[59] BSB-Hss Cgm 5, Weltchronik in Versen – Mischhandschrift aus Christ-herre-Chronik, Rudolf (von Ems) – Jansen Enikel, okolo 1370, http://daten.digitale-sammlungen.de/~db/0007/bsb00079954/images/.

[60] DEUTSCHES HISTORISCHES MUSEUM, Berlin, inv. č. W 3971, http://www.dhm.de/datenbank/dhm.php?seite=5&fld_0=AK204878, cit. 27. 11. 2015.

[61] EFFIGIES AND BRASSES, http://www.effigiesandbrasses.com.